מסלול רגיל לדוקטורט

עודכן: 02.08.2023

מסלול רגיל לדוקטורט

התואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D), הוא התואר הגבוה ביותר המוענק מטעם אוניברסיטת תל-אביב. תלמידים.ות יתקבלו ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בשני מסלולים: המסלול הרגיל והמסלול הישיר.

 

המסלול הרגיל לדוקטורט, מיועד לבעלי.ות תואר שני בפיזיקה, ומקנה תואר PhD לאחר ארבע עד חמש שנות לימודים ומחקר. סטודנטים.ות המעוניינים.ות להתקבל כתלמידי.ות מחקר שלב א' בלימודי הדוקטורט, יעמדו בתנאים המוגדרים בתקנון בידיעון הפקולטה.

 

תנאי קבלה:

הקבלה למסלול הרגיל לדוקטורט ע"פ התנאים הבאים המפורטים בידיעון הפקולטה.

יש אפשרות להתקבל לדוקטורט אם הנך עובד.ת בתעשייה ומבקש.ת לבצע את עבודת המחקר במקום העסקתך. הרישום לדוקטורט יתבצע בהתאם למפורט ב"דרך הטיפול" במסמך של נוהל עובדים המבקשים ללמוד לתואר שלישי במקום העסקתם.

 

תהליך הרישום:

 • על התלמיד.ה להגיש לגב' עינת דהן את כל המסמכים הדרושים.

 • התיק יעלה לדיון בוועדה היחידתית לקבלה או דחייה של המועמד.ת.

 • מועמדים.ות שהוועדה היחידתית החליטה לקבלו יופנו ע"י מזכירת הדוקטורנטים לרישום מקוון באמצעות האינטרנט.

 • לאחר הרישום המקוון התיק יעלה לדיון בוועדה האוניברסיטאית לקבלה או דחייה של המועמד.ת.

 

המסמכים הדרושים:

 • תעודה או אישור זכאות לתואר ראשון החתומים ע"י המוסד בו למד.ה התלמיד.ה (תעודות מקוריות או עותק נאמן למקור)

 • תעודה או אישור זכאות לתואר שני, הכולל ציון בעבודת גמר וציון משוקלל החתומים ע"י המוסד בו למד.ה התלמיד.ה (תעודות מקוריות או עותק נאמן למקור)

 • גליונות ציונים של תואר ראשון ותואר שני, חתומים ע"י המוסד בו למד.ה התלמיד.ה (מסמכים מקוריים או עותק נאמן למקור)

 • טופס אישור הנחיה מאיש.ת סגל אשר רשאי.ת להנחות תלמידים לדוקטורט בפיזיקה

 • טופס ניגוד ענינים במחקר, חתום ע"י המנחה וע"י תלמיד.ה המחקר
 • קורות חיים

 • תמונת פספורט

 

מהלך התואר ועבודת דוקטורט:

במהלך התואר על התלמיד.ה לצבור סה"כ שבע ש"ס:

 • יש להירשם ולהיבחן בשני קורסים אשר יעניקו שש ש"ס במהלך הדוקטורט עד שנה לאחר מעבר שלב הצעת המחקר, בציון 80 ומעלה.

 • יש להשתתף בסמינר מחלקתי אשר יעניק ש"ס אחת. במסגרת הסמינר על התלמיד.ה להעביר הרצאה מוזמנת בנושא הדוקטורט ולקבל על כך אישור מהאחראי על הסמינר.

 • קורס כתיבה אקדמית באנגלית

  הקורס בהיקף של 4 ש"ס סה"כ והנו קורס חובה לתלמידי תואר שלישי הנמצאים בשלב א' של המחקר.

  מומלץ להירשם לקורס במועד הראשון בו מתקיים הקורס לאחר הקבלה ללימודים.

  כלל הסטודנטים.ות הנמצאים.ות כיום בשלב א' של המחקר מחויבים.ות ברישום לקורס.

  לימוד הקורס יהווה תנאי נוסף למעבר לשלב ב' בדוקטורט, נכון לסמסטר ב' תשע"ט (מי שיגיש הצעת מחקר בסמסטר א תשע"ט, פטור)

  למידע ורישום לקורס כתיבה אקדמית באנגלית >

 

תוך שנה וחצי מתאריך הקבלה כתלמיד.ת מחקר שלב א' על התלמיד.ה להגיש הצעת מחקר המאושרת ע"י המנחה.

על התלמיד.ה להיבחן על הצעת המחקר בבחינה ייעודית, וועדת הבוחנים תעביר את המלצתה להחלטת הוועדה היחידתית.

לאחר אישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית, יתקבלו התלמידים.ות כתלמידי מחקר שלב ב'.

שנה וחצי לאחר המעבר לשלב ב' על התלמידים.ות להגיש דו"ח התקדמות שיועבר לוועדה היחידתית. במידה  והתלמיד.ה פרסם.ה בתקופה זו מאמר כמחבר.ת ראשון.ה, ייחשב המאמר כדו"ח התקדמות.

על התלמידים.ות להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבלו כתלמידי שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור של הוועדה היחידתית.

במקרים מיוחדים, ניתן להגיש  עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים.

 

תקנות ועדכונים

התקנות החלות על התלמידים.ות, הן אלה המופיעות בידיעון, בהוראות האוניברסיטה וכן בתיקונים שיתפרסמו במהלך השנה. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן יפורסם אחרת.

 

תעודת הוראה בפיזיקה לתלמידי תואר שלישי

תלמידי.ות תואר שלישי רשאים לשלב לימודי תעודת הוראה בפיזיקה במהלך שלב ב' ללימודיהם.

לפרטים יש לפנות לחן לוי, מזכירת תלמידי תעודות הוראה במקצועות המתמטיקה והמדעים: chenlevi@tauex.tau.ac.il.

 

זכויות ומידע שימושי:

 • כרטיס סטודנט:
  ברגע שהוסדר שכר הלימוד של הסטודנט, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט.ית הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים.ות באתר דקאנט הסטודנטים.

 • מלגות בית ספריות ומשרות הוראה:
  לבדיקת זכאות למשרה ולמלגה בבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, פירוט על המשרות והמלגות וטופס הגשת בקשה - בעמוד מלגות בית-ספריות ומשרות הוראה לתואר שלישי.

 • פרסי הצטיינות:
  במהלך הלימודים, בכל תחילת סמסטר, יעבירו התלמידים.ות למזכירת הדוקטורנטים קורות חיים ורשימת פרסומים, לבדיקת זכאותם לפרסי הצטיינות.

 • מימון כנסים בחו"ל למלגאים:
  האוניברסיטה תסייע במימון נסיעות לכנסים, סמינרים, קונגרסים מדעיים והשתלמויות קיץ בארץ ובחו"ל, באופן שתלמידים.ות לתואר שלישי יוכלו במשך לימודיהם.ן להשתתף לפחות פעם אחת באחת מהפעילויות הללו. גובה ההשתתפות הינו עד סכום של 1,000 $ (אלף דולר של ארה"ב), שימומן מחציתו מתקציב הפקולטה בה לומד.ת התלמיד.ה ומחציתו מתקציב האוניברסיטה.
  מלגאי.ת שעומדים לזכותו כספים בקרן קשרי מדע בינלאומיים באוניברסיטה, ת.יהיה זכאי.ת לנצל כספים אלה להשלמת הזכויות שלעיל, אם תידרש השלמה כזו, עד לסך של 1500$. ההשלמה האמורה תיעשה מתוך הכספים שנצברו בקרן קשרי מדע והמלגאי.ת לא ת.יהיה זכאי.ת לכל תשלום נוסף בגין כספים אלה.
  מלגאי.ת שלא ת.יממש את הזכות הקנויה לו בסעיף 13, במהלך לימודיו.ה לתואר השלישי, ת.יוכל לנצלה למטרת השתלמות בתר - דוקטורית בתוך 12 חודשים ממועד האישור הסופי של עבודת הדוקטורט שלו.ה.
  לפרטים נוספים נא לפנות לגב' יקירה נבטי בטלפון: 03-6408310/4282 או במייל: yakiran@tauex.tau.ac.il.

 • מימון הדפסת עבודת גמר:
  תלמידי.ות מחקר לתואר שלישי, המקבלים.ות מלגת קיום, זכאים.ות להשתתפות בהוצאות הדפסה של עבודת הדוקטור, עפ"י כללים שייקבעו ע"י המזכירות האקדמית.
  ​האוניברסיטה מאפשרת להדפיס עד עשרה עותקים. יש ליצור קשר עם בית הדפוס (נמצא במרתף בניין הספרייה המרכזית) בטלפון 9668 ולתאם הגעה להדפסה. במקביל יש להתקשר ל"מדור תלמידי מחקר" בטלפון 8161 ולבקשם לשלוח אישור בשם האוניברסיטה להדפסת ההעתקים.

 

ליצירת קשר לשם קבלת מידע נוסף, נא לפנות לעמוד צור קשר.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>