תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

עודכן: 18.08.2020

 

 (שעות לימוד: 124-123 ש"ס, שעות לשקלול: 122-121 ש"ס) *

​​

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

התוכנית החד-חוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם  בתחומי הסביבה הפיזית, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי.

 

כל התלמידים לתואר ראשון בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם מתחילים לימודיהם בתוכנית דו-חוגית. תלמידים המעוניינים ללמוד בתוכנית החד-חוגית נדרשים ללמוד את כל קורסי החובה של שנה א' בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם וכן להשלים לפחות 18 ש"ס בחוג השני  (ייחשבו כחטיבת השלמה).

 

הקבלה לתוכנית החד-חוגית נעשית עם תום הסמסטר השני ללימודים ומתקבלים אליו תלמידים שהשלימו את כל קורסי החובה של שנה א' בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, בציון ממוצע של 80 ומעלה, וכן  השלימו 18 ש"ס בחוג השני, בציון ממוצע של 80 ומעלה.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" (בהתאם לדרישות הקבלה לתואר שני) אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ף ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

 

 

מבנה תוכנית הלימודים החד-חוגית בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם:

 

שנה א' - בסיס

הדרכה בספריה - חובה

מבואות - 6 קורסים (20 ש"ס)

סטטיסטיקה - קורס אחד (4 ש"ס)

 

שנה ב' / ג' - שיעורי חובה תומכים בכל  גופי הידע:

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' החל מתשפ"א) - קורס אחד (2 ש"ס)

 

שנה ב' / ג' - מיומנויות

שיעורי מיומנות (18 ש"ס בכל תחום ידע) - 54 ש"ס

שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 קורסים (5-4 ש"ס)

 

שנה ג' - אינטגרציה

סמינריונים אינטגרטיביים - 2 קורסים (8 ש"ס)

 

סך כל הלימודים בחוג - 104-103 ש"ס

חטיבת השלמה (שנה א' בחוג השני) - 18 ש"ס

סך הכול שעות לשקלול - 122-121 ש"ס

 

 

הערות:

  1. קיימים קורסים בהם ניתן תרגול חובה מעבר למכסות שעות הקורס (בגינם אין חיוב שכ"ל, אך קיימת חובת השתתפות). להלן הקורסים: סטטיסטיקה לגאוגרפים, מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (ממ"ג א').

  2. חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משתקללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

 

שנה א' – בסיס

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1011

הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

 

 

 

 

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב ,מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.1606

 

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק [2]

2

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [3]

4

 

4

 

0349.1817

סטטיסטיקה לגאוגרפים [4]

3

2

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 14

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

0349.1503

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

4

 

4

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות [5]

2

1

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א':  מיפוי וחישה מרחוק,

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 10

 

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

 

שנים ב' - ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2020

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

2

 

2

 

0349.2409

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב')

2

 

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים

1843.0310

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב')

2

1

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג')

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2400

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

xxxx.0910

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' , החל מתשפ"א)

2

 

2

פרקים במבוא לאקולוגיה

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

רשימת קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

 

יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 18 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 54 ש"ס.

 

סמסטר א'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2862

מודלים מתמטיים בגאוגרפיה [6]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

סטטיסטיקה לגאוגרפים

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [6

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (בציון 85)

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

 
 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2670

מטאורולוגיה סינופטית [12]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2544

אזורי אקלים [12]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2300

אקלים א"י [13]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

0349.2929

גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה [12]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

0349.2178

חופי הים התיכון של ישראל

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 
 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2265

יסודות הגאוגרפיה המדינית [8]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

0349.2460

אדם, מכונה, מרחב: הג"ג האנושית של הטכנולוגיה [9]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

0349.2527

תכנון עירוני [12]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2287

גאוגרפיה של תיירות ופנאי

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2478

סוגיות בתכנון תחבורה [13]

2

 

2

יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

0349.2118

גאוגרפיה כלכלית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2902

גאוגרפיה קוגנטיבית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

 

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית [10]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2530

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [12]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2170

טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [12]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2870

קרקעות ישראל [12]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2258

שיטות לניתוח רשתות מרחביות

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2919

ניתוח טופולוגי של מערכת גאוגרפית [13]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

חישה מרחוק,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

 
 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2748

 

שינויי אקלים

 

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2993

מטאורולוגיה יישומית [12]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2245

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [12]

4

 

4

הידרוגאולוגיה,

כלים כימיים ואיזוטופים

0349.2860

יחסי גומלין בין קרקע וסביבה  [13]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

קרקעות ישראל

0349.2292

גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

0349.2266

טיפול בפסולת בישראל  [12], [14]

2

 

2

 

 
 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2345

עיר ופרבר [13]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

יסודות הגאוגרפיה העירונית או עיור, ערים, עירוניות

0349.2134

בריאות, מקום וחברה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2100

גאוגרפיה של תעופה [15]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

 

 

קורסי בחירה מלימודי סביבה, יש לקחת 2 קורסים לפי בחירה 5-4 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1100

מבוא לאקו פילוסופיה

2

 

2

 

0910.1222

העולם סביבנו

2

 

2

 

0509.4010

בין חינוך למדעים למהפכת החלל

3

 

3

 

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

 
 

 

שנה ג'

 

על התלמיד לבחור שני סמינריונים אינטגרטיביים מתוך הרשימה (8 ש"ס)

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3713

גאו-אינפורמטיקה ותכנון

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ב',

תכנון עירוני ,

שיטות מחקר איכותניות

0349.3715

זיהום מים וגאופוליטיקה

4

 

4

 

 

 

סמסטר א' + ב' (שנתי)

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3700

עיר אקלים וסביבה

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב,

מומלץ: מבוא לתכנון עירוני ואזורי, עיור, ערים, עירוניות

 

 

 


 

[1]   חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

 [2]   הקורס יינתן באנגלית.

[3]    קורס משותף לתלמידי ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

[4]    תרגיל בהיקף 1 ש"ס ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל. 

[5]    תרגיל בהיקף 1 ש"ס ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל. 

[6]   מוכר לתואר שני

 [7]  שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

[8]    לא יינתן בתש"ף.

[9]    מוכר לתואר שני.

[10]    מוכר לתואר שני.

 

[12]   מוכר לתואר שני.

[13]   לא יינתן בתש"ף.

[14]   קורס סיורים, יינתנו בין 3-4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

[15]   לא יינתן בתש"ף.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>