תכנית הלימודים החד-חוגית בכימיה

עודכן: 21.08.2018

 

(שעות לימוד: 166 ש"ס, לשיקלול: 159 ש"ס) *

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

מטרת התכנית החד-חוגית היא לחשוף את התלמידים להיכרות בסיסית בתחומים שונים ומגוונים של מדעי הכימיה. בוגר תכנית זו יוכל להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים או למלא תפקידים שונים המחייבים השכלה אקדמית בסיסית בכימיה.

לנוכח מטרה זו, בנויה תכנית הלימודים באופן הבא:

 1. קורסי חובה המקנים ידע הכרחי, בסיסי וכללי. קורסי החובה מתרכזים רובם בשתי שנות הלימוד הראשונות.
 2. קורסי בחירה המשלימים את לימודי היסוד ומאפשרים לתלמיד להתמקד בתחומי התמחות מסוימים. קורסים אלה מרוכזים בעיקר בשנת הלימודים השלישית.  

 

תכנית הלימודים

התלמיד יגיש בתחילת כל שנה תכנית לימודים, הטעונה אישור ועדת ההוראה.

בקורסים רבים נדרש התלמיד לעמוד בדרישות קדם כתנאי לשמיעת הקורס. העמידה בדרישות אלה הינה תנאי לאישור תכניות הלימודים על ידי ועדת ההוראה. על התלמיד חלה החובה לבדוק אם אמנם עמד בדרישות. במקרים חריגים, המותנים בהסכמת המורה ובאישורה מראש של ועדת ההוראה, יוכל התלמיד להשתתף בקורסים מסוימים גם אם טרם מולאו כל דרישות הקדם.

 

קורסי בחירה

השתתפות התלמיד בקורסי הבחירה, כפופה לתנאים הבאים:

 1. תלמידי השנה השלישית, חייבים להשתתף בקורסי בחירה בהיקף של 34 ש"ס בנוסף למעבדת החובה בכימיה פיזיקלית, לקורס 'מבוא לספקטרוסקופיה', לקורס 'אופקים בכימיה' ולקורס 'כימיה אי-אורגנית מתקדמת'.
 2. חובה להשתתף בשתיים מתוך שלוש המעבדות הבאות: 'מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית', 'מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית', 'מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית'. בנוסף ניתן לבחור במעבדה שלישית מבין אחת המעבדות:
  1. אחת מהמעבדות הנ"ל.
  2. 'מעבדה בכימיה חישובית'.

ההרשמה למעבדות שנה ג' חייבת להתבצע חודש לפני התחלת הלימודים. הקבלה למעבדות אינה אוטומטית ותלויה בתפוסת המעבדה ובציוני התלמידים במעבדות המוקדמות של שנה ב'.

 

קורסי הבחירה המוצעים לתלמידי התואר "בוגר אוניברסיטה" בכימיה 

 1. במסגרת 34 הש"ס של קורסי הבחירה, יילמדו קורסים בהיקף של עד 6 ש"ס  מחוץ לבית הספר לכימיה.
  חובה להשתתף בקורס בחירה כללי מפקולטה אחרת בהיקף של 4-2 ש"ס (ראה "תכנית הלימודים" בפרק מידע כללי של הידיעון).
  ניתן ללמוד את הקורסים הנותרים בפקולטות למדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה או הנדסה או בחוג להוראת המדעים של בית הספר לחינוך (במסגרת מקבץ לימודים לקראת תעודת הוראה בכימיה, העוסק בהוראת הכימיה בחטיבה העליונה. קורסים אלה ניתנים מעת לעת) אך סה"כ הקורסים הנלמדים מחוץ לביה"ס לכימיה לא יהיו בהיקף העולה על 6 ש"ס.
 2. התלמיד רשאי להשתתף בקורסים עד להיקף של 4 ש"ס מתוך תכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה, אשר הותרו על ידי ועדת ההוראה. שעות אלה תיזקפנה לזכות התלמיד אם ימשיך את לימודיו לתואר "מוסמך אוניברסיטה", רק אם תהיינה מעבר למכסת השעות לתואר.
 3. תלמיד שנה ב' רשאי (באישור ועדת הוראה) להשתתף בקורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים של שנה ג'. קורסים אלו יוכרו לצורך חישוב מספר שעות הבחירה הנדרשות.
 4. פרויקט המחקר (ניסיוני או תיאורטי), השווה ערך ל-6 ש"ס, יתבצע במסגרת בית הספר לכימיה. פרויקט מחקר שייעשה במסגרת אחרת, לא יוכר. בסיום הפרויקט חובה להגיש עבודה מסכמת בכתב.
 5. לתלמידים העומדים בממוצע ציונים של 85 לפחות תינתן אפשרות לבצע פרויקט מחקר שני השווה ערך ל-3 ש"ס בכפוף לתנאים של סעיף 4 לעיל ובקבוצת מחקר שונה מזו בה בוצע הפרויקט הראשון.

 

לימודי חטיבה:  במסגרת קורסי הבחירה רשאי התלמיד להשתתף בחטיבת לימודים אחת מתוך אחד מחוגי הלימוד. הלימודים במסגרת החטיבה יופחתו מדרישות קורסי הבחירה בכימיה. התלמיד יוכל לצבור במסגרת לימודי החטיבה 15 עד 20 ש"ס (שעת שיעור = שעת מעבדה = 1 ש"ס). במסגרת זו לא ניתן להירשם לקורסים נוספים, אלא רק מבית הספר לכימיה. אם החטיבה נלקחת בפקולטה שאינה בתחום מדעי הטבע, ישוקלל הציון הממוצע רק למחצית מספר השעות שנלמדו. לימודים לקראת תעודת הוראה לא ייחשבו כלימודי חטיבה.

באישור ועדת הוראה ניתן להתחיל בלימודי חטיבה החל בשנה השנייה ללימודים.

יתכן שתלמיד שהשתתף בלימודי חטיבה, וימשיך בעתיד ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה, יידרש לערוך השלמות לימודיות.

 

הגשת תרגילים: תלמיד נדרש להגיש לפחות 70% מהתרגילים. המורה רשאי למנוע מתלמיד, אשר לא ימלא אחר דרישה זו, מלהשתתף בבחינות המעבר. מורה רשאי לקבוע שציוני התרגילים יהוו עד 10% מהציון הסופי בקורס. את התרגילים יש להגיש לא יאוחר מתום הסמסטר.

 

ציוני מעבדות: ציון המעבדה יכיל שני מרכיבים לפחות כאשר כל מרכיב יהווה 10% לפחות. הרכב הציון יימסר לתלמידים בתחילת הלימודים במעבדה.

 

קורסים עודפים:  כקורס עודף ייחשב קורס בחירה בלבד, וזאת רק אם התלמיד מילא את מכסת השעות של קורסי הבחירה הנדרשת. קורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יוכל להיחשב כקורס עודף, אלא אם כן הקורס האחר הינו קורס עודף.

 

תנאי המעבר

 1. תלמיד אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס חובה סמסטריאלי אחד, יהיה חייב לחזור על הקורס בו נכשל, מיד בשנה העוקבת. עם זאת יוכל להשתתף, באישור ועדת ההוראה, בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, שלגביהם אין הקורס הנ"ל מהווה דרישת קדם ובתנאי שלא תהיה חפיפה בשעות הלימוד ובבחינות המעבר.
 2. תלמיד בתכנית החד-חוגית אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בשני קורסים סמסטריאליים, יהיה חייב לחזור (לימוד ובחינה) על כל הקורסים שבהם השיג ציון נמוך מ-70. עם זאת יוכל להשתתף, באישור ועדת ההוראה, בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, בתנאי שעמד בדרישות הקדם ובתנאי שהקורסים אינם חופפים בשעות הלימוד ובבחינות המעבר. אם ייכשל התלמיד בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, חלים עליו כללים דומים לאלה של לימודים חלקיים (ראה סעיף ה' להלן).
 3. לשנה ב' בכימיה יתקבלו תלמידים שיסיימו את שנה א' בהצלחה ויקבלו ציון ממוצע משוקלל 70 לפחות.
  מספר המקומות במעבדות ההוראה בשנים ב' ו- ג' מוגבל, וייקבע מדי שנה על ידי ביה"ס לכימיה.
  למרות האמור לעיל, אם מספר העומדים בקריטריון זה יהיה נמוך ממספר מקומות המעבדה העומדים לרשות ביה"ס, יוכלו להתקבל גם מקרים גבוליים בעלי ציון משוקלל מתחת ל-70, על פי החלטת ועדת ההוראה.
 4. תלמיד בתכנית הלימודים החד-חוגית בכימיה או באחת התכניות המשלבות כימיה וחוג נוסף בפקולטה למדעים מדויקים, אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בשלושה קורסים סמסטריאליים בתום שנת הלימודים, יופסקו לימודיו. תלמיד בתכנית דו-חוגית בכימיה ובביולוגיה או בכימיה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת אשר נכשל בשני קורסים סמסטריאליים בכימיה, יופסקו לימודיו בכימיה בתום שנת הלימודים.
 5. תלמיד הלומד תכנית לימודים חלקית (1), אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס סמסטריאלי אחר, יהיה חייב לחזור (לימוד ובחינה) על כל הקורסים בהם השיג ציון נמוך מ- 70. עם זאת הוא יוכל להשתתף בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, באישור ועדת ההוראה, בתנאי שעמד בדרישות הקדם שלהם ובתנאי שאינם חופפים בשעות הלימוד ובבחינות המעבר. תלמיד שייכשל בשני קורסים סמסטריאליים או יותר, יופסקו לימודיו.
 6. תלמיד אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס עליו הוא חוזר, יופסקו לימודיו.
 7. קורסים ובחינות של שנים קודמות, קודמים לקורסים ובחינות של השנים הבאות.

 

מעבר לתכנית דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב

תלמיד בבית הספר לכימיה, שנתוני הקבלה שלו גבוהים מהסף שייקבע על ידי בית הספר, יוכל באישור ועדת ההוראה, ללמוד בסמסטר א' את הקורסים 'מבוא מתמטי לפיזיקאים 1' ו'חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב'' במקום 'חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ג'' ו'אלגברה ליניארית 1 ב''.

סטודנט שנה א' בכימיה שהישגיו בקורסים של סמסטר א' יהיו גבוהים, יהיה רשאי להגיש בקשה ללמוד את הקורס 'מתמטיקה בדידה' ו'מבוא מורחב למדעי המחשב' בסמסטר ב'. הבקשות יטופלו באופן מתואם על ידי ועדות ההוראה של שני בתי הספר.

המעבר לתכנית דו-חוגית יאושר בתום שנה א' על ידי ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המחשב, למי ששמר על רמת הישגים גבוהה והשיג ציון סביר ב'מתמטיקה בדידה' (2). 

 

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

(1) לימודים חלקיים: תלמיד הלומד בשנה אחת עד 70% מסך כל שעות הלימוד על פי תכנית לימודים מלאה באותה שנה, או 70% מממוצע השעות של שתי שנות הלימוד. 

(2) תלמידים שיורשו ללמוד את הקורס יוכלו לקבל היתר מוועדת הוראה לדחות את לימודי הקורס 'תכנות', שאינו קורס נדרש בתכנית הדו-חוגית עם מדעי המחשב.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>