מסלול ישיר לדוקטורט

עודכן: 16.06.2022

מסלול ישיר לדוקטורט

התואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D), הוא התואר הגבוה ביותר המוענק מטעם אוניברסיטת תל-אביב. תלמידים יתקבלו ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בשני מסלולים: המסלול הרגיל והמסלול הישיר.

 

המסלול הישיר לדוקטורט, מיועד לתלמידים מצטיינים עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, ומאפשר מעבר ללימודי תואר דוקטור במהלך התואר השני, ללא הצורך בכתיבת תזת MA. סטודנט יתקבל למסלול הישיר לדוקטורט לאחר שנת הלימודים הראשונה לתואר השני, בתנאים המוגדרים בתקנון בידיעון הפקולטה.

 

תנאי קבלה:

תלמיד יתקבל למסלול הישיר לדוקטורט בתנאים הבאים המפורטים בידיעון הפקולטה.

יש אפשרות להתקבל לדוקטורט אם הנך עובד/ת בתעשייה ומבקש לבצע את עבודת המחקר במקום העסקתך. הרישום לדוקטורט יתבצע בהתאם למפורט ב"דרך הטיפול" במסמך של נוהל עובדים המבקשים ללמוד לתואר שלישי במקום העסקתם.

 

תהליך הרישום:

 • הסטודנט יגיש לגב' עינת דהן את כל המסמכים הדרושים.

 • התיק ידון בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ולאחר מכן בוועדה האוניברסיטאית.

 

המסמכים הדרושים:

 • תעודה או אישור זכאות לתואר ראשון, חתומים ע"י המוסד בו למד התלמיד (עותק נאמן למקור)

 • רשומות ציונים של תואר ראשון ותואר שני, חתומות ע"י המוסד בו למד התלמיד

 • טופס אישור הנחיה מאיש סגל אשר רשאי להנחות תלמידים לדוקטורט

 • טופס ניגוד ענינים במחקר, חתום ע"י המנחה וע"י תלמיד המחקר
 • קורות חיים

 • תמונת פספורט

לאחר קבלה ללימודים, סטודנט רשאי לבטל חלק מ"התשלומים הנלווים" לשכ"ל (סעיף רווחה) ע"י פנייה למדור שכ"ל בטלפון 03-6405555.

 

מהלך התואר ועבודת דוקטורט:

במהלך התואר יצבור התלמיד סה"כ שבע ש"ס:

 • התלמיד יירשם וייבחן בשני קורסים אשר יעניקו לו שש ש"ס במהלך הדוקטורט עד שנה לאחר מעבר שלב הצעת המחקר, בציון 80 ומעלה.

 • התלמיד ישתתף בסמינר מחלקתי אשר יעניק לו ש"ס אחת. במסגרת הסמינר יעניק התלמיד הרצאה מוזמנת בנושא הדוקטורט ויקבל על כך אישור מהאחראי על הסמינר.

 • קורס כתיבה אקדמית באנגלית

  בסמסטר ב' שנה"ל תשע"ט ייפתח קורס חובה בכתיבה אקדמית באנגלית.

  הקורס בהיקף של 4 ש"ס סה"כ והנו קורס חובה לתלמידי תואר שלישי הנמצאים בשלב א' של המחקר.

  מומלץ להירשם לקורס במועד הראשון בו מתקיים הקורס לאחר הקבלה ללימודים.

  כלל הסטודנטים הנמצאים כיום בשלב א' של המחקר מחויבים ברישום לקורס.

  לימוד הקורס יהווה תנאי נוסף למעבר לשלב ב' בדוקטורט, נכון לסמסטר ב' תשע"ט (מי שיגיש הצעת מחקר בסמסטר א תשע"ט, פטור)

  סטודנטים המעוניינים לקבל פטור מהקורס יעברו בחינה שלפי תוצאותיה ייקבע אם ימשיכו לקורס או שיקבלו פטור.

  למידע ורישום לקורס כתיבה אקדמית באנגלית >

 

על התלמיד להגיש את הצעת המחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר החמישי ללימודיו בתואר השני, ולעמוד בהצלחה בבחינה על הצעה זו. בשלב זה של הגשת ההצעה, על התלמיד להיות אחרי מילוי כל חובותיו לתואר השני, כולל אישור על השתתפותו בסמינר לתואר שני.

שנה וחצי לאחר המעבר לשלב ב' על התלמיד להגיש דו"ח התקדמות שיועבר לוועדה היחידתית.  במידה והתלמיד פרסם בתקופה זו מאמר כמחבר ראשון, ייחשב המאמר כדו"ח התקדמות.

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור של הוועדה היחידתית.

במקרים מיוחדים, ניתן להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים.

 

תקנות ועדכונים

התקנות החלות על התלמיד, הן אלה המופיעות בידיעון, בהוראות האוניברסיטה וכן בתיקונים שיתפרסמו במהלך השנה. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן יפורסם אחרת.

 

תעודת הוראה במתמטיקה לתלמידי תואר שני ושלישי

תלמידי תואר שני ושלישי בפקולטה למדעים מדויקים רשאים לשלב לימודי תעודת הוראה במתמטיקה במהלך לימודיהם לתואר, ללא תשלום.

לפרטים נא לפנות אל פרופ' פסיה צמיר במייל: pessia@tauex.tau.ac.il או אל פרופ' דינה תירוש במייל: dina@post.tau.ac.il.

 

זכויות ומידע שימושי:

 • כרטיס סטודנט:
  ברגע שהוסדר שכר הלימוד של הסטודנט, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים באתר דקאנט הסטודנטים.
 • פתיחת חשבון מייל:
  האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש (קוד מחשב) וסיסמה ראשונית, שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים.
  פרטים נוספים על אתחול חשבון המייל אפשר לקבל באתר אגף המחשוב.
 • מלגות בית ספריות ומשרות הוראה:
  לבדיקת זכאות למשרה ולמלגה בבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, פירוט על המשרות והמלגות וטופס הגשת בקשה - בעמוד מלגות בית-ספריות ומשרות הוראה לתואר שלישי.
 • פרסי הצטיינות:
  במהלך הלימודים, בכל תחילת סמסטר, יעביר התלמיד למזכירת הדוקטורנטים קורות חיים ורשימת פרסומים, לבדיקת זכאותו לפרסי הצטיינות.
 • מימון כנסים בחו"ל למלגאים:
  האוניברסיטה תסייע במימון נסיעות לכנסים, סמינרים, קונגרסים מדעיים והשתלמויות קיץ בארץ ובחו"ל, באופן שתלמיד לתואר שלישי יוכל במשך לימודיו להשתתף לפחות פעם אחת באחת מהפעילויות הללו. גובה ההשתתפות הינו עד סכום של 1,000 $ (אלף דולר של ארה"ב), שימומן מחציתו מתקציב הפקולטה בה לומד התלמיד ומחציתו מתקציב האוניברסיטה.
  מלגאי שעומדים לזכותו כספים בקרן קשרי מדע בינלאומיים באוניברסיטה, יהיה זכאי לנצל כספים אלה להשלמת הזכויות שלעיל, אם תידרש השלמה כזו, עד לסך של 1500$. ההשלמה האמורה תיעשה מתוך הכספים שנצברו בקרן קשרי מדע והמלגאי לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כספים אלה.
  מלגאי שלא יממש את הזכות הקנויה לו בסעיף 13, במהלך לימודיו לתואר השלישי, יוכל לנצלה למטרת השתלמות בתר- דוקטורית בתוך 12 חודשים ממועד האישור הסופי של עבודת הדוקטורט שלו.
  לפרטים נוספים נא לפנות לגב' יקירה נבטי בטלפון: 03-6408310/4282 או במייל: yakiran@tauex.tau.ac.il.
 • מימון הדפסת עבודת גמר:
  תלמיד מחקר לתואר שלישי, המקבל מלגת קיום, יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הדפסה של עבודת הדוקטור, עפ"י כללים שייקבעו ע"י המזכירות האקדמית.
  ​האוניברסיטה מאפשרת להדפיס עד עשרה עותקים. יש ליצור קשר עם בית הדפוס (נמצא במרתף בניין הספרייה המרכזית) בטלפון 9668 ולתאם הגעה להדפסה. במקביל יש להתקשר ל"מדור תלמידי מחקר" בטלפון 8161 ולבקשם לשלוח אישור בשם האוניברסיטה להדפסת ההעתקים.

 

ליצירת קשר לשם קבלת מידע נוסף, נא לפנות לעמוד צור קשר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>