תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם: חטיבה בקיימות

עודכן: 30.09.2021

 

 (שעות לימוד ושקלול: 124-123 ש"ס)

​​

לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

(תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

 

 

שם התכנית: B.A. בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם: חטיבה בקיימות

 

התוכנית החד-חוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם  בתחומי הסביבה הפיזית, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי.

הרישום למסלול חד חוגי: התמחות בקיימות ייתבצע בעת הרישום ללימודי תואר ראשון.

 

התמחות בקיימות:

 

קיימות (Sustainability) הינו תחום ידע חשוב אשר התפתח בעקבות הסכם פריז (2015), בו הוסכם כי יש לחתור לאיזון בין משאבי הטבע לצרכי האדם. החטיבה בקיימות מאפשרת לתלמידים לימוד והבנה מעמיקים של תחום הקיימות (sustainability) המשלב את הידע של התהליכים הפיזיים והאנושיים המרכיבים את הסביבה והאינטראקציה המורכבת ביניהם ואת הכלים המתודולוגיים לביטויו במרחב.

כל אלה משמשים כבסיס לפיתוח דרכים לשיפור האיזון בין משאבי הטבע לבין צרכי הפיתוח האנושי.

הידע, ההבנה והכלים המתודולוגיים שמקנה החטיבה יעזרו במחקר ובעבודה יישומית אל מול האתגרים הגלובליים, האזוריים והמקומיים בקיימות.

 

מבנה התוכנית וייחודה:

 

תכנית הלימודים החד-חוגית כוללת שלושה חלקים: קורסי בסיס, קורסי מיומנויות וסמינרים/פרויקטים יישומיים אינטגרטיביים. בכל אחד מהחלקים יש קורסים משלושת תחומי הידע בהם מתמקדים בחוג: הסביבה הפיסית (אקלים ומשאבי מים וקרקע), גיאו-אינפורמטיקה וההיבט האנושי בדגש תכנון עירוני ואזורי. כל אלה נלמדים גם במסגרת תוכנית זו המציעה את החטיבה בקיימות.

 

לימודי החטיבה בקיימות עוסקים כולם בנושאים שונים של קיימות בהיקף של 23-22 ש"ס (19-18 ש"ס מבואות ושיעורי בחירה + סמינריון אינטגרטיבי: פרויקט מעשי בקיימות 4 ש"ס).

 

לרשות התלמידים היצע של קורסים חדשים בנושא קיימות: משבר האקלים והתחממות גלובלית, זיהום מים, זיהום אויר, אבטחת מזון, היבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים ועוד. התלמידים נדרשים גם  בפרויקט מעשי המתמקד בקיימות. קורס זה (בהיקף 4 ש"ס) יתמקד ביישום כלים וידע שנצברו בשנים א' וב' לתואר סביב פרויקט (מיני-מחקר) בקיימות ויתקיים במסגרת שיעור סמינריון.

 

תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שיחלו לימודיהם משנת הלימודים תשפ"ב ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" (בהתאם לדרישות הקבלה לתואר שני) אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

 

 

 

מבנה חטיבה בקיימות 23-22 ש"ס

(19-18 ש"ס מבואות ושיעורי בחירה + סמינריון אינטגרטיבי: פרויקט מעשי בקיימות 4 ש"ס)

(ניתן להירשם לקורסים החל משנה א' בכפוף לעמידה בדרישות הקדם)

 

מבוא חובה מלימודי סביבה 3 ש"ס

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.xxxx

מבוא למדעי הקיימות (החל משנה"ל תשפ"ג)

3

 

3

 

 

 

שיעורי בחירה מהחוג לגאוגרפיה בהיקף 10 ש"ס (בהתאם לדרישות קדם)

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2345

עיר ופרבר

2

 

2

עיור, ערים, עירוניות

0349.2135

מי שתייה, סניטציה והיגיינה

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

 

0349.2134

בריאות, מקום וחברה[5]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם

0349.2130

תחבורה וקיימות

2

 

2

מבוא לתכנון עירוני-אזורי

0349.2133

זיהום אוויר וניטורו הסביבתי (קורס חדש החל משנה"ל תשפ"ג)

2

 

2

מבוא לגאואינפורמטיקה א'

 

 

שיעורי בחירה 5 - 6  ש"ס (בהתאם לדרישות קדם)

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2336

מבוא לקיימות עירונית

2

 

2

 

1880.0901

משבר האקלים וקיימות

2

 

2

 

1011.1102

יסודות הכלכלה

3

 

3

 

0910.4025

מבוא למערכות מזון בת קיימא (שנה ג') [6] [7]

2

 

2

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית

 

 

שנה ג' – סמינריון אינטגרטיבי (פרויקט בקיימות)  4 ש"ס – חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

XXXX.0349

סמינריון אינטגרטיבי: פרויקט מעשי בקיימות (החל משנת תשפ"ד)

4

 

4

מבואות בתחום הסמינריון

 

 

 

 

מבנה תוכנית הלימודים החד-חוגית בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם: חטיבה בקיימות

(שעות לימוד ושקלול: 124-123 ש"ס)

(לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס)
 

 

שנה א'

בסיס חובה (29 ש"ס)

הדרכה בספריה - חובה

מבואות - 6 קורסים (21 ש"ס)

סטטיסטיקה - קורס אחד (5 ש"ס)

מבוא למדעי הקיימות (מלימודי סביבה - החל משנת תשפ"ג) - קורס אחד (3 ש"ס)

 

 

שנים א' - ג'

שיעור בחירה בתחום הקיימות (בהתאם לדרישות קדם)

שיעורי בחירה מגאוגרפיה בתחום הקיימות (10 ש"ס)

עיר, ערים, עירוניות - 2 ש"ס

עיר ופרבר - 2 ש"ס

מי שתייה, סניטציה והיגיינה - 2 ש"ס

גאוגרפיה רפואית וסביבה - 2 ש"ס

בריאות, מקום וחברה [5] - 2 ש"ס

תחבורה וקיימות (קורס חדש) - 2 ש"ס

זיהום אוויר וניטורו הסביבתי - (קורס חדש החל משנה"ל תשפ"ג) - 2 ש"ס

 

 

שיעורי בחירה כלליים בתחום הקיימות 6-5 ש"ס (בהתאם לדרישות קדם)

מבוא לקיימות עירונית (קורס חדש) - 2 ש"ס

משבר האקלים וקיימות - 2 ש"ס

יסודות הכלכלה - 3 ש"ס

מבוא למערכות מזון בת קיימא (שנה ג')  [3] - 2 ש"ס 

 

 

שנה ב' / ג'

שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

פרקים נבחרים באקולוגיה (אקולוגיה א') (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה (אקולוגיה ב') (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

 

 

שנים ב' / ג'

מיומנויות (54 ש"ס)

שיעורי מיומנות (18 ש"ס בכל תחום ידע) - 54 ש"ס

 

 

שנים ב' / ג'

שיעורי בחירה מלימודי סביבה (5-4 ש"ס)

שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 קורסים (5-4 ש"ס)

 

 

שנה ג'

אינטגרציה (8 ש"ס)

סמינריון אינטגרטיבי בקיימות - חובה - (4 ש"ס)

סמינריון אינטגרטיבי לפי בחירה - (4 ש"ס)

סה"כ שעות לימוד: 124-123 ש"ס

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם: חטיבה בקיימות

 

שנה א' – בסיס

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1011

הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

 

 

 

 

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני ואזורי[2]

4

 

4

 

0349.1606

 

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

2

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [3]

4

 

4

 

0349.1817

סטטיסטיקה לגאוגרפים

3

2

5

 

0349.XXXX

מבוא למדעי הקיימות [4] (החל משנה"ל תשפ"ג)

3

 

3

 

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.1503

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

4

 

4

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

2

1

3

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א':  מיפוי וחישה מרחוק,

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

 

פירוט קורסי "שאר רוח".

 

 

שיעורי בחירה ייחודיים לתוכנית קיימות

 

 ניתן להירשם לשיעורי הבחירה הייחודיים לתוכנית הקיימות החל משנה א' בהתאם לדרישות קדם)

 

שיעורי בחירה מהחוג לגאוגרפיה בהיקף 10 ש"ס (בהתאם לדרישות הקדם)

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2345

עיר ופרבר

2

 

2

עיור, ערים, עירוניות

0349.2135

מי שתייה, סניטציה והיגיינה

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

 

0349.2134

בריאות, מקום וחברה[5]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם

0349.2130

תחבורה וקיימות

2

 

2

מבוא לתכנון עירוני-אזורי

0349.2133

זיהום אוויר וניטורו הסביבתי (קורס חדש החל משנה"ל תשפ"ג)

2

 

2

מבוא לגאואינפורמטיקה א'

 

 

 

שיעורי בחירה כלליים 5 - 6  ש"ס (בהתאם לדרישות קדם)

0349.2336

מבוא לקיימות עירונית

2

 

2

 

1880.0901

משבר האקלים וקיימות

2

 

2

 

1011.1102

יסודות הכלכלה

3

 

3

 

0910.4025

מבוא למערכות מזון בת קיימא (שנה ג') [6] [7]

2

 

2

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית

 
 

 

 

שנה ב' - ג'

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2020

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

2

 

2

 

0349.2409

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') [8]

2

 

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים

0349.2021

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (פייתון) (שנה ב')  [8]

2

1

3

 

0910.1500

פרקים נבחרים באקולוגיה (אקולוגיה א') (שנה ג')

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2400

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

4058.0910

סוגיות אקולוגיות בהשפעות האדם על הסביבה (אקולוגיה ב') (שנה ג' )

2

 

2

פרקים נבחרים באקולוגיה (אקולוגיה א')

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

 

רשימת קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 18 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 54 ש"ס.

 

סמסטר א' – מיומנויות

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2862

מודלים של תהליכים גיאוגרפיים במרחב-זמן  [5]  [10]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

סטטיסטיקה לגאוגרפים

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית  [5]  [10]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2748

 

שינויי אקלים

 

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2670

מטאורולוגיה סינופטית [5]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2544

אזורי אקלים  [5] 

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2300

אקלים א"י  [5] 

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2245

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה  [5]  [10]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2178

חופי הים התיכון של ישראל

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2464

מורפולוגיה עירונית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2527

תכנון עירוני [10]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה, מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2478

סוגיות בתכנון תחבורה [5]

2

 

2

יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

0349.2118

גאוגרפיה כלכלית [5] 

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2929

גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה  [10]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה, מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

 

 

סמסטר ב' – מיומנויות

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2166

ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי  [10]  [5]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א' וחישה מרחוק

0349.2530

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [10]  [5] 

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [10]

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2870

קרקעות ישראל [10]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2860

יחסי גומלין בין קרקע וסביבה [5]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

קרקעות ישראל

0349.2292

גאופוליטיקה של מזה"ת  

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

0349.2121

גאופוליטיקה של מים [5] 

2

 

2

 

0349.2880

גבולות ישראל  [5] 

2

 

2

 

0349.2266

טיפול בפסולת בישראל  [16]  [10]

2

 

2

 

0349.2551

ניהול משאבי מים תחת תנאים כרוניים של מחסור, אתגרים ופתרונות: המקרה של קליפורניה וישראל  [18]

Living under chronic conditions

of water shortage - challenges and solutions: the case of California & Israel

2

 

2

 

 
 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2160

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית

2

 

2

מורפולוגיה עירונית

 

 

 

 

קורסי בחירה מלימודי סביבה

יש לקחת 2 קורסים לפי בחירה 5-4 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1100

מבוא לאקו פילוסופיה

2

 

2

 

0910.1222

העולם סביבנו

2

 

2

 

0509.4010

בין חינוך למדעים למהפכת החלל

3

 

3

 

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

 
 

שנה ג'

יש להירשם לשני סמינריונים אינטגרטיביים (8 ש"ס)

(הסמינריון האינטגרטיבי: "פרויקט יישומי בקיימות" הוא קורס חובה לתלמידי החטיבה בקיימות)

 

סמינריון אינטגרטיבי: פרויקט יישומי בקיימות (4 ש"ס) חובה:

 

0349.XXXX

סמינריון אינטגרטיבי: פרויקט מעשי בקיימות – חובה (קורס חדש החל משנת תשפ"ד)

4

 

4

מבואות בתחום הסמינריון

 

 

 

סמינריון אינטגרטיבי (4 ש"ס) לפי בחירה:

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3003

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני וחישה מרחוק

4

 

4

מבוא לגאואינפורמטיקה א'+ב', מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 
 
 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3004

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני, תשתיות מים ושפכים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ, מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

 

[1] חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

[2]  קורס מקוון כולל מספר פגישות פרונטליות

[3]   קורס משותף לתלמידי ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

[4]   לא יינתן בתשפ"ב, יינתן החל משנת תשפ"ג

[5] לא יינתן בתשפ"ב

[6] הקורס יינתן באנגלית

[7] קורס לתואר שני ומוכר לתואר ראשון

[8] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[10] מוכר לתואר שני

[16]  קורס סיורים – יינתנו 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים. במידה ולא ניתן יהיה לקיים סיורים הקורס יתקיים כמפגש שבועי בהתאם למועד הקורס.

[18] קורס מקוון באנגלית

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>