תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" - .M.A בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד ושקלול: 28 ש"ס במסלול מחקרי ו-36 ש"ס במסלול עיוני)

 

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

תוכנית ההתמחות בלימודי "סביבה, חברה ותכנון" הינה תוכנית מובנית שמטרתה ליצור שפה משותפת אינטרדיסציפלינרית בין נושאי סביבה וחברה וליישם ידע זה  בתחום תכנון סביבתי ועירוני.

 

 

המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)

המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)

שיעור חובה

 2 ש"ס

 2 ש"ס

שיעורי ליבה

 8 ש"ס

 8 ש"ס

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות

 4 ש"ס

 4 ש"ס

פרויקט ישומי

 4 ש"ס

 4 ש"ס

שיעורי בחירה והתמחות (כולל סמינריונים)

 10 ש"ס

 18  ש"ס 

סמינר מחלקתי 2 סמסטרים (אחת לשבועיים)

נוכחות חובה

נוכחות חובה

סה"כ

 28 ש"ס

36 ש"ס

 
 
 

מבנה התוכנית:

שיעורי חובה: זרמים מתודולוגיים בחשיבה גאוגרפית בהיקף 2 ש"ס והשתתפות בסמינר מחלקתי (2 סמסטרים) המועברים לכל תלמידי תואר שני בחוג.

 

שיעורי ליבה בהיקף 8 ש"ס שיעורים אלו מיועדים להעניק תשתית תיאורטית משותפת לכל תלמידי התוכנית. הם עוסקים בנושאי סביבה וחברה , בקשר ביניהם ובדרך יישומם בתכנון, בהתפתחות המחשבה התכנונית, בתיאוריות תכנון וגישות עכשוויות של תכנון עירוני ואזורי.

 

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות בהיקף 4 ש"ס: שיעורים העוסקים בגישות ובשיטות המחקר של הסביבה, החברה, תהליכי התכנון ויחסי הגומלין ביניהם, מנקודת מבט כמותית-סטטיסטית ואיכותית-פנומנולוגית. הקורסים יכולים להיחשב גם כשיעורי בחירה.

 

פרויקט יישומי בהיקף 4 ש"ס: מיועד לשלב את החומר הנלמד בעבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בבעיה תכנונית בהיבט הסביבתי-חברתי ולאינטגרציה של הנושאים התאורטיים והמתודולוגיים שנלמדו במסגרת התוכנית על מנת להתנסות הלכה למעשה בתכנון רב-תחומי ובתכנון יוזם. יש לבחור פרויקט יישומי אחד לפחות בהיקף של 4 ש"ס (פרויקט יישומי נוסף בהנחיית מרצה אחר ובאישור ועדת ההוראה יכול להיחשב גם כשיעור בחירה).

 

שיעורי בחירה והתמחות (כולל סמינריונים) (10 או 18 ש"ס, בהתאם למסלול הלימודים, מחקרי או עיוני) שיעורים אלה מאפשרים התמחות בנושאים נבחרים שעניינם יחסי הגומלין בין חברה, סביבה ותכנון. ניתן לבחור מכלל רשימת הקורסים לתואר שני ובכלל זה קורסי ליבה ומתודולוגיה.

 

 

הכרה בלימודים על ידי איגוד המתכננים:

(לתלמידים שהחלו ללמוד במסלול סביבה, חברה ותכנון לפני שנת הלימודים תשפ"א)

 

  1. במסגרת ההתמחות בלימודי "סביבה, חברה ותכנון" ניתן להשלים את לימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" לצורך רישום בפנקס המתכננים של האיגוד. איגוד המתכננים אישר את מקבצי הקורסים המפורטים להלן כלימודי ליבה ב"תכנון עירוני ואזורי". עמידה בחובות לימודי הליבה היא באחריות התלמיד ותיבדק בסיום הלימודים על ידי מזכירת התלמידים בחוג לגאוגרפיה. רשימת התלמידים שעמדו בחובות לימודי הליבה תישלח (באישור התלמיד) לאיגוד המתכננים  להוספתם לפנקס המתכננים. יודגש,  כי הקורסים במסגרת לימודי הליבה מהווים חלק מלימודי התואר בהתמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון וסיומם מהווה תנאי להעברת פרטי התלמיד המסיים לאיגוד המתכננים.
     

  2. חשיבות הרישום בפנקס המתכננים – רישום זה מעיד כי התלמיד למד קורסים בתחום התכנון בהיקף שנקבע על ידי איגוד המתכננים ויש בכך אסמכתא על הכשרה מקצועית של התלמיד. יודגש כי פנקס המתכננים איננו סטטוטורי אלא וולנטרי. יחד עם זאת סטודנטים שרוצים להתקבל לעבודה בתחום התכנון עדיף שידאגו להרשם בפנקס המתכננים. במרכזים, הודעות דרושים, קולות קוראים לעיתים מופיעה בפירוש הדרישה ללימודי תכנון.
     

  3. תלמידי לימודי סביבה, חברה ותכנון, יכולים להירשם לאיגוד המתכננים במעמד חבר-סטודנט כבר עם תחילת הלימודים לתואר שני. עם סיום לימודי תואר שני, הבוגרים שלא השלימו לימודי ליבה בתכנון, עירוני ואזורי יכולים להירשם כחברים באיגוד המתכננים אך לא בפנקס המתכננים.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בגאוגרפיה וסביבת האדם

 

התמחות סביבה, חברה ותכנון

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות. חלק מהקורסים אינם מתקיימים כל שנה.

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4699

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

2

 

0349.4335

סמינר מחלקתי

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבועיים

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349. 4336

סמינר מחלקתי

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבועיים

 
 

סביבה, חברה ותכנון - שיעורי ליבה

 

יש לבחור 8 ש"ס לפחות:

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4899

ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון

4

מבוא לתכנון עירוני ואזורי,

תכנון עירוני

0349.4522

חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים

2

 

0349.4625

תכנון תואם אקלים וסביבה

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.4867

תיאוריות בתכנון: מורכבות, אינפורמציה והעיר

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.4433

אירועי מז"א קיצוניים א' - ההיבט הגלובלי

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.4266

ניידות תחבורה וקיימות [1]

2

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4236

זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.4255

היסטוריה עירונית בראי התכנון

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.4235

תכנון אזורי ומטרופוליני

2

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.4362

טיפול במים ושפכים

2

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה

0349.4334

אפידמיולוגיה סביבתית

2

 

0349.4360

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית [1]

2

 

0349.4384

אקלים העיר

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

 
 

סביבה, חברה ותכנון - שיעורי מתודולוגיה ומיומנות

 

יש לבחור קורסים בהיקף 4 ש"ס לפחות

 

סמסטר א' + ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4244

ניתוח טופולוגי - מרחבי של סביבה עירונית

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

 

 

סביבה, חברה ותכנון - שיעורי מתודולוגיה ומיומנות

 

יש לבחור קורסים בהיקף 4 ש"ס לפחות

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4842

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות [2]

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.4428

ניהול  מידע לוויני למחקר סביבתי [1]

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות,

יסודות החישה מרחוק

0349.4434

חישה מרחוק למתקדמים

4

חישה מרחוק

0349.4511

מיומנות בתכנון

4

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.4625

תכנון תואם אקלים וסביבה

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [3]

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (בציון 85)

 
 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4362

טיפול במים ושפכים

2

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה

0349.4120

ניטור תופעות סביבתיות באמצעים גאוטכנולוגיים

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

יסודות החישה מרחוק

0349.4426

ניטור זיהום אוויר בחישה מרחוק אקטיבית ופסיבית [1]

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

יסודות החישה מרחוק

0349.4772

 

קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS

 

2

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות

0349.4493

הקמת מערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

2

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות

0349.4626

סדנה בתכנון תואם אקלים וסביבה [1]

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

 
 

 

סביבה, חברה ותכנון - פרויקטים יישומיים

 

נושאי הפרויקטים עשויים להשתנות משנה לשנה.

 

יש לבחור פרויקט אחד לפחות  בהיקף של 4 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4865

פרויקט יישומי: שיטות מדידה בתכנון

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב',

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4869

פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא [1]

4

 

0349.4333

פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית [1]

4

תכנון עירוני

0349.4853

פרויקט יישומי: תכנון ושיוויון מרחבי

4

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.4399

פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית

4

ניתוח טופולוגי - מרחבי של סביבה עירונית

 

 

סמינריונים - יש לקחת 4-2 ש"ס על פי המסלול: מחקרי או עיוני מרשימת הקורסים לעיל

תלמידי התוכנית נדרשים לבחור את הסמינריונים מתוך היצע הקורסים לתואר שני בחוג לגאוגרפיה המוגדרים כשיעור וסמינריון (שו"ס) – סמינריון אחד לתלמידי המסלול המחקרי, ושני סמינריונים לתלמידי המסלול העיוני.  עבודת הסמינריון היא אישית. אין להגיש שני סמינריונים אצל אותו מרצה. 

שיעורי בחירה להשלמת מכסת השעות לתואר: מחקרי (28 ש"ס), עיוני (36 ש"ס).

 

כל שיעור שנכלל ברשימת השיעורים במסלול הכללי לתואר שני בחוג. 
ניתן לקחת עד 3 קורסים מתואר ראשון המוכרים גם לתואר שני (עד 8 ש"ס) ולסיימם בציון 80. 
ניתן לבחור קורסים גם מחוגים אחרים על פי תקנות החוג, ובאישור ועדת הוראה.

 

 

לימודי ליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" - לצורך רישום בפנקס המתכננים

(לתלמידים שהחלו ללמוד לפני שנה"ל תשפ"א)

 

במסגרת ההתמחות בלימודי "סביבה, חברה ותכנון" ניתן להשלים את לימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" לצורך רישום בפנקס המתכננים של האיגוד. איגוד המתכננים אישר את מקבצי הקורסים המפורטים להלן כלימודי ליבה ב"תכנון עירוני ואזורי". עמידה בחובות לימודי הליבה היא באחריות התלמיד ותיבדק בסיום הלימודים על ידי מזכירת תלמידי גאוגרפיה. רשימת התלמידים שעמדו בחובות לימודי הליבה תישלח (באישור התלמיד) לאיגוד המתכננים  להוספתם לפנקס המתכננים. יודגש,  כי הקורסים במסגרת לימודי הליבה מהווים חלק מלימודי התואר בהתמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון וסיומם מהווה תנאי להעברת פרטי התלמיד המסיים לאיגוד המתכננים.

 

חשיבות הרישום בפנקס המתכננים – רישום זה מעיד כי התלמיד למד קורסים בתחום התכנון בהיקף שנקבע על ידי איגוד המתכננים ויש בכך אסמכתא על הכשרה מקצועית של התלמיד. יודגש כי פנקס המתכננים איננו סטטוטורי אלא וולנטרי. יחד עם זאת סטודנטים שרוצים להתקבל לעבודה בתחום התכנון עדיף שידאגו להרשם בפנקס המתכננים. במרכזים, הודעות דרושים, קולות קוראים לעיתים מופיעה בפירוש הדרישה ללימודי תכנון.

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות. חלק מהקורסים אינם מתקיימים כל שנה ולכן לא יתקיימו בשנה הנוכחית.

 

לימודי בסיס (8 ש"ס)

 

יש לקחת את כל הקורסים

מס' קורס

שם קורס

היקס בש"ס

0349.4699

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

2

0349.2527

תכנון עירוני [3]

2

0349.4236

זהויות, תכנון והעיר הנאו-ליברלית

2

0349.4522

חוקי תכנון ובנייה: היבטים משפטיים וכלכליים

2

 
 

שיעורי ליבה (8 ש"ס)

 

יש לבחור קורסים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) מתוך הרשימה להלן, כאשר הקורס "תכנון אזורי ומטרופוליני" הינו חובה ולפחות 4 ש"ס מתוך לימודי הליבה חייבות להיות בנושאי תיאוריות בתכנון (שלושת הקורסים מסומנים בכוכבית):

מס' קורס

שם קורס

היקס בש"ס

0349.4235

תכנון אזורי ומטרופוליני – קורס חובה

2

0349.4867

*תיאוריות בתכנון: מורכבות, אינפורמציה והעיר

2

0349.4899

*ויכוחים ותיאוריות מתקדמות בתכנון

4

0349.4255

*היסטוריה עירונית בראי התכנון

2

0349.4266

ניידות תחבורה וקיימות [1]

2

0349.4360

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית [1]

2

0349.4177

תכנון עירוני בעידן של קונפליקטים, אלימות ופשע [1]

2

0349.4625

תכנון תואם אקלים וסביבה

2

0349.4384

אקלים העיר

2

 

 

שיעורי מתודולוגיה ומיומנויות (6-4 ש"ס)

 

יש לבחור קורסים בהיקף של 4 ש"ס (במסלול עם עבודת גמר) או 6 ש"ס (במסלול ללא עבודת גמר) מרשימת הקורסים להלן:

מס' קורס

שם קורס

היקס בש"ס

0349.4842

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות [2]

2

0349.4511

מיומנויות בתכנון

4

0349.4493

הקמת מערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

2

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [3]

4

0349.4244

ניתוח טופולוגי- מרחבי של סביבה עירונית

4

0349.4434

חישה מרחוק למתקדמים

4

0349.4625

תכנון תואם אקלים וסביבה

2

0349.4626

סדנה בתכנון תואם אקלים וסביבה [1]

2

 
 

פרויקטים יישומים (8 ש"ס)

 

נושאי הפרויקטים עשויים להשתנות משנה לשנה.

יש לבחור 2 פרויקטים בהיקף של 8 ש"ס (בהנחיית מרצים שונים).

פרויקטים יישומיים נוספים יכולים להיחשב במסגרת שיעורי הבחירה.

מס' קורס

שם קורס

היקס בש"ס

0349.4399

פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית

4

0349.4865

פרויקט יישומי: שיטות מדידה בתכנון

4

0349.4853

פרויקט יישומי: תכנון ושיוויון מרחבי

4

0349.4869

פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא [1]

4

0349.4333

פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית [1]

4

 
 
  • להשלמת 36/28 ש"ס יש לקחת סמינריונים ושיעורי בחירה כמפורט בתוכנית סביבה, חברה ותכנון.

 

 


 

[1]  לא יילמד בתשפ"א.

[2]  הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[3]  הקורס מתואר ראשון המוכר בתואר שני.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>