ציונים

עודכן: 20.08.2019

הציונים מתפרסמים ב"מידע אישי לתלמיד" למעט ציוני ביניים אשר יישלחו ישירות לתלמידים. הציונים מתפרסמים במידע אישי לתלמיד. ניתן גם לקבל התפלגות ציונים של הציון הסופי בקורס. חובה על התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך לפרסומם. מחברות הבחינות נסרקות במחשב (בקבצי סריקה) ונשמרות למשך סמסטר אחד בלבד. הן מושמדות כשבוע לפני תחילת מועד הבחינות של הסמסטר העוקב.

 

הרכב ציון סופי בקורס

בתחילת כל קורס, מכל סוג שהוא - שיעור, סמינר, פרויקט, מעבדה או קורס בעל אופי מעורב, יודיע המורה על הרכב הציון הסופי בקורס.

בקורסים פרונטליים רשאי המורה בעת קביעת הציון הסופי, למַצֵעַ בין ציון בחינת המעבר לציוני הבחנים והתרגילים, במגבלה הבאה: משקל הבחנים בציון לא יעלה על 19% מהציון הסופי, ומשקל התרגילים לא יעלה על 10% מהציון הסופי של הקורס. 

בקורסים פרונטליים שמטלות הסיום בהם הן בחינה ועבודה בסדר גודל של פרויקט, יהיה משקל הבחינה לפחות 50% מהציון הסופי של הקורס, ובהתאם להודעת המורה בתחילת הקורס.

בקורסים מעוטי משתתפים ובמקרים מיוחדים, באישור ועדת ההוראה הפקולטית, ניתן יהיה לתת משקל גבוה יותר לבחנים. בכל מקרה, המשקל של הבחינה הסופית יהיה לפחות 50% מהציון הסופי.

 

כישלון בקורס

 1. כישלון בבחינת סיום קורס פירושו כישלון בקורס, גם אם הציון המשוקלל עם ציוני הבחנים, התרגילים והעבודות הינו מעל 60. במקרה כזה על התלמיד להיבחן שנית במועד ב'. אם ישיג ציון חיובי במועד ב', ישוקלל ציונו הסופי בקורס עם ציוני המטלות האחרות, כפי שנקבע על ידי המורה בתחילת הקורס. אם התלמיד נכשל או לא ניגש לבחינה במועד ב', יבוטלו שאר הציונים במטלות של הקורס ויהיה על התלמיד לחזור על הקורס שנית.

 2. ציון "נכשל" יובא בחשבון בציון המשוקלל בתום כל סמסטר. תלמיד חייב לתקן ציון "נכשל" במהלך לימודיו, בהתאם לתקנות המעבר.

 

ערעור על ציון

הערעור הוא ענייני ואנונימי ומוגש באמצעות אתר האינטרנט. חל איסור לפנות למורה או למתרגל ולדון עמם בבחינה.

להלן ההנחיות להגשת ערעור:

 1. סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, וזאת בתוך חמישה ימים מיום סריקת המחברות.

 2. תלמיד המבקש לערער על ציון בחינה יעשה זאת דרך מידע אישי לתלמיד - MyTAU. ערעור על בחינה חסויה נעשה באמצעות טופס ערעור על בחינה חסויה באתר הפקולטה.

 3. המרצה רשאי לבדוק בשנית את הבחינה בשלמותה ולא רק את השאלה/שאלות נשואה/נשואות הערעור, ולפי כך רשאי להעלות, להוריד או לא לשנות כלל את הציון.

 4. במידה שיחליט המרצה בעקבות הערעור כי יש לשנות את ציונו של הסטודנט, יודיע על כך למזכירות הבחינות והציון יתוקן בהתאם. הציון לאחר הערעור יהווה את הציון הסופי והקובע בבחינה. ערעור שלא יתקבל ידווח אף הוא למזכירות הבחינות.

 5. אין זכות ערעור על בחינות שנערכו בע"פ.

 6. ערעור חוזר: במהלך הלימודים לקראת התואר רשאי תלמיד לשוב ולערער עד שלוש פעמים בתואר על ציון שקיבל בבחינה (בחינה שכבר נבדקה בשנית לאחר הגשת ערעור ראשון). הערעור החוזר הוא המשכו של הערעור הראשון ואינו מעלה סוגיות שלא פורטו בעבר. ניתן להגיש ערעור חוזר תוך יומיים ממועד התשובה על הערעור הראשון. אם יימצא שהערעור החוזר מוצדק, הוא לא יימנה בין שלושת הערעורים הנ"ל.

 

 

ציוני תום שנת הלימודים

בתום שנת הלימודים נקבע הציון המשוקלל השנתי של התלמיד. שקלול הציון ייעשה לפי התקנון שהיה תקף בשנה בה למד התלמיד בקורס.

משקלו (בנקודות זכות) של הקורס נקבע בהתאם להיקפו (מספר שעות הלימוד השבועיות שלו בסמסטר, פרט למעבדה בפיזיקה שנה א' ושנה ג').

נקודה    1        1 שעת הרצאה

נקודה    1        1 שעת תרגיל

נקודה    1        1 שעת מעבדה בפיזיקה שנה ב'

נקודה    ¾       1 שעת מעבדה בפיזיקה שנה א' ושנה ג'

נקודה    1        1 שעת מעבדה בכימיה

נקודה    1        1 שעת סמינריון

נקודה    1        1 שעת סדנה

נקודה    1        1 שעת חונכות

חישוב הציון הממוצע המשוקלל השנתי ייקבע לפי הנוסחה:

סיכום של (ציון הקורס X משקל הקורס)

___________________________

סיכום של כל משקלי הקורסים

בנוסחת חישוב הציון המשוקלל מובאים בחשבון ציוני כל הקורסים, למעט:

 1. הציונים בקורסי עברית ואנגלית.

 2. ציונים בקורסים שנלמדו בפקולטות אחרות שלא במסגרת המותרת על פי תוכנית הלימודים.

חשוב להדגיש כי ציון "נכשל" בקורס, מובא בחשבון בחישוב הציון הממוצע המשוקלל הסמסטריאלי (ראו לעיל בסעיף "כישלון בקורס").

 

שקלול קורסי הבחירה הנלמדים מחוץ לפקולטה (למעט קורסים שנלמדים במסגרת 'למידה אישית')

ציוני קורסים כנ"ל, להוציא קורסים הנלמדים בפקולטות להנדסה, מדעי החיים ורפואה, ישוקללו לפי הכללים שנקבעו על ידי יחידות הלימוד, אליהן שייכים קורסים אלה. במקרים בהם לא פורט מפתח לשקלול הציון הסופי לתואר של יחידות הלימוד, יהיה משקלו של הקורס, כמספר שעות הלימוד שלו.

על פי רב, לא יינתנו יותר מארבע נקודות זכות לקורס, גם אם כלל מספר רב יותר של שעות.

שקלול קורסי הבחירה הנלמדים בפקולטות להנדסה, למדעי החיים ולרפואה: קורסי הבחירה במסגרת תוכנית הלימודים של הפקולטות הנ"ל, ישוקללו על פי כללי הפקולטה למדעים מדויקים.

 

תעודת הצטיינות

מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים ראויים:

 1. תעודות הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה יקבלו סטודנטים שהישגיהם מוגדרים כהישגים מעולים.

 2. תעודות הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה מוענקות לסטודנטים אשר הישגיהם מוגדרים כראויים להערכה.

אמות המידה להערכת ההישגים ומתן תעודות, נקבעות על ידי דקאן הפקולטה מדי שנה. תעודות ההצטיינות מוענקות תמיד על הישגי השנה החולפת, המוערכים יחסית לרמת ההישגים של כל תלמידי הפקולטה באותה שנת לימודים.

 

מצטייני דקאן בטקס שייערך בשנת תש"ף

 

להלן אמות המידה להצטיינות (לתלמידי החוג לגאוגרפיה בתוכנית הדו-חוגית עם פקולטה אחרת ובתוכנית החד חוגית-היקף השעות הנדרש להצטיינות מפורט בנפרד בסעיף 5):

 

 1. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ט בתוכנית חד-חוגית הוא 94* לפחות.

 2. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) המשותף של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ט בתוכנית דו-חוגית בתוך הפקולטה הוא 94* לפחות, כאשר ממוצע הציונים בכל חוג הוא 90* לפחות. לחילופין, ממוצע הציונים המשוקלל הוא 95* לפחות בחוג אחד ו- 90* לפחות בחוג השני.
  בתוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים, יופעלו כללים אלה כאשר ממוצע הציונים הגבוה מבין השניים הוא במדויקים.

 3. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ט בתוכנית דו-חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה (שאינו הנדסה או מדעי החיים), בכל אחד משני החוגים, הוא 94* לפחות.
  כאשר החוג מורכב משתי חטיבות, נדרש ממוצע ציונים 94 לפחות בחוג ובכל אחת מהחטיבות.

 4. היקף הקורסים אשר נלמדו בפקולטה במסגרת תוכנית חד-חוגית או דו-חוגית, יהיה 36 ש"ס משוקללות לפחות.  בתוכנית דו-חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה, לפחות 18 ש"ס משוקללות, מתוך 36 ש"ס משוקללות, יילמדו בפקולטה.
  בחוג לאחר תואר 18 ש"ס משוקללות לפחות יילמדו בפקולטה.
  המכסה המחייבת את תלמידי התיכון, הלומדים במעמד מיוחד, הינה לפחות 24 ש"ס משוקללות.
  תיבחן זכאותם של תלמידים אשר בתוכנית הלימודים אליה רשומים, היקף השעות המחייב על פי הידיעון קטן מ-36 ש"ס בשנה האקדמית החולפת, וזאת בתנאי שקצב התקדמותם בתואר תואם לידיעון והם עומדים בשאר התנאים להצטיינות דקאן.

 5. תלמידי גאוגרפיה, בשנה א' 36 ש"ס משוקללות סה"כ ומתוכם לפחות 20 ש"ס יילמדו בגאוגרפיה. על תלמידים בשנים ב' וג', יחולו כללי היקף השעות של כלל הפקולטה.

 6. במקרה של כישלון 1 (במועד  בחינה) שתוקן בתוכניות הפקולטה ובתוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים: יורדות 4 נקודות מממוצע הציונים המשוקלל בחוג או בפקולטה שבה היה הכישלון. הממוצע המשוקלל של כל החוגים/התוכניות ביחד מתעדכן בהתאם. בתוכניות דו-חוגיות עם פקולטה אחרת, תרדנה 4 הנקודות מממוצע התוכניות המשוקלל של הפקולטה אשר בה נלמד הקורס.  תיקון של יותר מכישלון אחד בסך כל התוכניות, אינו מאפשר הצטיינות דקאן.

 7. במקרה של 2 שיפורי ציונים: יורדות 2 נקודות מממוצע הציונים המשוקלל לפי הפירוט בסעיף 6 דלעיל. שיפור של יותר משני ציונים בסך כל התוכניות, מונע הצטיינות דקאן.

 8. לצורך חישוב ממוצע הציונים, יילקחו בחשבון כל ציוני הבחינות בקורסים הנכללים בתוכנית הלימודים, בהם נבחן התלמיד, בין אם משוקללים לציון הגמר ובין אם לאו (למעט "כלים שלובים").

 9. מי שהורשע בעבירת משמעת לא ייכלל ברשימת מצטייני דקאן.

 

 

* ממוצע הציונים לא יעוגל.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>