ביה"ס למדעי המתמטיקה - מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה ומקורסי בחירה שייבחרו ע"י התלמיד. ניתן לכלול קורס בתכנית הלימודים רק אם התלמיד עמד בדרישות הקדם לאותו קורס. עמידה בדרישות הקדם פירושה לימוד ומעבר הבחינות בקורסים הנדרשים בציון 60 ומעלה.

 

שעות סמסטריאליות

שעה סמסטריאלית (ש"ס) היא שעת לימוד שאורכה 50 דקות הניתנת פעם בשבוע במשך סמסטר שלם. חישוב השעות בקורסים מתכניות הלימודים בחוגים אחרים יהיה לפי תקנות אותם חוגים (אנגלית ו'קורס הכנה בפיזיקה' אינם נמנים במניין השעות לתואר).

 

קורס הכנה בפיזיקה

בתכניות הלימודים החד-חוגית והדו-חוגית במתמטיקה, תלמידי השנה הראשונה נדרשים ללמוד 'קורס הכנה בפיזיקה' בהיקף של 4 ש"ס. הקורס אינו נימנה במניין שעות הלימוד לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה". פטורים מקורס זה:

  1. תלמידים בעלי תעודת בגרות ישראלית אשר עמדו בבחינת בגרות בפיזיקה במתכונת של 4  יחידות לימוד לפחות, או שעמדו בבחינת בגרות בפיזיקה של מגמה ביולוגית או של מגמה מתמטית-פיזיקלית.
  2. תלמידים בעלי תעודת בגרות ישראלית שנבחנו באלקטרוניקה במתכונת של 5 יחידות לימוד עיוניות (7 יחידות לימוד מקצועי).
  3. תלמידים שנבחנו ב'קורס הכנה בפיזיקה', הניתן בקיץ באוניברסיטה והשיגו בו ציון 70  לפחות.

 

בחנים

בקורסים השונים יתקיימו לעיתים בחנים במהלך הסמסטר. מורה רשאי להתחשב בציון הבחנים עד 15% מהציון הסופי בקורס.

 

הגשת תרגילים

תלמיד נדרש להגיש כסדרם לפחות 70% מהתרגילים. המורה רשאי למנוע מתלמיד אשר לא ימלא אחר דרישה זו מלהשתתף בבחינות המעבר. המורה רשאי להתחשב בציוני התרגילים עד 10% מהציון הסופי בקורס.

 

שעות תרגיל

בקורסי השנה הראשונה, ובחלק מקורסי שנים ב' ו-ג', תתקיימנה שעות תרגיל. ההשתתפות בשעות התרגיל היא חובה. בקורסים רבי משתתפים יחולקו המשתתפים על ידי המזכירות למספר קבוצות תרגיל.

 

השתתפות בסמינר

תלמיד המשתתף בסמינר חייב להיות נוכח לפחות ב- 70% מפגישות הסמינר ולהרצות בו. היקף הלימודים בכל סמינר של מתמטיקה שמושית ומתמטיקה עיונית הנו 4 ש"ס.

 

הרכבת תכנית לימודים וייעוץ לתלמידים

הידיעון מפרט את קורסי החובה לכל שנה בכל אחת מהתכניות. בנוסף בידיעון מופיעה רשימה כללית של קורסי הבחירה.

יודגש כי לא כל קורסי הבחירה ינתנו בכל שנה ויש להתעדכן בהתאם לקורסים המתפרסמים במערכת השעות.

 

לרשות התלמידים עומדים יועצים אשר ידריכו אותם בהרכבת תכניות לימודים. שמות היועצים, חדריהם ושעות הקבלה שלהם יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודים באתר ביה"ס למתמטיקה.

 

תלמיד לא יוכל להירשם לקורסים בעלי תכנים שיש ביניהם חפיפה וניתנים בחוגים שונים (לדוגמא, הקורס לוגיקה, אשר ניתן בביה"ס למדעי המתמטיקה, בביה"ס למדעי המחשב ובביה"ס לפילוסופיה). בכל מקרה של אי בהירות, יפנה התלמיד לוועדת ההוראה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive