זכאות לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

תלמיד לתואר "מוסמך אוניברסיטה" יהיה זכאי לקבל את התואר לאחר שיסיים את חובותיו בקורסים, יגיש עבודת גמר (לתלמיד בחוג לגיאוגרפיה קיים גם מסלול ללא עבודת גמר. פרטים מפורטים באתר החוג), שתשקף את יכולתו לחשיבה עצמאית, לעיבוד ולסיכום של חומר מדעי. לאחר שיקבל ציון על עבודת הגמר, ייבחן בבחינת הגמר ויעמוד בה.

לתשומת לב, תלמיד המעוניין בתואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב, יוכל לקבל פטור של עד שליש ממספר השעות הנדרש להשלמת התואר הנוסף. במסלול עם עבודת גמר, תיכתב עבודת גמר נוספת.

 

בחירת מנחה לעבודות הגמר

 1. על התלמיד לבחור במנחה ובנושא לעבודת הגמר עד תום השנה הראשונה ללימודי התואר מוסמך (בבית הספר לכימיה על התלמיד לבחור במנחה ובנושא לעבודת הגמר, עד תחילת שנת הלימודים).

 2. במקרים מיוחדים אם נתקל התלמיד בקושי לבחור מנחה ונושא לעבודת הגמר, עליו לפנות לועדת ההוראה היחידתית.

 3. תלמיד, אשר לא יבחר מנחה ונושא לעבודת הגמר עד תום ארבעת הסמסטרים, יופסקו לימודיו.

 4. בחירת המנחה ונושא עבודת הגמר טעונים אישורה של ועדת ההוראה.

 5. החלפת מנחה טעונה אישורה של ועדת ההוראה.

 6. המנחה צריך להיות מורה באוניברסיטת תל-אביב בדרגת מרצה ומעלה.

 7. במקרים מיוחדים ניתן לבחור מנחה, שאינו נמנה עם סגל המורים באוניברסיטת תל-אביב. בחירה כזו טעונה אישור של ועדת ההוראה ומחייבת מינוי מנחה ממורי החוג שישמש כמקשר בין המנחה החיצוני לחוג.

 

חובות המנחה

 1. המנחה חייב לאשר את תכנית עבודת הגמר, לפני שתוגש לאישור ועדת ההוראה.

 2. המנחה הוא אשר יביא לאישורה של ועדת ההוראה שמות של לפחות שני שופטים לבדיקת העבודה.

 

ציון עבודת הגמר

ציון על עבודת גמר יינתן על ידי המנחה והשופטים.

במקרה של חילוקי דעות בין שני הגורמים הנ"ל באשר לציון, יובא הדבר להכרעתה של ועדת ההוראה.

 

הנחיות להגשת עבודת הגמר

 1. יש להגיש למזכירות התלמידים עותק דיגיטלי של העבודה.

 2. העבודה תוגש בשפה העברית או האנגלית בהתאם לאישור המנחה. יש לצרף לעבודה שער ותקציר בשתי השפות.

 3. הוראות ההדפסה מחייבות:  א.  הדפסה ברווח כפול.   ב.  הדפסה בפורמט קוורטו או A4.

 4. לאחר אישור העבודה יש להעביר למזכירות עותק דיגיטלי סופי של עבודת הגמר בצירוף טופס חתום על ידי התלמיד והמנחה, שבו הסכמה או עיכוב להצגת העבודה במאגר הדיגיטלי בספריה.

 5. דוגמת עימוד לשער העבודה, ראה בעמוד דוגמה להגשת עבודת גמר לתואר "מוסמך אוניברסיטה".

 

בחינת הגמר

התלמיד יוכל לגשת לבחינת הגמר אם יעמוד בתנאים הבאים:

 1.  סיים את כל חובותיו בקורסים.

 2. הגיש את עבודת הגמר וקיבל עליה ציון.

בחינת הגמר תיערך בע"פ ו/או בכתב. היא תכלול נושאים הקשורים בעבודת הגמר של התלמיד וישתתפו בה שופטים בדרגת מרצה ומעלה, אשר ימונו על ידי ועדת ההוראה.

 

הציון לתואר

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה", יוענק לתלמיד לאחר מילוי כל חובותיו המפורטים לעיל. הציון מורכב מציון עבודת הגמר, מציון בחינת הגמר ומציוני הקורסים שלמד. אופן שקלול הציון מפורט בפרקים על החוגים השונים.

 

"מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות/הצטיינות יתרה

תנאי מינימלי לבדיקת זכאותו של תלמיד, לקבל תעודת מוסמך בהצטיינות הוא ציון סופי לתואר בין 94-90, ובהצטיינות יתרה - 95 ומעלה.

הזכאות לקבל תואר מוסמך בהצטיינות או בהצטיינות יתרה אינה הליך טכני בלבד, אלא טעונה אישור של ועדת ההוראה הפקולטטית, הרשאית לקבוע אמות מידה נוספות על אלה המפורטות לעיל.

 

הענקת תארים

טקס חלוקת התארים נערך מדי שנה בחודשים מאי-יוני.  זכאים לקבל את התואר בטקס זה תלמידים אשר סיימו את לימודיהם ועמדו בכל החובות האקדמיות והמנהלתיות (שכר לימוד וספריה).

תלמיד המבקש להשתתף בטקס הענקת תארים, אשר יתקיים במהלך חודש יוני 2018, מתבקש לאשר את טופס הטיולים הממוחשב לא יאוחר מ-20.3.2018. בקשת זכאות לתואר (טופס טיולים) תעשה באמצעות אתר "מידע אישי לתלמיד" – "בקשה לסיום לימודים".

לאחר תאריך זה נסגרת רשימת מקבלי התארים לשנה זו.

 

לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בהוראת המדעים

לימודים אלה מתקיימים במסגרת בית הספר לחינוך, כשחלק מתכנית הלימודים הוא בשיתוף עם הפקולטה למדעים מדויקים (פרטים בהמשך ידיעון זה ובידיעון בית הספר לחינוך).

תלמידים מצטיינים לתואר שני ושלישי בפקולטה למדעים מדויקים רשאים לשלב לימודי תעודת הוראה במתמטיקה במהלך לימודיהם לתואר, ללא תשלום.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive