לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג למדעי כדור הארץ במסלול הישיר

עודכן: 26.10.2015

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

 

נהלי הלימודים ועבודת המחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג למדעי כדור הארץ כפופים ל"תקנון תלמידי המחקר" של אוניברסיטת תל-אביב ולתקנון היחידתי.

במקרה של סתירה בין התקנון היחידתי  לתלמידי מחקר לתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר יקבע התקנון האוניברסיטאי.על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים המופיעים בתקנונים אלו.

לצפייה בתקציר תקנון תלמידי המחקר האוניברסיטאי.

 

המספרים המופיעים בסוגריים במידע שלהלן מייצגים את מספרי הסעיפים המקבילים בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר.

 

 
 

מועמדים יכולים להתקבל ללימודי הדוקטורט באחת משתי התכניות:

המסלול הרגיל

המסלול הישיר

 
 1. תנאי קבלה כמועמד על תנאי
  רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל למסלול זה:​

  1. מי שקיבל את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות (44.1).

  2. תלמידים בוגרי תכנית דו-חוגית לתואר ראשון יהיו זכאים להירשם במסלול הישיר לדוקטורט אם ממוצע ציוניהם הכולל בשני החוגים יהיה מעל 90 ובנוסף ממוצע ציוניהם בחוג למדעי כדור הארץ יהיה מעל 90.

  3. מי שיקבל את התואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל של 85 לפחות, וממוצע ציוניו בהיקף של 15 שעות לפחות במהלך השנה הראשונה ללימודים לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא 90 לפחות. בנוסף יידרשו שני מכתבי המלצה מחברי סגל שמכירים את התלמיד.

  4. מי שלומד לתואר "מוסמך אוניברסיטה" וממוצע ציוניו לאחר השלמת 60% מתוכנית לימודיו, הוא 95 לפחות (ובתוכם לפחות 3 קורסים שאינם סמינרים).

 2. שיקול דעת
  הוועדה היחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה (45).
   

 3. לימודי השלמה
  מועמד על תנאי שהתקבל למסלול זה יהיה חייב בלימודי השלמה מתוך לימודי התואר השני כפי שיקבע על ידי הוועדה היחידתית בהיקף של 24 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות, ויכללו את כל קורסי החובה לתואר "מוסמך אוניברסיטה" . 

 4. מהלך הלימודים והמחקר:
  תכנית לימודים

  1. כל תלמיד חייב להשתתף במשך לימודיו בקורסים או בסמינרים מתקדמים הניתנים בחוג בהיקף של 8 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות (64). תלמיד במסלול הישיר חייב להשתתף בנוסף בעוד 24 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות מתחום לימודי התואר השני.
   תלמיד במסלול הישיר חייב ברישום ל-3 סמינרים מחלקתיים (קולוקויום) מתוכם רק אחד נחשב במניין השעות לתואר. כל תלמיד יהיה חייב בהשתלמות בנושא בטיחות ועזרה ראשונה כפי שיקבע בפקולטה.

  2. תכנית הלימודים תוגש על ידי המנחה לאישור הוועדה (64).

  3. תלמיד המשתתף בסמינר מוטלת עליו החובה לתת הרצאה.

  4. שפות
   תלמיד חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית והשפה האנגלית (65):

   1. עברית
    תלמיד חסר תעודת בגרות ישראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת "פטור" מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה. במקרים יוצאים מן הכלל (למשל, תלמיד הבא מחו"ל לצורך לימודי המחקר ומתכונן לחזור לשם לאחר סיום לימודיו) רשאית הוועדה לפטור את התלמיד מלימודי העברית.

   2. אנגלית
    התלמיד חייב להוכיח במהלך לימודיו, לשביעות רצונה של הוועדה, ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת כתיבת טקסט מדעי.

   3. אין דרישה ללימוד שפה זרה שניה (מלבד אנגלית).

 5. בחינת כשירות
  מועמד על תנאי שהשלים את כל הדרישות יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית. מועד הבחינה, היקפה, תוכנה, צורתה והרכב הבוחנים בה יקבעו על ידי הוועדה היחידתית.
  הוועדה היחידתית רשאית לאחד את בחינת הכשירות עם בחינת הקבלה לתלמידי מחקר.
   

 6. תנאי קבלה כמועמד
  מועמד על תנאי שעמד ב"בחינת הכשירות" יהיה למועמד. לא עמד מועמד על תנאי ב"בחינת הכשירות", ייחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר כחלק מלימודיו לתואר "מוסמך אוניברסיטה".
   

 7. חובות המועמד
  מועמד יהיה חייב:​

  1. לקבל הסכמת חבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר, לשמש כמנחהו (49.1).

  2. להגיש, תוך שנה אחת מהמועד בו נערכה בחינת הכשירות, תוכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד (49.2).

  3. לעמוד בבחינת קבלה לתלמיד מחקר כמו מועמד במסלול הרגיל.

  4. מועמד לתלמיד מחקר במסלול זה רשאי להגיש תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד לפני שעמד בבחינת הכשירות, בתנאי שהוועדה הסכימה לאחד את בחינת הכשירות עם בחינת הקבלה.

 8. הענקת תואר שני במהלך המסלול הישיר
  לתלמיד יוענק תואר שני ללא עבודת גמר, במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט, לאחר עמידה בתנאים הבאים:

  1. סיום כל חובות השמיעה של המסלול הישיר (קורסים וסמינרים) בהיקף של 32 ש"ס.

  2. אישור הצעת המחקר והתקבלות כתלמיד שלב ב'.

  3. פרסום מאמר מדעי או הצגתו בכנס בינלאומי.

  4. אישור של ועדת ההוראה לתואר מוסמך של החוג למדעי כדור הארץ.​

 9. פרסום חלקי
  תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם חלק או חלקים ממחקרו תוך כדי ביצוע המחקר. בכל פרסום כזה יציין התלמיד כי המאמר מהווה חלק מהחובות להשגת תואר דוקטור באוניברסיטת תל-אביב.

 10. עבודת הדוקטורט:

  1. תוכן וסגנון
   עם סיום הלימודים יגיש התלמיד לוועדה היחידתית חיבור שיכלול את תוצאות המחקר שעשה ואת חומר הרקע למחקר זה (75).

  2. היקף החיבור

   1. מספר העמודים של עבודת הדוקטור לא יעלה על 150 עמודים כולל גרפים.

   2. החיבור ייכתב בצורה ובסגנון שיאפשרו הבנתו על ידי אנשים הקרובים לתחום. 
    הוועדה רשאית לאשר הכללת מאמרים בצורת פרקים בעבודה, ובלבד שהחיבור יהיה self-contained.

   3. אם היו שותפים למחקר יקפיד התלמיד לציין באופן ברור (בגוף החיבור וגם בתקציר) מה היתה תרומתו ומה היתה תרומת האחרים.

  3. שפה
   החיבור ייכתב בעברית או באנגלית, בהתאם לבקשת התלמיד ובאישור המנחה והוועדה (76).

  4. צורה
   העמוד הראשון של החיבור יכיל את שם המחקר, את המשפט "חיבור לשם התואר דוקטור לפילוסופיה", שם התלמיד, את המשפט "הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב" ואת מועד ההגשה (שנה וחודש).
   בעמוד השני ירשם: "עבודה זו נעשתה בהדרכת (המנחה או המנחים)".
   בעמודים הבאים יבואו בזה אחר זה תוכן העניינים, מבוא, גוף החיבור, מראי מקומות ותקציר בשפה האנגלית, אם החיבור כתוב עברית, או תקציר בשפה העברית, אם החיבור כתוב באנגלית. תקציר זה יהיה באורך של חמישה אחוזים מהיקף העבודה.
   בעמוד לפני האחרון יהיה תרגום לאנגלית (בהתאמה, לעברית) של העמוד השני.
   בעמוד האחרון יהיה תרגום לאנגלית (בהתאמה, לעברית) של העמוד הראשון.
   החיבור צריך להיות כרוך. תוכן הדף הראשון והאחרון ישוחזר על הכריכה.

  5. הגשה
   עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה את החיבור (ב-6 עותקים) בצירוף אישור המנחה כי העבודה הסתיימה וראוייה להימסר לשיפוט.

  6. שיפוט
   הוועדה תשלח את החיבור אל מומחים לשם שיפוט. המנחה או המנחים ייכללו בכל מקרה בין מומחים אלה, ועליהם ייווספו לפחות עוד שניים, אבל רצוי שלושה, שאחד מהם אינו חבר סגל בחוג. חוות הדעת של השופטים ישמשו את הוועדה בכל הנוגע להכנסת תיקונים או הוספת חלקים לחיבור ובמיוחד לגבי ההחלטה להמליץ על הענקת התואר.

  7. סמינר תיזה
   ​התלמיד ירצה במסגרת הקולוקויום או הסמינר הקבוצתי של החוג, על נושא עבודת הדוקטור.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>