מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בגיאוגרפיה וסביבת האדם - .M.A

עודכן: 28.08.2018

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מהלך הלימודים

לימודי התואר השני בגיאוגרפיה וסביבת האדם הינם לימודי התמחות מתקדמים הכוללים שיעורים עיוניים ומעשיים, בהם מושם דגש על שילוב בין ההיבטים הפיסיים, האנושיים והחברתיים של הסביבה. מטרת הלימודים בתואר השני הינה להכין את התלמידים למחקר או להיקלטות בשוק העבודה בתחומי התמחותם, תוך יישום הרב-תחומיות של לימודי הגיאוגרפיה.

 

החוג מציע אפשרות להיחשף למספר תחומי ידע, המצויים בקדמת המחקר האקדמי הבין-לאומי, שהינם: סביבה, חברה ותכנון; גיאו-אינפורמטיקה; והסביבה הפיסית (אקלים ומים). ניתנת לתלמידים האפשרות לשלב בין תחומי ידע אלה. במסגרת לימודי התואר השני בגיאוגרפיה וסביבת האדם ניתן להירשם לתחום לימוד כללי או תחום עם התמחות ספציפית: התמחות ב "סביבה, חברה ותכנון" או התמחות ב"גיאו-אינפורמטיקה" כאשר ההתמחות באחת משתי תכניות אלה מצוינת בתעודת הגמר של התואר.

 

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים. בתכנית במסלול המחקרי על התלמיד להכין עבודת גמר שתוגש עד סוף השנה השנייה.

 

תנאי קבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים בעלי ציון גמר של 85 ומעלה בתואר הראשון, ובנוסף  ציון של 85 ומעלה בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בתואר הראשון. 

 

במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

 

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד מוכר על ידי המל"ג, שאינו בתחום הגיאוגרפיה והסביבה, יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון בגיאוגרפיה בהיקף של 10 ש"ס לפחות. היקפן של ההשלמות ותוכנן ייקבעו על-ידי ועדת ההוראה של החוג.

 

על כל המועמדים  להגיש 2 מכתבי המלצה וכן לשלוח מסמך הצהרת כוונות הנוגע בסוגיות כמו הסיבות לבחירה בחוג לגאוגרפיה, הזיקה (אם קיימת) בין תחום הלימודים המבוקש לתחום העיסוק ו/או הענין הרחב וכן פירוט לגבי הרצון להתמקד במחקר (תואר עם תזה) ו/או להמשיך לתואר שלישי.

 

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון שאינו בגיאוגרפיה יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון כמפורט להלן, וזאת בהתאם למסלול הלימודים שבחרו.

בוגרי גיאוגרפיה יידרשו בהשלמות בהתאם למסלול הלימודים הנבחר.

 

יש לסיים את לימודי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה, בציון 80 לפחות. לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

 

תכנית השלמות לתואר שני

 

מסלול כללי הכולל את תחום הסביבה הפיזית: אקלים ומשאבי מים וקרקע: (10 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס).

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (4 ש"ס).

שיטות מחקר כמותיות* או איכותניות (2 ש"ס).

*הקורס שיטות מחקר כמותיות דורש ידע קודם בסטטיסטיקה כדרישת קדם לקורס.

 

התמחות בלימודי סביבה חברה ותכנון: (16-12 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס).

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (4 ש"ס).

שיטות מחקר כמותיות* או איכותניות (2 ש"ס).

מבוא לגיאואינפורמטיקה ב': מערכות מידע גיאוגרפיות  (2 ש"ס).

סטטיסטיקה לגיאוגרפים (4 ש"ס) -למעוניינים בלימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" - כחלק מתכנית "סביבה, חברה ותכנון".

* הקורס שיטות מחקר כמותיות דורש ידע קודם בסטטיסטיקה כדרישת קדם לקורס..

 

התמחות בגיאו-אינפורמטיקה: (16 ש"ס)

מבוא פיזי: מבוא למדעי כדור-הארץ או מבוא לאקלים ובעיות הסובב (4 ש"ס).

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (4 ש"ס).

מבוא לגיאואינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק (2 ש"ס).

מבוא לגיאואינפורמטיקה ב': מערכות מידע גיאוגרפיות (2 ש"ס). *

שיטות מחקר כמותיות (2 ש"ס). *

יסודות החישה מרחוק (2 ש"ס). *

* קורסים אלו דורשים ידע קודם בסטטיסטיקה כדרישת קדם לקורס.

 

הכרה בלימודים קודמים: 

על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (בציון 80 לפחות ובכפוף לנוהל התיישנות הלימודים), בתנאי שהתלמיד במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילמד לפחות מחצית מתכנית לימודיו באוניברסיטת תל-אביב,  וכן קורס סמינריון אחד לפחות ועבודת גמר.

 

תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) חייב ללמוד באוניברסיטת תל-אביב לפחות שני-שלישים מתכנית לימודיו וכן קורס סמינריון אחד לפחות ומטלות נוספות בהתאם לתכנית כגון פרויקט, סמינר מחלקתי, בחינת גמר וכדומה.

 

 

דרישות ונהלים לכלל תלמידי תואר שני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

 

ליווי

היועצים ללימודי התואר השני, בהתאם למסלולי הלימוד, ילוו את התלמידים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) במשך כל תקופת הלימודים. תלמידים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילוו על ידי המנחה האישי של עבודת הגמר.

פניות תלמידים בנושאי תכנית הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לוועדת ההוראה של החוג בכתב באמצעות מזכירות התלמידים בחוג.

 

שיעורים מחוץ לחוג

 ניתן לבחור מתוך היצע שיעורי התואר השני באוניברסיטת תל-אביב בהיקף שלא יעלה על 25% ממכסת הלימודים הכוללת, וזאת באישור ועדת ההוראה של החוג.

 

סמינריונים

 במסלול המחקרי חייבים התלמידים להגיש סמינריון אחד, ובמסלול העיוני - שני סמינריונים (בהנחיית מרצים שונים). מומלץ לבחור בסמינריון אחד בשנה א' והשני בשנה ב'. הסמינריון ייבחר מרשימת שיעורי הבחירה של תכנית הלימודים בחוג לגיאוגרפיה, המוגדרים כשו"ס (שיעור וסמינר) וזאת באישור מרצה הקורס. על התלמיד למלא טופס "סמינריון לתואר שני" החתום על ידו ועל ידי מרצה הקורס המאשר את הנחייתו, וזאת עד חודש לפני תום הסמסטר.

יש להגיש את הטופס למזכירות התלמידים בחוג. העבודה הסמינריונית היא אישית. על הסטודנטים הבוחרים בקורס כסמינריון לעמוד בכל חובות הקורס מלבד הבחינה או העבודה הסופית.

עבודת הסמינריון תוגש למזכירות החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

מועד הגשת הסמינריון

סמסטר א': יום א', 6 במאי 2018, כ"א באייר תשע"ח

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 16 בספטמבר 2018, ז' בתשרי תשע"ט

 

עבודות רפרט (עבודות סיום קורס):

עבודת סיום קורס (רפרט) הינה מטלת סיום הקורס לכלל התלמידים. העבודה תוגש למזכירות החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

מועד הגשת עבודות סיום קורס (רפרט) כחודש מסיום הסמסטר: 

סמסטר א': יום ב', 26 בפברואר 2018,  י"א באדר, תשע"ח

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ב', 23 ביולי 2018, י"א באב, תשע"ח


הכרה בקורסים מתואר ראשון

ניתן להירשם לעד 3 קורסים מתואר ראשון המוגדרים בתכנית הלימודים כקורסים המוכרים גם לתואר שני, וזאת בהיקף של עד 8 ש"ס, ולסיימם בציון 80 לפחות.

 

סמינר מחלקתי

נוסף על מכסת הלימודים, חייבים כל התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי של החוג לגיאוגרפיה במשך 2 סמסטרים (הסמינר מתקיים אחת לשבועיים ואינו נכלל במכסת השעות לתואר). מומלץ להשתתף בסמינר המחלקתי לכל אורך הלימודים לתואר.

 

לתלמידי המסלול העיוני (ללא תזה) - בחינת גמר בע"פ

הבחינה נועדה לסכם את לימודי התואר השני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ומתבססת עליהם. מטרתה לבדוק את הידע והיכולת המדעית של המסיימים תואר שני לנתח סוגיות גיאוגרפיות מהיבט מושגי/קונספטואלי, מתודולוגי ואינטגרטיבי. תחום הבחינה הינו בהתאם למסלול הלימודים בו התמקד התלמיד בלימודי התואר השני. 

 

בכל שנה, בחינת הגמר תיערך בשני מועדים קבועים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב':

  • תלמידים העומדים לסיים את כל חובותיהם לתואר יירשמו לבחינת הגמר בתחילת הסמסטר האחרון ללימודיהם.

  • הרישום ייעשה באמצעות הגשת טופס "רישום לבחינת גמר לתואר שני"  למזכירות החוג , בציון מסלול הלימודים (ואם יש צורך גם תחום הידע במסלול זה). טופס הרישום יוגש למזכירות החוג עד חודש מתחילת הסמסטר.

  • כחודש לפני מועד הבחינה, התלמידים שנרשמו לבחינה יקבלו את ממזכירות התלמידים הנחיות לבחינה.

 

לתלמידי המסלול המחקרי (עם תזה) - עבודת הגמר לתואר שני והגנה בע"פ על העבודה 

  • עם תחילת הלימודים לתואר השני במסלול המחקרי (עם תזה) על התלמיד לבחור מנחה. 
    התלמיד יגבש עם המנחה "הצעה לעבודת הגמר" שתוגש עד סוף שנת הלימודים הראשונה כמפורט בדרישות המעבר למסלול המחקרי.

  • בשלב הבא, על התלמיד להגיש הצעת המחקר למזכירות החוג: מומלץ כי היקף הצעת המחקר לא יעלה על עשרה עמודים. ההצעה תשלח לשיפוט  ולאישור לשני שופטים (נוסף על המנחה) לשם הערכת רמתה המדעית ובקיאות התלמיד בנושא העבודה ושיטות המחקר המוצעות בה.

  • בתום שנתיים מתחילת הלימודים, על התלמיד להגיש את עבודת הגמר של התואר השני (מותנה באישור הצעת מחקר).

  • לאחר בדיקת עבודת הגמר, על ידי שני שופטים, בנוסף למנחה, יגן התלמיד בעל-פה על העבודה בפני שופטי העבודה ומנחיה (ראו נוהל כתיבת עבודת גמר). מומלץ כי היקף עבודת הגמר לא יעלה על 70 עמודים.

 

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול להלן:

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)

 

המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

 

ממוצע  הציונים

30%

ממוצע  הציונים 

65%

ציון הסמינריון 

10%

ציוני הסמינריונים

 25%

ציון עבודת הגמר

50%

 

 

ציון בחינת הגמר בע"פ

10%

ציון בחינת הגמר בע"פ

10%

 

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

עיין גם בתקנון הלימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי בידיעון זה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>