מידע על לימודים לתואר שלישי

התואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D), הוא התואר הגבוה ביותר המוענק מטעם אוניברסיטת תל-אביב. תלמידים.ות יתקבלו ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בשני מסלולים: המסלול הרגיל והמסלול הישיר.

 

המסלול הרגיל לדוקטורט, מיועד לבעלי.ות תואר שני במתמטיקה שימושית, עיונית או סטטיסטיקה וחקב"ץ ומקנה תואר PhD לאחר ארבע עד חמש שנות לימודים ומחקר. המעוניינים.ות להתקבל כתלמידי.ות מחקר שלב א' בלימודי הדוקטורט, יעמדו בתנאים המוגדרים בתקנון בידיעון הפקולטה.

 

תנאי קבלה

תלמיד.ה  ת. תקבל למסלול הרגיל לדוקטורט בתנאים הבאים המפורטים בידיעון הפקולטה.

 

יש אפשרות להתקבל לדוקטורט אם הנך עובד.ת בתעשייה ומבקש.ת לבצע את עבודת המחקר במקום העסקתך. הרישום לדוקטורט יתבצע בהתאם למפורט ב"דרך הטיפול" במסמך של נוהל עובדים.ות המבקשים.ות ללמוד לתואר שלישי במקום העסקתם.ן.

 

תהליך ההרשמה

 • הסטודנט.ית ת.יגיש למזכירת תלמידי המחקר את כל המסמכים הדרושים
 • התיק יעלה לדיון בוועדה היחידתית לקבלה או דחייה של המועמד.ת
 • מועמד.ת שהוועדה היחידתית החליטה לקבלו יופנה ע"י מזכירת הדוקטורנטים לרישום מקוון באמצעות האינטרנט
 • לאחר הרישום המקוון התיק יעלה לדיון בוועדה האוניברסיטאית לקבלה או דחייה של המועמד.ת

 

המסמכים הדרושים

דף הנחייות לרישום וטפסים ניתן לקבל במזכירות תלמידי מחקר (חדר 135 בניין שרייבר אצל מזכירת תלמידי מחקר, גב' נורית ליברמן). מצ"ב המסמכים הדרושים:

 

 • תעודה או אישור זכאות לתואר ראשון החתומים ע"י המוסד בו למד.ה התלמיד.ה (תעודות מקוריות או עותק נאמן למקור)
 • תעודה או אישור זכאות לתואר שני, הכולל ציון בעבודת גמר וציון משוקלל החתומים ע"י המוסד בו למד.ה התלמיד.ה (תעודות מקוריות או עותק נאמן למקור)
 • רשומות ציונים של תואר ראשון ותואר שני, חתומות ע"י המוסד בו למד התלמיד. אישור הנחייה מאיש סגל אשר רשאי להנחות תלמידים.ות לדוקטורט בבית הספר למדעי המתמטיקה
 • קורות חיים
 • תמונת פספורט

 

מהלך התואר ועבודת דוקטורט

במהלך התואר ת.יצבור התלמיד.ה סה"כ 8 ש"ס, מתוכם חובה 2 ש"ס סמינר.

·         בנוסף, ת.יחויב התלמיד.ה במתן הרצאה פומבית במסגרת סמינר מחקר בארץ או בחו"ל.

·         המנחה יוכל לדרוש מהתלמיד.ה להוכיח במשך לימודיו ידיעת שפה זרה ברמה המאפשרת הבנת טקסט מתמטי, אם לדעתו שפה זרה זו תועיל לתלמיד.ה במחקרו.

·         מתלמיד.ות דוקטורט בבית הספר למדעי המתמטיקה נדרשת יכולת גבוהה של כתיבה מדעית באנגלית.  לכן, ככלל, על התלמיד.ה להשתתף בקורס כתיבה מדעית, כולל עמידה בכל מטלות הקורס. יחד עם זאת, המנחה יוכל לפטור את התלמיד.ה מחובה זו, אם התרשם שלתלמיד.ה יש כבר יכולת כתיבה מדעית מספקת (למשל, אם התלמיד.ה כבר כתב מאמר מדעי במהלך עבודת המוסמך שלו).

 

כעבור שנתיים מתאריך קבלתו.ה כתלמיד.ה מחקר שלב א', על התלמיד.ה להגיש הצעת מחקר המאושרת ע"י המנחה.
על התלמיד.ה להיבחן על הצעת המחקר. המנחה יעביר את המלצת הבוחנים לאישור הוועדה היחידתית.

לאחר אישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית, ת.יתקבל התלמיד.ה כתלמיד.ה מחקר שלב ב'. כותרת הצעת המחקר בעברית ובאנגלית היא כותרת עבודת הדוקטור. כל שינוי בכותרת מחייב הגשת בקשה מנומקת לשינוי.

על התלמיד.ה להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור של הוועדה היחידתית.

ניתן להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים.  צריך לקבל על כך אישור מראש מהועדה היחידתית. תלמיד.ה המעוניין.ת בכך צריך לפנות למזכירות תלמידי מחקר.

 

 

תקנות ועדכונים

התקנות החלות על התלמיד הן אלה המופיעות  בהוראות האוניברסיטה. יתכנו תיקונים שיתפרסמו במהלך השנה. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן יפורסם אחרת.

 

* מותנה באישור מוסדות האוניברסיטה.

 

תעודת הוראה במתמטיקה לתלמידי.ות תואר שני ושלישי

תלמידי.ות תואר שני ושלישי בפקולטה למדעים מדויקים רשאים לשלב לימודי תעודת הוראה במתמטיקה במהלך לימודיהם לתואר, ללא תשלום.

 

לפרטים נא לפנות אל פרופ' פסיה צמיר או אל פרופ' דינה תירוש.

 

זכויות ומידע שימושי

 • כרטיס סטודנט.ית: ברגע שהוסדר שכר הלימוד של הסטודנט, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט.ית הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים.ות באתר דקאנט הסטודנטים.
 • פתיחת חשבון דו"אל: האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש (קוד מחשב) וסיסמה ראשונית, שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים. פרטים נוספים על אתחול חשבון המייל אפשר לקבל באגף המחשוב, אצל גב' סימה קוניאבסקי, טל: 03-6407440
 • מלגות בית ספריות ומשרות הוראה: לבדיקת זכאות למשרה ולמלגה בבית הספר מתמטיקה, פירוט על המשרות והמלגות במזכירות תלמידי.ות מחקר (נורית ליברמן, חדר 135 בניין שרייבר, 03-6408046).
 • מימון כנסים בחו"ל למלגאים.יות: האוניברסיטה תסייע במימון נסיעות לכנסים, סמינרים, קונגרסים מדעיים והשתלמויות קיץ בארץ ובחו"ל, באופן שתלמיד.ה לתואר שלישי יוכל במשך לימודיו.ה להשתתף לפחות פעם אחת באחת מהפעילויות הללו. גובה ההשתתפות הינו עד סכום של 1,000 $ (אלף דולר של ארה"ב), שימומן מחציתו מתקציב הפקולטה בה לומד התלמיד ומחציתו מתקציב האוניברסיטה. מלגאי שעומדים לזכותו כספים בקרן קשרי מדע בינלאומיים באוניברסיטה, יהיה זכאי לנצל כספים אלה להשלמת הזכויות שלעיל, אם תידרש השלמה כזו, עד לסך של 1500$. ההשלמה האמורה תיעשה מתוך הכספים שנצברו בקרן קשרי מדע והמלגאי.ת לא ת.יהיה זכאי.ת לכל תשלום נוסף בגין כספים אלה.מלגאי.ת שלא ת.יממש את הזכות הקנויה לו בסעיף 13, במהלך לימודיו.ה לתואר השלישי, ת.יוכל לנצלה למטרת השתלמות בתר- דוקטורית בתוך 12 חודשים ממועד האישור הסופי של עבודת הדוקטורט שלו.ה.
   

מימון הדפסת עבודת גמר

תלמיד.ה מחקר לתואר שלישי, המקבל מלגת קיום, יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הדפסה של עבודת הדוקטור, עפ"י כללים שייקבעו ע"י המזכירות האקדמית.

 

​האוניברסיטה מאפשרת להדפיס עד עשרה עותקים. יש ליצור קשר עם בית הדפוס (נמצא במרתף בניין הספרייה המרכזית) בטלפון 8485 ולתאם הגעה להדפסה. במקביל יש להתקשר ל"מדור תלמידי מחקר" בטלפון 8161 ולבקשם לשלוח אישור בשם האוניברסיטה להדפסת ההעתקים.

 

ליצירת קשר לשם קבלת מידע נוסף, נא לפנות למזכירת תלמידי.ות מחקר, גב' נורית ליברמן.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>