סדרי בחינות

עודכן: 28.08.2018

מועדי הבחינות

פירוט המועדים של כל בחינות המעבר שנקבעו על ידי מזכירות הפקולטה מפורסמים באתר הבית. לפירוט המועדים נא לבדוק בלוח הבחינות.

שעות הבחינה יפורסמו באתר כחודש לפני מועד הבחינות. בכל קורס יש להיבחן פעם אחת, אך לא יותר מפעמיים.

רוב הבחינות המתקיימות בשעות הבוקר יחלו בשעה 09:00. רוב הבחינות המתקיימות בשעות אחה"צ יחלו בשעה 14:00. חדרי הבחינות מתפרסמים על לוח הבחינות במבואה של הבניינים שנקר-פיזיקה ושרייבר ביום הבחינה.

ככלל, במרבית הבחינות, מתקיימות בחינות מועד א' בתום כל סמסטר. בחינות מועד ב' של סמסטר א' ושל סמסטר ב', מתקיימות בחלקן סמוך למועד א' ורובן במהלך חודשי הקיץ.

בקורסים הנלמדים בעונת לימודי הקיץ מתקיימות בחינות מועד א' עם תום הלימודים, ובחינות מועד ב' תאוחדנה בחלקן עם הבחינות במועד המיוחד או תתקיימנה בסוף סמסטר א' של השנה העוקבת.

לא יתקיימו מועדים נוספים, למעט מועדים מיוחדים לזכאים.

 

לתשומת לב

לא יאושר מועד מיוחד במקרה של חפיפה במועדי בחינות. חובה על התלמיד לוודא בעת ההרשמה לקורסים, שאין חפיפה בין בחינות שהוא חייב בהן.

במקרה של חפיפה בלוח הבחינות בין בחינות בקורסים שעל התלמיד להשלים ובין הקורסים השוטפים, עליו להיבחן תחילה בבחינות של הקורסים שעליו להשלים.

 


בחינות במועדים מיוחדים

 

זכאות

התלמידים הבאים יהיו זכאים למועד או הסדר בחינות מיוחד, והכול בתנאים המפורטים להלן:

 1. תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה עקב שירות מילואים ביום הבחינה.
 2. תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 7 ימים או יותר ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.
 3. תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 20 ימים ברצף או יותר, ותאריך הבחינה חל בתוך 14 יום מעת שחרורו.
 4. תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל מעל 21 ימים במהלך הסמסטר.
 5. תלמיד אשר עקב שירות מילואים פעיל לא יכול היה להגיש ערעור על ציון מועד א' בשום אמצעי (פקס, דואר אלקטרוני וכו'), ובשל שירות המילואים הוארכה התקופה בה הוא רשאי להגיש ערעור, ובגלל הארכה זו הגיעה התשובה על הערעור לאחר המועד בו התקיים מועד ב', ולכן לא ניגש למועד ב', יהא זכאי למועד מיוחד רק אם ממילא מתקיים מועד כזה.
 6. תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה מבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
 7. תלמיד אשר ועדת ההוראה החליטה שהוא זכאי למועד מיוחד.
 8. תלמיד אשר ציון מועד א' שלו פורסם במהלך השבוע שלפני המועד בו מתקיים מועד ב'.
 9. תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.
 10. תלמיד אשר נבחן בבחינה בה לא התקיים הנוהל לגבי נוכחות מרצה/מתרגל בבחינה.

 

הרשמה לבחינה למועד מיוחד

 1. ההרשמה למועד המיוחד תסתיים שבוע לאחר פרסום התאריכים.
 2. תלמיד שאושר לו מועד מיוחד שאינו יכול להשתתף בו, חייב להודיע על כך למזכירות בחינות עד שלושה ימים לפני הבחינה. אי הופעה לבחינה במועד מיוחד, ללא הודעה מוקדמת, תשפיע על אישור מועדים מיוחדים בעתיד.

 

תקנות הבחינות

 1. בחינות המעבר מתקיימות בכתב.
 2. משך הבחינה יהיה מינימום שעה אחת ומקסימום ארבע שעות (לא כולל הארכות זמן לזכאים).
 3. בכל קורס ייבחנו כל התלמידים באותה מתכונת. החובות והזכויות של התלמידים, כפי שנקבעו על ידי  המורה, יהיו זהות לכל המועדים של בחינת אותו קורס.
 4. בחינה בע"פ תאושר רק במקרים מיוחדים, על ידי ועדת ההוראה הפקולטטית. בבחינה כזו יהיו נוכחים שני בוחנים לפחות.
 5. התלמיד חייב להיבחן במועד הרגיל של בחינות המעבר. תלמיד שלא ייגש לבחינה כזו יסומן כ"לא נבחן" (ציון  260 שאינו משתקלל). אם לא ייבחן גם במועד האחרון העומד לרשותו, ייחשב ציונו כדין "נכשל". על כל המשתמע מכך לגבי תנאי המעבר והמשך הלימודים.
 6. בבחינה בה יש שאלות בחירה והתלמיד ענה על יותר שאלות ממה שנדרש, ניתנת למורה הסמכות להחליט אילו שאלות תיבדקנה.

 

בחינות בתנאים מיוחדים

 1. עולה חדש (מי שעל פי ההגדרה נמצא בארץ פחות מחמש שנים), זכאי לתוספת של חצי שעה לזמן הבחינה, בבחינות הנערכות בעברית. על תלמיד כזה להירשם במזכירות בחינות שבועיים לפני מועד הבחינה.
 2. תלמידים מגיל 60 זכאים לתוספת של חצי שעה לזמן המבחן. תלמידים מגיל 65 זכאים לתוספת של שלושת רבעי שעה לזמן המבחן. תלמידים מגיל 70 זכאים לתוספת של שעה לזמן המבחן.
 3. תלמידים בעלי מגבלות תפקוד, יפנו לוועדת ההוראה באמצעות מזכירות התלמידים, לקבל אישור להתאמות בזמן הבחינה.
 4. תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל, חדר 214, טלפון 6409692). ההתאמות בבחינות ניתנות אך ורק על סמך המלצות השירות הפסיכולוגי, ובאישור ועדות ההוראה. עקב רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.

לתשומת לב: אם אושרה דחייה של מועד בחינה או ניתנה אורכה אקדמית להגשת עבודה, הן כפופות לתקנות שכר הלימוד המפורטות בחוברת שכ"ל.

 

סדרי הבחינות

כדי לגשת לבחינה על התלמיד לעמוד בתנאים הבאים:

 1. רשום כתלמיד באוניברסיטה ולומד בה בהתאם לנהליה.
 2. רשום לקורס בו הוא נבחן.
 3. עמד בכל החובות האקדמיים של הקורס.
 4. מופיע ברשימת הזכאים להיבחן, המאושרת על ידי המורה.
 5. אין מניעה אקדמית או מנהלית מכל סוג שהוא, להשתתפותו בבחינה.

 

נוהל כניסה  לבחינה 

 1. התלמידים המגיעים להיבחן חייבים להציג בכניסה לבחינה תעודה מזהה, הנושאת את תצלום התלמיד.
 2. תלמיד אשר לֹא הסדיר את תשלום שכר הלימוד, יוכל להיבחן "על תנאי". בחינתו תועבר לבדיקה  רק בתנאי שיציג ביום המחרת במזכירות הפקולטה כרטיס נבחן או אישור על התשלום. תלמיד שלא הסדיר שכר לימוד, ציונו לא יפורסם.
 3. התלמידים ייכנסו לחדרי הבחינה אך ורק על פי רשימות החלוקה לחדרים, המתפרסמת ביום הבחינה, כחצי שעה לפני תחילת הבחינה, על לוחות המודעות במבואה לבניינים שנקר-פיזיקה ושרייבר.  
 4. על התלמיד להגיע לחדר הבחינה 10 דקות לפני תחילתה. כניסה באיחור, של עד 30 דקות לאחר תחילת הבחינה, תתאפשר רק אם אף נבחן לא עזב את הכיתה בפרק זמן זה .
 5. על התלמיד להישמע להוראות המשגיחים בבחינה.
 6. תלמיד שהחליט לא להיבחן לאחר שכבר נכנס לחדר הבחינה, חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה לאחר תחילתה, ואז להחזיר את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה כזה ציונו יהיה 001 ("נכשל").
 7. הכנסת טלפונים סלולריים לחדר הבחינה - אסורה!
 8. על התלמיד לקרוא את ההוראות לנבחן המופיעות על כריכת מחברת הבחינה.

תקנון בחינות מפורט, מפורסם לעיון התלמידים באתר האוניברסיטה - תמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה.

 

בחינות ביניים (בחנים)

קיומן של בחינות ביניים במהלך הקורס נתון לשיקול דעת המורים. תכני הבחנים יהיו בהתאם לחומר השוטף הנלמד ולחומר הקריאה הנספח אליו. המורים רשאים להתחשב בציוני הבחנים בעת מתן הציון הסופי של הקורס. ניתן לקיים גם בוחן פתע, אך ציונו של בוחן כזה, לא יובא בחשבון בעת קביעת הציון הסופי של הקורס.

 

בחינה או עבודה כמטלת סיום קורס

המטלה המקובלת של סיום קורס היא בחינה. עבודה כמטלת סיום קורס לתואר ראשון תתאפשר רק בתנאים הבאים:

 1. בהתאם להודעת המורה בתחילת הקורס, ובאישור ועדת ההוראה.
 2. בבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה מותר לתלמיד לבחור לא יותר משני קורסים בהם ניתנת עבודה במקום בחינת גמר. בכל מקרה, ציון העבודה לא יובא בחשבון בעת קביעת הציון הממוצע השנתי ולא בשקלול הציון הסופי לתואר (רק בפיזיקה).
 3. בקורסים שמטלת הסיום שלהם היא בחינה ועבודה, בסדר גודל של פרויקט, יהיה משקל הבחינה לפחות 50% מהציון הסופי, בהתאם להודעת המורה בתחילת הקורס.
 4. מועד הגשת העבודה תלוי בקביעתו של המורה בכפוף למגבלות הבאות:
 5. עבודות סיום של קורסים מסמסטר א' - עד 19.5.2014.
  ​עבודות סיום של קורסים מסמסטר ב' - עד  16.9.2014.
 6. אורכה אקדמית להגשת עבודה/בחינה כפופה לתקנות שכ"ל, כפי שמתפרסמות בחוברת שכ"ל של האוניברסיטה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>