• ראשי
 • מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

   

   (שעות לימוד: 65 ש"ס, שעות לשקלול: 63 ש"ס) *

  ​​

  מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

  החוג מציע מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול דו-חוגי. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים.

   

  מועמדים למסלול המצטיינים נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. ממוצע 90 ומעלה בסיום חובות שנה א' בחוג (במסלול המצטיינים הדו-חוגי, ועדת ההוראה תשקול בחיוב ממוצע מעבר נמוך מ-90 בחוג השני ובלבד שלא ירד מתחת ל-85). 

  2. ראיון קבלה.

  3. המלצה של חבר סגל בכיר בחוג לגאוגרפיה שישמש כמנחה האישי.

   

  קורסים ייחודיים לתוכנית ותנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' במסגרת תוכנית המצטיינים:  

  הלימודים כוללים 2 קורסים ייחודיים (בהיקף של 8 ש"ס) המשלבים עבודה יחידנית עם המנחה על פני כל השנה, הגשת עבודה מסכמת בכל קורס המוגדר כפרויקט מחקר בהתאם להנחיות המנחה  ומפגשים של כלל תלמידי תוכנית המצטיינים עם מרכז התוכנית והצגת המחקר. מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בהמלצת המנחה ועמידה בממוצע ציונים 90 ומעלה. 

   

  הקורסים הייחודיים הם:

  1. שנה ב' - עקרונות בבניית פרויקט מחקר (4 ש"ס)

  2. שנה ג' - פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (4 ש"ס)

   

  תלמידי המסלול רשאים להמיר שיעורי בחירה בשיעורים מכלל הפקולטות בקמפוס ובשיעורים מקורסי התואר השני בחוג (בהמלצת המנחה ובאישור ועדת ההוראה).

   

  מסלול המצטיינים יצוין בגיליון הציונים בלבד. 

   

  לתלמידים שמתעתדים ללמוד תואר שני, מומלץ ללמוד סמינריון אינטגרטיבי בהתאם למסלול הלימודים שבו יהיו מעוניינים לבחור לתואר שני.

   

  ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

   

  תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו (בהתאם לדרישות הקבלה לכל אחד מהחוגים) אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

   

  תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ף ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

   

   

  מבנה תוכנית הלימודים במסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם:

   

  שנה א' - בסיס

  הדרכה בספריה - חובה

  מבואות - 6 קורסים (20 ש"ס )

  סטטיסטיקה - קורס אחד (4 ש"ס)

   

  שנה ב'

  עקרונות בבניית פרויקט מחקר (בתחום ההתמחות) - קורס אחד (4 ש"ס)

   

  שנים ב' / ג' - קורסי חובה תומכים בכל גופי הידע:

  שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  מיומנויות בכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

  מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

  פרקים במבוא לאקולוגיה א' (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

  סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' החל מתשפ"א) - קורס אחד (2 ש"ס)

   

  שנים ב' / ג'

  שיעורי מיומנות (4 ש"ס בכל  תחום ידע) - 12 ש"ס 

  שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 ש"ס

   

  שנה ג'

  סמינריון אינטגרטיבי - קורס אחד (4 ש"ס)

  פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (בתחום ההתמחות) - קורס אחד (4 ש"ס)

   

  סך כל שעות לשקלול - 63 ש"ס

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משוקללות במניין השעות לתואר.

   

   

   

  מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

   

  שנה א' – בסיס

   

  סמסטר א' – קורסי חובה

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.1011

  הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

   

   

   

   

  0349.1407

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  4

   

  4

   

  0349.1606

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק  [2]

  2

   

  2

   

  0341.1201

  מבוא למדעי כדור הארץ [3]

  4

   

  4

   

  0349.1817

  סטטיסטיקה לגאוגרפים [4]

  3

  2

  4

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 15

  סה"כ שעות משוקללות: 14

   

   

  סמסטר ב' – קורסי חובה

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.1303

  מבוא לתכנון עירוני  ואזורי

  4

   

  4

   

  0349.1503

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  4

   

  4

   

  0349.1608

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות [4]

  2

  1

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

  סטטיסטיקה לגאוגרפים

   

  סה"כ שעות לימוד: 11

  סה"כ שעות משוקללות: 10

   

   

  שנה ב' – שיעור חובה לתוכנית המצטיינים

   

  סמסטר א' + ב' – (שנתי)

   

  עקרונות בבניית פרויקט מחקר - קורס אחד על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2480

  עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום הסביבה הפיזית

  4

   

  4

   

  0349.2481

  עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום גאו-אינפורמטיקה

  4

   

  4

   

  0349.2482

  עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום תכנון עירוני ואזורי

  4

   

  4

   

   

   

   

  שנים ב' – ג'

   

  שיעורי חובה תומכים בכל גופי בידע (13 ש"ס)

   

  סמסטר א' – קורסי חובה

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2020

  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

  2

   

  2

   

  0349.2409

  שיטות מחקר כמותיות (שנה ב')

  2

   

  2

  סטטיסטיקה לגאוגרפים

  1843.0310

  מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב')

  2

  1

  3

   

  0910.1500

  פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג')

  2

   

  2

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 9

  סה"כ שעות משוקללות: 9

   

   

  סמסטר ב' – קורסי חובה

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2400

  שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

  xxxx.0910

  סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג', החל מתשפ"א)

  2

   

  2

  פרקים במבוא לאקולוגיה

   

  סה"כ שעות לימוד: 4

  סה"כ שעות משוקללות: 4

   

   

  קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

   

  יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 14 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 42 ש"ס.

   

  סמסטר א'

   

  קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2862

  מודלים מתמטיים בגאוגרפיה [5]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

  סטטיסטיקה

  0349.2002

  מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [5]

  2

  2

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (בציון 85)

  0349.2918

  חישה מרחוק

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

   

   

  קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2670

  מטאורולוגיה סינופטית [5]

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2544

  אזורי אקלים [5] 

  2

   

  2

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2300

  אקלים א"י [7]

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  0349.2913

  הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

  4

   

  4

  מבוא למדעי כדור הארץ

  0349.2477

  גאוגרפיה רפואית וסביבה

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2929

  גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה [5]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2178

  חופי הים התיכון של ישראל

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

   
   

  קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2264

  עיור, ערים, עירוניות [6]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2265

  יסודות הגאוגרפיה המדינית [7]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2460

  אדם, מכונה, מרחב: הג"ג האנושית של הטכנולוגיה [8]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

  0349.2527

  תכנון עירוני [5]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2287

  גאוגרפיה של תיירות ופנאי

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

  מבוא לתכנון עירוני ואזורי

  0349.2118

  גאוגרפיה כלכלית

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2902

  גאוגרפיה קוגנטיבית

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב,

  מקום וסביבה

   
   

  סמסטר ב'

   

  קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2935

  חישה מרחוק בסביבה אורבנית [9]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק, חישה מרחוק

  0349.2530

  חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [5]

  4

   

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

  חישה מרחוק

  0349.2170

  טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [5]

  2

   

  2

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

  0349.2870

  קרקעות ישראל [5]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ

  0349.2919

  ניתוח טופולוגי של מערכת גאוגרפית [7]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם,

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ב'

   
   

  קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2748

   

  שינויי אקלים

   

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

  0349.2993

  מטאורולוגיה יישומית [10]

  2

   

  2

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

  0349.2245

  תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [5]   

  4

   

  4

  הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

  0349.2860

  יחסי גומלין בין קרקע וסביבה [7], [11]

  2

   

  2

  מבוא למדעי כדור הארץ,

  קרקעות ישראל

  0349.2292

  גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2266

  טיפול בפסולת בישראל [5], [12]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

   
   

  קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.2345

  עיר ופרבר [13]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

  יסודות הגאוגרפיה העירונית או עיור, ערים, עירוניות

  0349.2134

  בריאות, מקום וחברה

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

  0349.2100

  גאוגרפיה של תעופה [7], [14]

  2

   

  2

  מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

  יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

   

   

  קורס בחירה מלימודי סביבה, קורס אחד לפי בחירה 2 ש"ס

   

  סמסטר א'

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0910.1100

  מבוא לאקו פילוסופיה

  2

   

  2

   

  0910.1222

  העולם סביבנו

  2

   

  2

   

   
   

  סמסטר ב'

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0910.1000

  דיני איכות הסביבה

  2

   

  2

   

   
   

  שנה ג'

   

  יש לבחור סמינריון אינטגרטיבי מתוך הרשימה (4 ש"ס)

   

  סמסטר א'

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.3713

  גאו-אינפורמטיקה ותכנון

  4

   

  4

  מבוא לגאו-אינפורמטיקה א' + ב',

  תכנון עירוני ,

  שיטות מחקר איכותניות

  0349.3715

  זיהום מים וגאופוליטיקה

  4

   

  4

   

   

   

  סמסטר א' + ב' (שנתי)

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.3700

  עיר, אקלים וסביבה

  4

   

  4

  מבוא לאקלים ובעיות הסובב,

  מומלץ: מבוא לתכנון עירוני ואזורי, עיור, ערים, עירוניות

   

   

  פרויקט מחקר עיוני - יישומי

   

  סמסטר א' + ב' (שנתי)

   

  קורס אחד חובה על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

  מס' הקורס

                       שם הקורס                    

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0349.3220

  פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום סביבה פיזית

  4

   

  4

   

  0349.3221

  פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום גאו-אינפורמטיקה

  4

   

  4

   

  0349.3222

  פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום תכנון עירוני ואזורי

  4

   

  4

   

   

   

   


   

  [1]    חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

  [2]    הקורס יינתן באנגלית.

  [3]   קורס משותף לתלמידי ביה"ס למדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

  [4]   תרגיל בהיקף 1 ש"ס ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל.

  [5]   מוכר לתואר שני.

  [6]   שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

  [7]    לא יילמד בתש"ף.

  [8]    מוכר לתואר שני.

  [9]    מוכר לתואר שני.

  [10]   מוכר לתואר שני.

  [11]   לא יילמד בתש"ף.

  [12]   קורס סיורים – יינתנו בין 3 - 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

  [13]   לא יילמד בתש"ף.

  [14]  מוכר לתואר שני.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive