מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בגאופיזיקה - .M.Sc

עודכן: 22.08.2019

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מהלך הלימודים

החוג לגאופיזיקה מקיים תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי כדור הארץ המוצק, במדעי האטמוספירה, אוקיינוגרפיה ובמדעים פלנטריים. כן עוסקים התלמידים בעלי התואר "מוסמך אוניברסיטה" בעבודות מחקר לתואר "דוקטור לפילוסופיה".

 

תלמידי החוג רוכשים ידע וניסיון בתחומים השונים של מדעי כדור הארץ, והתכנית תלויה בתחום ההתמחות של איש הסגל אצלו בוחר התלמיד להתמחות. תחומים אלו כוללים בין השאר גאופיזיקה של כדור הארץ, גאופיזיקה שימושית, גאולוגיה שימושית, מטאורולוגיה, אקלים, ברקים וחשמל אטמוספרי, מכניקת רצף גאופיזית, העצמים המהווים את מערכת השמש למעט השמש עצמה, אקסו-פלנטות, ושיטות מדידה המשמשות בפיזיקת החלל.

 

הקורסים עוסקים בתופעות הפיזיקליות והמודלים המתמטיים הקשורים במבנה כדור הארץ, בהבנת הזרימה האטמוספרית, בהתפתחות מזג האוויר וחיזויו, בהתהוות סופות רעמים וברקים, באקלים ושינוייו בסקאלות זמן שונות, ובהיבטים תיאורטיים ותצפיתיים של התפתחות מערכת השמש ומערכות פלנטריות אחרות.

 

תלמידי החוג המתמחים במחקר העיוני, עוסקים באנליזה מתמטית ובבניית מודלים מתמטיים המיושמים לפתרון בעיות בסייסמולוגיה, באטמוספירות של כדור הארץ וכוכבי הלכת, הכוללים מודלים של אקלים, מעבר קרינה, זרימה, התפשטות גלים אלקטרומגנטיים באטמוספירה וחשמל אטמוספירי, ובחקר התהוותם של כוכבי הלכת הן במערכת השמש והן במערכות פלנטריות אחרות.

 

התלמידים המעוניינים בהתמחות ניסויית ותצפיתית יכולים לעסוק בתחומים: סייסמולוגיה; רעידות אדמה; מדידות מגנטיות לבחינת קרום כדור הארץ; מדידות בשדה על התהוות העננים, ברקים וסופות אבק, מדידות אירוסולים ותכונותיהם; חקר הדינמיקה של הזרימה באטמוספירת כדור הארץ, כולל מערכות סינופטיות; מערכות מזג אוויר ואקלים קיצוני, הוריקנים; חיזוי מזג אוויר; בחינתם של שינויי אקלים בעולם ובאזורנו; חקר סופות בשמש, והשפעתם על היונוספירה ואטמוספירה; ספקטרוסקופיה של כוכבי הלכת החיצוניים וירחיהם; מדידות אופטיות באטמוספירה - כימיה פלנטרית; פיזיקה וכימיה של קרח בטמפרטורות נמוכות מאוד - לסימולציה של שביטים, וכן אנליזת מדידות שנעשו על ידי לוויינים ורקטות.

 

משך הלימודים

תלמיד לתואר מוסמך ישלים את חובותיו ויגיש את עבודת המוסמך תוך שנתיים, הארכת התקופה תאושר במקרים חריגים בלבד.

 

תנאי קבלה

ללימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" יתקבלו בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במגמות מדעי האטמוספירה ומדעי כדור הארץ, מתמטיקה שימושית, פיזיקה או מקצוע קרוב אחר, שציונם הכללי הוא 80 לפחות. תלמידים בתכנית דו-חוגית שלמדו בחוג מחוץ לפקולטה יידרשו לציון 80 בכל אחד מחוגי הלימוד. במקרים מסוימים עשויה ועדת הקבלה לדרוש מתלמיד, שהתקבל ללימודים, להשתתף בלימודי השלמה לפי הצורך.

 

הקבלה מותנית במציאת מנחה מבין מורי החוג לפני תחילת הלימודים, באישור המנחה ובאישור ועדת הוראה לתואר מוסמך של החוג.

 

ידיעת השפה העברית הינה תנאי לקבלה לתואר שני.  מועמדים שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית, או בעלי תואר ראשון מחו"ל חייבים להיבחן במבחן ידע בעברית (יע"ל).

 

כמו כן פתוחים הקורסים הניתנים בחוג לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במדעים מדויקים, או בעלי תואר מקביל, המועסקים בתעשייה ובמוסדות מדע והוראה (לאחר סידורים מנהליים כנדרש). תינתן אפשרות להיבחן בקורסים שלמדו. אם יתקבלו בעתיד ללימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה", יזכו בהכרה בלימודים אלה בהתאם להחלטת ועדת ההוראה.

 

ללימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה" מתקבלים בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" הממלאים אחר דרישת התקנון להענקת תואר "דוקטור לפילוסופיה". למתעניינים במסלול הישיר לדוקטורט נא לעיין בתקנון הלימודים לקראת תואר "דוקטורט לפילוסופיה" שבהמשך.

 

סדרי הלימודים

 1. תלמיד נדרש ללמוד קורסים בהיקף של 28 שעות סמסטריאליות לפחות, שבהן יושם דגש על קבלת בסיס רחב בשטחים השונים של הגאופיזיקה והמדעים האטמוספיריים והפלנטריים, תוך השלמת הרקע המתמטי-פיזיקלי של התלמיד. הקורסים לתארים המתקדמים בחוג ניתנים בדרך כלל אחת לשנתיים. על הסטודנט להיות נוכח ב- 2/3 מההרצאות בקולוקויום החוגי במשך שלושה סמסטרים, ויקבל נקודת זכות אחת בגין נוכחות זו. תכנית הלימודים תיקבע בתיאום עם המנחה ובאישור ועדת הוראה.

 2. משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא ארבעה סמסטרים, ולכל היותר שישה סמסטרים. במקרים מיוחדים ניתן יהיה ללמוד תכנית לימודים חלקית. תלמיד המעוניין בכך יגיש בקשה מנומקת באמצעות מזכירות התלמידים לוועדת ההוראה לתואר מוסמך. 

 3. תלמיד שלא למד לתואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג למדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל-אביב יחויב ללמוד קורסי השלמה מתוך הקורסים המוצעים על ידי החוג, לפי החלטת ועדת ההוראה.

 4. תלמיד רשאי להשתתף גם בקורסים מתכניות הלימודים בחוגי הפקולטה האחרים ובפקולטה להנדסה. השתתפות בקורסים אלו טעונה אישור ועדת ההוראה החוגית. על התלמיד להרכיב עם תחילת שנת הלימודים תכנית לימודים בתיאום עם המנחה.

 5. תלמיד אשר במסגרת לימודיו לתואר "בוגר אוניברסיטה" השתתף בקורסים שניתנים על ידי החוג, מעבר למכסה הדרושה לתואר "בוגר אוניברסיטה", רשאי לבקש הכרה בקורסים אלו כהשלמה או במסגרת התכנית ללימודי התואר "מוסמך אוניברסיטה". אם תינתן הכרה כזו, היא תינתן בגין קורסים משנים ב' ו-ג' של התואר "בוגר אוניברסיטה", ובהיקף של עד 9 שעות סמסטריאליות. 

 6. תלמידים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הנדרשים להשלים קורסים מהתכנית לתואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג יוכלו לקבל הכרה עליהם בהיקף של עד 9 שעות סמסטריאליות, בתנאי שהקורסים הם משנים ב' או ג' ובאישור המנחה וועדת הוראה.

 7. ועדת ההוראה רשאית לפי שיקוליה להפסיק את לימודיו של תלמיד, אשר נכשל בשני קורסים או יותר.

 8. במהלך כל הלימודים חייב התלמיד להשיג ממוצע ציונים מצטבר של 70 לפחות. אם ממוצע הציונים נמוך מ-70, יקבל הסטודנט התראה ויחויב לשפר את הממוצע בסמסטר העוקב. אם לא יצליח, יופסקו לימודיו.

 9. תלמיד שנה ג' זכאי להשתתף בקורסים מרוכזים הניתנים במסגרת מרכז גורדון ללימודי אנרגיה באוניברסיטת תל-אביב והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת, כחלק מקורסי הבחירה, ויקבל קרדיט בכפוף לאישור המנחה ולהחלטת ועדת הוראה, בתנאי שלימודים אלה לא יזכו אותו, במקביל, בקרדיט ללימודי תעודה במרכז גורדון ללימודי אנרגיה או במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.

 10. תלמידים שלא סיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג יידרשו ללמוד קורסי השלמה לכל תחום התמחות (אלא אם למדו קורסים מקבילים במקום אחר, ובאישור ועדת הוראה) כדלהלן:

  1. בתחום הגאופיזי-גאולוגי: 'מבוא לאנליזה נומרית' (4 ש"ס) ו-'מבוא לגאופיזיקה' (3 ש"ס).

  2. בתחום מדעי האטמוספירה: 'מבוא למדעי האטמוספירה' (4 ש"ס) ו-'פיזיקה של האטמוספירה' (3 ש"ס).

  3. בתחום המדעים הפלנטריים: 'מבוא למערכת השמש' (4 ש"ס) ו'מבוא ללוויינות' (2 ש"ס).

   תלמידים אלו שלא סיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג עשויים להידרש להשלמות נוספות בהתאם להחלטת המנחה ולפי נושא המחקר.

 

עבודת גמר

העבודה תיעשה בהדרכתו של מנחה מבין אנשי הסגל של החוג למדעי כדור הארץ באחד מתחומי ההתמחות המפורטים בידיעון.

על התלמיד להוכיח בהכנת עבודת הגמר דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי ובסיכומו.

 

בחינת גמר

לאחר הגשת העבודה ואישורה תתקיים בחינת גמר בעל פה. הבחינה כוללת בין השאר נושאים הקשורים בעבודת הגמר. בחינת הגמר תיערך רק לאחר שהשלים התלמיד את כל חובותיו האחרים.

 

ציון הגמר

הציון הסופי יורכב כדלקמן:

עבודת הגמר - 40%

בחינת הגמר  - 30%

ממוצע ציונים בקורסים - 30%

 

 

רשימת הקורסים והיקף השעות >

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

עיין גם בתקנון הלימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי בידיעון זה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>