רישום לקורסים ונוהל פטורים

עודכן: 09.08.2020

כנסים/רישום לקורסים

לפני פתיחת שנת הלימודים עורכת הפקולטה כנסים לקראת הרישום לקורסים. הודעה על מועדי הכנסים ותאריכי הרישום נשלחת לתלמידים חדשים ולתלמידים ממשיכים. בכנסים יימסרו פרטים אודות תוכניות הלימודים וסדרי הרישום לקורסים, ותינתן אפשרות לבירורים ולשאלות.

הרישום לקורסים בכל חוגי הפקולטה מתבצע בשיטת ה"מכרז" ("בידינג"), באמצעות האינטרנט.

סדרי הרישום עשויים להשתנות מסמסטר לסמסטר, לכן מומלץ לעקוב אחר המתפרסם באתר ובדואר האלקטרוני לפני כל תקופת רישום.

 

תקנות הרישום לקורסים

 1. תלמיד שהתקבל לאחד מחוגי הפקולטה, ייחשב כתלמיד בחוג רק לאחר שנרשם  לקורסים.

 2. הוספה ידנית של שם התלמיד ברשימת הנוכחות על ידי המורה בקורס, אינה תחליף לרישום לקורס ואינה בגדר אישור לרישום לקורס.

 3. בקורס בו יש שיעור ותרגיל, על התלמיד להירשם גם לשיעור וגם לתרגיל.

 4. בקורסים בהם יש מספר קבוצות מקבילות, ניתן להירשם לקבוצת שיעור אחת בלבד ולקבוצת תרגיל אחת בלבד, השייכת לקבוצת השיעור.

 5. תלמיד שהשתתף בקורס אליו לא נרשם, לא יהיה זכאי להיבחן בבחינת סיום הקורס. אם ייבחן, ציונו לא יוכר.

 6. ניתן להירשם שוב לקורס במקרה של כישלון בו.

 7. בקשתו של תלמיד להירשם פעם נוספת לקורס אותו כבר השלים בציון עובר לשם שיפור הציון, תובא לדיון ולאישור בפני ועדת הוראה היחידתית.  הבקשה תישקל רק אם נענו כל התנאים הבאים + תנאים נוספים בכל יחידה:

  1. הרישום הנוסף הוא בסמסטר העוקב לזה שבו למד התלמיד את הקורס לראשונה, או לכל המאוחר בסמסטר שאחריו, אם הקורס אינו מוצע בסמסטר העוקב.

  2. התלמיד לא למד קורסים מתקדמים יותר באותו תחום או בתחומים קרובים.

  3. התלמיד לא היה רשום לקורס יותר מפעם אחת.

  4. טרם אושרה זכאות לתואר.

 8. בעת הרישום לקורסים, יש לוודא שאין חפיפה של יותר משעה בין שיעורים בפקולטה וביחידות אחרות. על חפיפה של יותר משעה יש לבקש אישור מוועדת ההוראה. באם יבוצע רישום כזה, יבוטל אחד השיעורים. בנוסף, יש לוודא שאין חפיפה בין בחינות. לא יאושר מועד מיוחד בגין חפיפה.

 9. רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם ובתנאי המעבר משנה לשנה. תלמיד שנרשם לקורס שאינו רשאי ללמוד בו, יבוטל רישומו לקורס. גם אם נבחן וקיבל ציון, ציונו לא יוכר.  

 10. תנאי לרישום לקורס עם דרישת קדם הוא רישום והשתתפות בקורס שמהווה את דרישת הקדם. במידה ולא יתקבלו ציונים עד למועד הרישום, יהיה הרישום לקורס המתקדם על תנאי, ויבוטל אם התלמיד לא ישיג ציון עובר בקורס שהיווה את דרישת הקדם.

 11. רישום מאוחר ושינויים במערכת ייעשו במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר. תאריכים מדויקים יפורסמו.

 12. ביטול רישום לקורס ייעשה על ידי התלמיד באמצעות האינטרנט עד תום השבוע השני לתחילת כל סמסטר. תלמיד שלא נבחן בקורס אליו נרשם ולא הודיע על ביטול השתתפותו בקורס במועד, יהיה דינו כדין "נכשל".

 13. האחריות על עומס שעות הלימוד ועל העמידה בדרישות הקדם מוטלת על התלמיד.


 

רישום לקורסים בפקולטות אחרות

תלמיד בפקולטה הנרשם לקורס בפקולטה אחרת, חייב לעמוד גם בדרישות הפקולטה בה נלמד הקורס, בכל הקשור לנוכחות בשיעורים, למטלות שונות ולבחינה בקורס.

מידע על מועדי רישום מתפרסם באתרי היחידות השונות. הרישום מתבצע ביחידה בה נלמד הקורס. את טופס ההפניה ניתן להוריד מעמוד הטפסים באתר הפקולטה.

 

אימות רישום

התלמיד יבדוק את רשומת הלימודים הפנימית "במידע אישי לתלמיד", לפני תום תקופת השינויים ברישום לקורסים. רשומת לימודים פנימית מפרטת את מצבו האקדמי של התלמיד: קורסים אליהם נרשם, קורסים אותם למד והציונים שהשיג בהם.

רשומת הלימודים נועדה לאמת את נכונות הפרטים שהוזנו למחשב ולאפשר לתלמידים לתקן טעויות. בכל מקרה של טעות או חשש לטעות, יש לפנות בהקדם למזכירות תלמידים לצורך עדכון ותיקון.

 

עם תום עונת הרישום לקורסים יש להוציא תדפיס של מערכת השעות הסופית.

 

 

חובות התלמיד בקורס

 1. התלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים, ובמיוחד בתרגילים, בסמינרים, במעבדות ובסדנאות.        

 2. רישום הנוכחות נערך על פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד. אם תלמיד נעדר או לא השתתף   בשיעור המחייב השתתפות פעילה, רשאי המורה לדווח כי הנ"ל אינו עומד בחובות הקורס.

 3. הגשת תרגילים היא חובה.

 4. תלמיד יורשה לגשת לבחינת סוף קורס מועד א' + ב' רק אם יעמוד בכל חובות הקורס: נוכחות, השתתפות    פעילה, הגשת תרגילים ומטלות נוספות שהוגדרו כחלק מחובותיו בקורס.

 5. קורס אליו רשומים פחות מארבעה תלמידים, יוכל להילמד במתכונת "קריאה מודרכת" באישור ועדת   ההוראה. במקרה זה, על התלמידים לשמור על קשר קבוע עם המורה.

 

נוהל פטורים

 1. תלמיד שלמד במוסד אקדמי מוכר לתואר "בוגר אוניברסיטה" ולא סיים שם את לימודיו, ומעוניין להמשיך את לימודיו לתואר באוניברסיטת תל-אביב, חייב לעמוד במלוא תוכנית הלימודים.

 2. תלמיד כנ"ל, המעוניין בפטור מקורסים על סמך לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר, רשאי להגיש לוועדת ההוראה בקשה לפטור.

 3. בכל מקרה, כל תלמיד חייב ללמוד לפחות שליש מתוכנית הלימודים של החוג ולא פחות משנת לימודים אחת. לפיכך, הפטור המרבי הוא משני שליש של התוכנית.

 4. הקורסים שבגינם אושר פטור, יוכרו רק כאשר התלמיד יסיים את לימודיו לתואר, כחוק.

 5. תלמיד אוניברסיטת תל-אביב שקיבל פטור מחלק מהקורסים על סמך לימודים במוסד אקדמי מוכר, יקבל זכאות לתואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות/הצטיינות יתרה רק באישור ועדת ההוראה, כל מקרה לגופו של עניין. הזכאות תיבדק רק אם התלמיד למד באוניברסיטת תל-אביב לפחות מחצית ממכסת השעות לתואר, וממוצע ציוניו בכל המוסדות האקדמיים בהם למד, יעמוד בקריטריונים של זכאות זו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>