מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

עודכן: 18.08.2020

 

 (שעות לימוד: 65 ש"ס, שעות לשקלול: 63 ש"ס) *

​​

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

החוג מציע מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול דו-חוגי. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים.

 

מועמדים למסלול המצטיינים נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. ממוצע 90 ומעלה בסיום חובות שנה א' בחוג (במסלול המצטיינים הדו-חוגי, ועדת ההוראה תשקול בחיוב ממוצע מעבר נמוך מ-90 בחוג השני ובלבד שלא ירד מתחת ל-85). 

  2. ראיון קבלה.

  3. המלצה של חבר סגל בכיר בחוג לגאוגרפיה שישמש כמנחה האישי.

 

קורסים ייחודיים לתוכנית ותנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' במסגרת תוכנית המצטיינים:  

הלימודים כוללים 2 קורסים ייחודיים (בהיקף של 8 ש"ס) המשלבים עבודה יחידנית עם המנחה על פני כל השנה, הגשת עבודה מסכמת בכל קורס המוגדר כפרויקט מחקר בהתאם להנחיות המנחה  ומפגשים של כלל תלמידי תוכנית המצטיינים עם מרכז התוכנית והצגת המחקר. מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בהמלצת המנחה ועמידה בממוצע ציונים 90 ומעלה. 

 

הקורסים הייחודיים הם:

  1. שנה ב' - עקרונות בבניית פרויקט מחקר (4 ש"ס)

  2. שנה ג' - פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (4 ש"ס)

 

תלמידי המסלול רשאים להמיר שיעורי בחירה בשיעורים מכלל הפקולטות בקמפוס ובשיעורים מקורסי התואר השני בחוג (בהמלצת המנחה ובאישור ועדת ההוראה).

 

מסלול המצטיינים יצוין בגיליון הציונים בלבד. 

 

לתלמידים שמתעתדים ללמוד תואר שני, מומלץ ללמוד סמינריון אינטגרטיבי בהתאם למסלול הלימודים שבו יהיו מעוניינים לבחור לתואר שני.

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו (בהתאם לדרישות הקבלה לכל אחד מהחוגים) אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ף ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

 

 

מבנה תוכנית הלימודים במסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם:

 

שנה א' - בסיס

הדרכה בספריה - חובה

מבואות - 6 קורסים (20 ש"ס )

סטטיסטיקה - קורס אחד (4 ש"ס)

 

שנה ב'

עקרונות בבניית פרויקט מחקר (בתחום ההתמחות) - קורס אחד (4 ש"ס)

 

שנים ב' / ג' - קורסי חובה תומכים בכל גופי הידע:

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות בכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה א' (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' החל מתשפ"א) - קורס אחד (2 ש"ס)

 

שנים ב' / ג'

שיעורי מיומנות (4 ש"ס בכל  תחום ידע) - 12 ש"ס 

שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 ש"ס

 

שנה ג'

סמינריון אינטגרטיבי - קורס אחד (4 ש"ס)

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (בתחום ההתמחות) - קורס אחד (4 ש"ס)

 

סך כל שעות לשקלול - 63 ש"ס

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משוקללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים דו-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

 

שנה א' – בסיס

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1011

הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

 

 

 

 

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.1606

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק  [2]

2

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [3]

4

 

4

 

0349.1817

סטטיסטיקה לגאוגרפים [4]

3

2

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 14

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני  ואזורי

4

 

4

 

0349.1503

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

4

 

4

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות [4]

2

1

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 10

 

 

שנה ב' – שיעור חובה לתוכנית המצטיינים

 

סמסטר א' + ב' – (שנתי)

 

עקרונות בבניית פרויקט מחקר - קורס אחד על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2480

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום הסביבה הפיזית

4

 

4

 

0349.2481

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום גאו-אינפורמטיקה

4

 

4

 

0349.2482

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום תכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

 

 

 

שנים ב' – ג'

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי בידע (13 ש"ס)

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2020

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

2

 

2

 

0349.2409

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב')

2

 

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים

1843.0310

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב')

2

1

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג')

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2400

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

xxxx.0910

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג', החל מתשפ"א)

2

 

2

פרקים במבוא לאקולוגיה

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

 

יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 14 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 42 ש"ס.

 

סמסטר א'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2862

מודלים מתמטיים בגאוגרפיה [5]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

סטטיסטיקה

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [5]

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (בציון 85)

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

 

 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2670

מטאורולוגיה סינופטית [5]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2544

אזורי אקלים [5] 

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2300

אקלים א"י [7]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2929

גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה [5]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2178

חופי הים התיכון של ישראל

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 
 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות [6]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2265

יסודות הגאוגרפיה המדינית [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2460

אדם, מכונה, מרחב: הג"ג האנושית של הטכנולוגיה [8]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

0349.2527

תכנון עירוני [5]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2287

גאוגרפיה של תיירות ופנאי

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2118

גאוגרפיה כלכלית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2902

גאוגרפיה קוגנטיבית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

 
 

סמסטר ב'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית [9]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק, חישה מרחוק

0349.2530

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [5]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2170

טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [5]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2870

קרקעות ישראל [5]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2919

ניתוח טופולוגי של מערכת גאוגרפית [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ב'

 
 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2748

 

שינויי אקלים

 

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2993

מטאורולוגיה יישומית [10]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2245

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [5]   

4

 

4

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

0349.2860

יחסי גומלין בין קרקע וסביבה [7], [11]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

קרקעות ישראל

0349.2292

גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2266

טיפול בפסולת בישראל [5], [12]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

 
 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2345

עיר ופרבר [13]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

יסודות הגאוגרפיה העירונית או עיור, ערים, עירוניות

0349.2134

בריאות, מקום וחברה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2100

גאוגרפיה של תעופה [7], [14]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

 

 

קורס בחירה מלימודי סביבה, קורס אחד לפי בחירה 2 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1100

מבוא לאקו פילוסופיה

2

 

2

 

0910.1222

העולם סביבנו

2

 

2

 

 
 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

 
 

שנה ג'

 

יש לבחור סמינריון אינטגרטיבי מתוך הרשימה (4 ש"ס)

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3713

גאו-אינפורמטיקה ותכנון

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א' + ב',

תכנון עירוני ,

שיטות מחקר איכותניות

0349.3715

זיהום מים וגאופוליטיקה

4

 

4

 

 

 

סמסטר א' + ב' (שנתי)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3700

עיר, אקלים וסביבה

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב,

מומלץ: מבוא לתכנון עירוני ואזורי, עיור, ערים, עירוניות

 

 

פרויקט מחקר עיוני - יישומי

 

סמסטר א' + ב' (שנתי)

 

קורס אחד חובה על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3220

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום סביבה פיזית

4

 

4

 

0349.3221

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום גאו-אינפורמטיקה

4

 

4

 

0349.3222

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' בתחום תכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

 

 

 


 

[1]    חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

[2]    הקורס יינתן באנגלית.

[3]   קורס משותף לתלמידי ביה"ס למדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

[4]   תרגיל בהיקף 1 ש"ס ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל.

[5]   מוכר לתואר שני.

[6]   שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

[7]    לא יילמד בתש"ף.

[8]    מוכר לתואר שני.

[9]    מוכר לתואר שני.

[10]   מוכר לתואר שני.

[11]   לא יילמד בתש"ף.

[12]   קורס סיורים – יינתנו בין 3 - 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

[13]   לא יילמד בתש"ף.

[14]  מוכר לתואר שני.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>