מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בגאוגרפיה וסביבת האדם - .M.A

עודכן: 08.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

לימודי התואר השני בגאוגרפיה וסביבת האדם הינם לימודי התמחות מתקדמים הכוללים שיעורים עיוניים ומעשיים, בהם מושם דגש על שילוב בין ההיבטים הפיזיים, האנושיים והחברתיים של הסביבה. מטרת הלימודים בתואר השני הינה להכין את התלמידים למחקר או להיקלטות בשוק העבודה בתחומי התמחותם, תוך יישום הרב-תחומיות של לימודי הגאוגרפיה. 

 

במסגרת הלימודים לתואר שני ניתן לבחור במסלול מחקרי או במסלול עיוני באחת מתוכניות הלימוד:

 • מסלול כללי (הכולל את הסביבה הפיזית)

 • גאו-אינפורמטיקה

 • סביבה, חברה ותכנון

 • התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי (בשיתוף עם ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי)

 

החוג מציע אפשרות להיחשף למספר תחומי ידע, המצויים בקדמת המחקר האקדמי הבין-לאומי, שהינם: הסביבה הפיזית (אקלים והידרוכימיה); גאו-אינפורמטיקה; סביבה, חברה ותכנון; תכנון ועיצוב עירוני-אזורי. ניתנת לתלמידים האפשרות לשלב בין תחומי ידע אלה.

 

במסגרת לימודי התואר השני בגאוגרפיה וסביבת האדם ניתן להירשם לתחום לימודים כללי או להתמחות ספציפית כאשר התמחויות אלה מצוינת בתעודת הגמר של התואר.

 

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים. בתוכנית במסלול המחקרי על התלמיד להכין עבודת גמר שתוגש עד סוף השנה השנייה.

 

תנאי קבלה

 • רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון 80 לפחות ושבכל הסמינריונים ציוניהם 80 ומעלה. למועמדים אשר ציונם בטווח שבין 85-80 ייערך ראיון קבלה אישי. הקבלה הינה על פי שיקול דעתה של ועדת הקבלה של החוג.

 • במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, שאינו בתחום הגאוגרפיה והסביבה, יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון בגאוגרפיה בהיקף של עד 13 ש"ס. היקפן של ההשלמות ותוכנן ייקבעו על-ידי ועדת ההוראה של החוג ויש לסיימם עד תום השנה הראשונה ללימודי התואר השני (כולל לימודי צבירה). שעות אלה לא נכללות במניין השעות לתואר.

 • על כל המועמדים  להגיש 2 מכתבי המלצה וכן לשלוח מסמך הצהרת כוונות הנוגע בסוגיות כמו הסיבות לבחירה בחוג לגאוגרפיה, הזיקה (אם קיימת) בין תחום הלימודים המבוקש לתחום העיסוק ו/או העניין הרחב, פירוט לגבי הרצון להתמקד בלימודים במסלול ללא תזה או עם תזה (מסלול מחקרי), תחום המחקר המבוקש, המשך לימודים לתואר שלישי.

 • רישום למסלול מחקרי: הרישום למסלול מחקרי מותנה במציאת מנחה ונושא לעבודת הגמר במעמד הרישום. הקבלה למסלול מחקרי מותנית בהסכמת המנחה ובאישור ועדת ההוראה.

 

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון שאינו בגאוגרפיה יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון כמפורט להלן, וזאת בהתאם למסלול הלימודים שבחרו.

בוגרי גאוגרפיה יידרשו בהשלמות בהתאם למסלול הלימודים הנבחר.

 

יש לסיים את לימודי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה, בציון 80 לפחות. לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

 

תוכנית השלמות לתואר שני

 

מסלול כללי הכולל את תחום הסביבה הפיזית: אקלים ו/או הידרוכימיה: (6 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות* או שיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס)

 

*לקורס שיטות מחקר כמותיות נדרש ידע קודם בסטטיסטיקה כדרישת קדם לקורס.

 

  

התמחות בגאו-אינפורמטיקה: (13 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס)

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א':  מיפוי וחישה מרחוק (2 ש"ס)

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב':  מערכות מידע גאוגרפיות (3 ש"ס) *

שיטות מחקר כמותיות (2 ש"ס)*

חישה מרחוק (2 ש"ס)

*  לקורסים אלה נדרש ידע קודם בסטטיסטיקה כדרישת קדם לקורס.

 

 

התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון: (13 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס)

מבוא לתכנון עירוני ואזורי או מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (4 ש"ס)

שיטות מחקר כמותיות* או שיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס) 

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות  (3 ש"ס)

 

*לקורס שיטות מחקר כמותיות נדרש ידע קודם בסטטיסטיקה כדרישת קדם לקורס.

 

 

התמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני-אזורי (עד 10 ש"ס בהתאם לרקע האקדמי של המועמד**):

** מי שלמד תואר ראשון בגאוגרפיה או אדריכלות ישלים את הקורסים המופיעים ברשימה במידה ולא למד אותם במסגרת תואר ראשון. מי שלמד תואר ראשון אחר מחויב בלימוד שלושת הקורסים ובכפוף להחלטות ועדת קבלה.

מבוא לתכנון עירוני ואיזורי (4 ש"ס)

מבוא לעיצוב עירוני (3 ש"ס)

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות (שיעור + תרגיל בהיקף 3 ש"ס - שיעור 2 ש"ס ותרגיל 1 ש"ס)

 

 

 

הכרה בלימודים קודמים: 

על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (בציון 80 לפחות ובכפוף לנוהל התיישנות הלימודים). תלמיד במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) יידרש להשלים לפחות מחצית מתוכנית הלימודים במסלול הנבחר, וכן קורס סמינריון אחד לפחות ועבודת גמר.

 

תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) יידרש להשלים בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם לפחות שני-שלישים מתוכנית הלימודים הכוללים: קורס סמינריון אחד לפחות, בחינה גמר בעל פה ומטלות נוספות בהתאם לתוכנית הלימודים במסלול הנבחר.

 

 

דרישות ונהלים לכלל תלמידי תואר שני בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

 

ליווי

היועצים ללימודי תואר שני, בהתאם למסלולי הלימוד, ילוו את התלמידים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) במשך תקופת הלימודים. תלמידים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילוו על ידי המנחה האישי של עבודת הגמר.

פניות תלמידים בנושאי תוכנית הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לוועדת ההוראה של החוג בכתב באמצעות מזכירות התלמידים בחוג.

 

קורסי בטיחות

כל תלמידי התואר השני בפקולטה למדעים מדויקים חייבים בקורסי בטיחות הכוללים "עזרה ראשונה" (0300.5001) (קורס אחד לתואר, הקורס יינתן רק בסמסטר א') ו"בטיחות כללית וחשמל" (0300.5000) (בכל שנת לימודים, סמסטר א' או ב') בהתאם למפורט בידיעון הפקולטה.

 

שיעורים מחוץ לחוג

 ניתן לבחור מתוך היצע שיעורי התואר השני באוניברסיטת תל-אביב בהיקף שלא יעלה על 25% ממכסת הלימודים הכוללת, וזאת באישור ועדת ההוראה של החוג.

 

סמינריונים

 במסלול המחקרי חייבים התלמידים להגיש סמינריון אחד, ובמסלול העיוני - שני סמינריונים (בהנחיית מרצים שונים). מומלץ לבחור בסמינריון אחד בשנה א' והשני בשנה ב'. הסמינריון ייבחר מרשימת שיעורי הבחירה של תוכנית הלימודים בחוג לגאוגרפיה, המוגדרים כשו"ס (שיעור וסמינר) וזאת באישור מרצה הקורס. על התלמיד למלא טופס "סמינריון לתואר שני" החתום על ידו ועל ידי מרצה הקורס המאשר את הנחייתו, וזאת עד חודש לפני תום הסמסטר.

יש להגיש את הטופס למזכירות התלמידים בחוג. העבודה הסמינריונית היא אישית. על הסטודנטים הבוחרים בקורס כסמינריון לעמוד בכל חובות הקורס למטע המטלה הסופית: הבחינה או עבודת רפרט.

עבודת הסמינריון תוגש למזכירות החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם עד כחודשיים וחצי מסיום הסמסטר ולא יאוחר מתאריך שיקבע להגשה.

 

פרויקט יישומי במסלול סביבה, חברה ותכנון, בלימודי ליבה ובהתמחות בלימודי תכנון ועיצוב עירוני ואזורי:

הפרויקט היישומי משלב את החומר הנלמד בעבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בבעיה תכנונית מהיבט סביבתי-חברתי באמצעות אינטגרציה של הנושאים התאורטיים והמתודולוגיים שנלמדו במסגרת התוכנית על מנת להתנסות הלכה למעשה בתכנון רב תחומי ובתכנון יוזם.

יש לבחור בפרויקט יישומי אחד (4 ש"ס)  או שניים (8 ש"ס) אצל מרצים שונים, בהתאם למסלול הלימודים הנבחר.

 

עבודות רפרט (עבודות סיום קורס):

עבודת סיום קורס (רפרט) הינה מטלת סיום הקורס לכלל התלמידים. העבודה תוגש למזכירות החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

מועד הגשת עבודות סיום קורס (רפרט) כחודש מסיום הסמסטר: 

סמסטר א': יום ד', 24 בפברואר 2021, י"ב באדר, תשפ"א

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד', 21  ביולי 2021, י"ב באב, תשפ"א

 

הכרה בקורסים מתואר ראשון

ניתן להירשם לעד 3 קורסים מתואר ראשון המוגדרים בתוכנית הלימודים כקורסים המוכרים גם לתואר שני, וזאת בהיקף של עד 8 ש"ס, ולסיימם בציון 80 לפחות.

 

סמינר מחלקתי

בנוסף למכסת השעות לתואר, התלמידים חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי של החוג לגאוגרפיה במשך 2 סמסטרים. הסמינר מתקיים אחת לשבועיים. חלה נוכחות חובה בכל מפגשי הסמינר המחלקתי בסמסטר הנלמד לצורך קבלת ציון "עובר" בקורס.

ניתן להשלים מפגש/ים חסר/ים בסמסטר עוקב (בו לא רשומים לסמינר) באישור מזכירות החוג. הסמינר המחלקתי אינו נכלל במכסת השעות לתואר. 

 

לתלמידי המסלול העיוני (ללא תזה) - בחינת גמר בע"פ

הבחינה נועדה לסכם את לימודי התואר השני בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם ומתבססת עליהם. מטרתה לבדוק את הידע והיכולת המדעית של המסיימים תואר שני לנתח סוגיות גאוגרפיות מהיבט מושגי/קונספטואלי, מתודולוגי ואינטגרטיבי. תחום הבחינה הינו בהתאם למסלול הלימודים בו התמקד התלמיד בלימודי התואר השני. 

 

בכל שנה, בחינת הגמר תיערך בשני מועדים קבועים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב':

 • תלמידים העומדים לסיים את כל חובותיהם לתואר יירשמו לבחינת הגמר בתחילת הסמסטר האחרון ללימודיהם.

 • הרישום ייעשה באמצעות הגשת טופס "רישום לבחינת גמר לתואר שני"  למזכירות החוג , בציון מסלול הלימודים (ואם יש צורך גם תחום הידע במסלול זה). טופס הרישום יוגש למזכירות החוג עד חודש מתחילת הסמסטר.

 • כחודש לפני מועד הבחינה, התלמידים שנרשמו לבחינה יקבלו הנחיות לבחינה ממזכירות החוג.

 

לתלמידי המסלול המחקרי (עם תזה) - עבודת הגמר לתואר שני והגנה בע"פ על העבודה 

 • עם תחילת הלימודים לתואר השני במסלול המחקרי (עם תזה) על התלמיד לבחור מנחה. 
  התלמיד יגבש עם המנחה "הצעה לעבודת הגמר" שתוגש עד סוף שנת הלימודים הראשונה כמפורט בדרישות המעבר למסלול המחקרי.

 • בשלב הבא, על התלמיד להגיש הצעת המחקר למזכירות החוג: מומלץ כי היקף הצעת המחקר לא יעלה על עשרה עמודים. ההצעה תשלח לשיפוט  ולאישור לשני שופטים (נוסף על המנחה) לשם הערכת רמתה המדעית ובקיאות התלמיד בנושא העבודה ושיטות המחקר המוצעות בה.

 • בתום שנתיים מתחילת הלימודים, על התלמיד להגיש את עבודת הגמר של התואר השני (מותנה באישור הצעת מחקר).

 • לאחר בדיקת עבודת הגמר, על ידי שני שופטים, בנוסף למנחה, יגן התלמיד בעל-פה על העבודה בפני שופטי העבודה ומנחיה (ראו נוהל כתיבת עבודת גמר). מומלץ כי היקף עבודת הגמר לא יעלה על 70 עמודים.

 

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול להלן:

 

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

ממוצע הציונים - 30%

ציון הסמינריון - 10%

ציון עבודת הגמר - 50%

ציון בחינת הגמר בע"פ - 10%

 

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

ממוצע  הציונים - 65%

ציוני הסמינריות - 25%

ציון בחינת הגמר בע"פ - 10%

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

עיין גם בתקנון הלימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי בידיעון זה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>