לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים במסלול הישיר

עודכן: 20.07.2014

המסלול הישיר

 1. תנאי קבלה כמועמד על תנאי
  רשאי לפנות לוועדה היחידתית בבקשה להתקבל למסלול זה:
  1. מי שקיבל את התואר "בּוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל של 90 לפחות.
  2. תלמידים בוגרי תכנית דו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה" יהיו זכאים להירשם במסלול הישיר לדוקטורט אם ממוצע ציוניהם הכולל משני החוגים יהיה מעל 90, ובנוסף ממוצע ציוניהם בחוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים יהיה מעל 90.
  3. מי שקיבל את התואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל של 85 לפחות, וממוצע ציוניו בהיקף של 15 שעות לפחות במהלך השנה הראשונה ללימודים לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא 90 לפחות.
  4. מי שלומד לתואר "מוסמך אוניברסיטה" וממוצע ציוניו, לאחר השלמת 60% מתכנית לימודיו, הוא 95 לפחות (בתנאי שלמד לפחות 3 קורסים שאינם סמינרים).
    
 2. שיקול דעת
  הוועדה היחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה.
   
 3. לימודי השלמה
  מועמד על תנאי שהתקבל למסלול זה בהתאם לס"ק 1.1 או 1.2 או 1.3 יהיה חייב בלימודי השלמה מתוך לימודי התואר "מוסמך אוניברסיטה", כפי שייקבעו על ידי הוועדה היחידתית בהיקף של 24 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות, ויכללו את כל קורסי החובה לתואר "מוסמך אוניברסיטה". בנוסף עליו לעמוד במטלות לפי סעיף 11.1.
   
 4. "בחינת כשירות"
  מועמד על תנאי שהשלים את כל הדרישות בסעיף 4 יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית. מועד הבחינה, היקפה, תוכנה, צורתה והרכב הבוחנים בה ייקבעו על ידי הוועדה היחידתית.
  הוועדה היחידתית רשאית לאחד את "בחינת הכשירות" עם בחינת הקבלה לתלמידי מחקר.
   
 5. תנאי קבלה כמועמד
  מועמד על תנאי שעמד ב"בחינת הכשירות", יהפוך למועמד. לא עמד מועמד על תנאי ב"בחינת הכשירות", ייחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר כחלק מלימודיו לתואר "מוסמך אוניברסיטה".
   
 6. חובות המועמד
  מועמד יהיה חייב:
  1. לקבל הסכמת חבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר, לשמש כמנחהו.
  2. להגיש, תוך שנה אחת מהמועד בו נערכה "בחינת הכשירות", תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד.
  3. לעמוד בבחינת קבלה לתלמיד מחקר כמו מועמד במסלול הרגיל; ראה סעיף ‏3.4.
  4. מועמד לתלמיד מחקר במסלול זה רשאי להגיש תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד לפני שעמד ב"בחינת הכשירות". במקרה זה רשאית הוועדה לאחד את "בחינת הכשירות" עם בחינת הקבלה.
    
 7. הענקת תואר שני במהלך המסלול הישיר 
  במהלך המסלול הישיר ישנה אפשרות לקבלת תואר שני בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
  1. סיום כל חובות השמיעה של המסלול הישיר (קורסים וסמינרים) בהיקף של 32 ש"ס.
  2. אישור הצעת המחקר והתקבלות כתלמיד שלב ב'.
  3. פרסום מאמר מדעי או הצגתו בכנס בינלאומי.
  4. אישור של ועדת ההוראה לתואר מוסמך של החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים.
    
 8. מהלך הלימודים והמחקר
  תכנית לימודים:
  1. כל תלמיד חייב להשתתף במשך לימודיו בקורסים או בסמינרים מתקדמים הניתנים בחוג בהיקף של 8 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות.
  2. תכנית הלימודים תוגש על ידי המנחה לאישור הוועדה.
  3. תלמיד המשתתף בסמינר מוטלת עליו החובה לתת הרצאה.
  4. שפות
   תלמיד חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית והשפה האנגלית.
   1. עברית
    תלמיד חסר תעודת בגרות ישראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת "פטור" מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה. במקרים וצאים מן הכלל (למשל, תלמיד הבא מחוץ לארץ לצורך לימודי המחקר ומתכונן לחזור לשם לאחר סיום לימודיו) רשאית הוועדה לפטור את התלמיד מלימודי העברית.
   2. אנגלית
    התלמיד חייב להוכיח במהלך לימודיו, לשביעות רצונה של הוועדה, ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת כתיבת טקסט מדעי.
   3. אין דרישה ללימוד שפה זרה שנייה (מלבד אנגלית).
     
 9. פרסום חלקי
  תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם חלק או חלקים ממחקרו תוך כדי ביצוע המחקר. בכל פרסום כזה יציין התלמיד כי המאמר מהווה חלק מהחובות להשגת תואר דוקטור באוניברסיטת תל-אביב.
   
 10. עבודת הדוקטורט
  1. תוכן וסגנון
   עם סיום הלימודים יגיש התלמיד לוועדה היחידתית חיבור שיכלול את תוצאות המחקר שעשה ואת חומר הרקע למחקר זה.
   1. היקף החיבור
    מספר העמודים של עבודת הדוקטור לא יעלה על 150 עמודים כולל גרפים.
   2. החיבור ייכתב בצורה ובסגנון שיאפשרו הבנתו על ידי אנשים הקרובים לתחום.
    הוועדה רשאית לאשר הכללת מאמרים בצורת פרקים בעבודה, ובלבד שהחיבור יהיה Self contained.
   3. אם יהיו שותפים למחקר, יקפיד התלמיד לציין באופן ברור (בגוף החיבור וגם בתקציר), מה הייתה תרומתו ומה הייתה תרומת האחרים.
  2. שפה
   החיבור ייכתב בעברית או באנגלית, בהתאם לבקשת התלמיד ובאישור המנחה והוועדה.
  3. צורה
   החיבור יודפס על ניר בגודל A4.
   העמוד הראשון של החיבור יכיל את שם המחקר, את המשפט "חיבור לשם התואר דוקטור לפילוסופיה", שם התלמיד, את המשפט "הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב" ואת מועד ההגשה (שנה וחודש).
   בעמוד השני יירשם: "עבודה זו נעשתה בהדרכת (המנחה או המנחים)".
   בעמודים הבאים יבואו בזה אחר זה תוכן עניינים, מבוא, גוף החיבור, מראי מקומות ותקציר בשפה האנגלית, אם החיבור כתוב עברית, או תקציר בשפה העברית, אם החיבור כתוב באנגלית. תקציר זה יהיה באורך של 5% מהיקף העבודה.
   בעמוד לפני האחרון יהיה תרגום לאנגלית (בהתאמה, לעברית) של העמוד השני. 
   בעמוד האחרון יהיה תרגום לאנגלית (בהתאמה, לעברית) של העמוד הראשון.
   החיבור צריך להיות כרוך. תוכן הדף הראשון והאחרון יופיע גם על הכריכה.
  4. הגשה
   עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה את החיבור (ב- 6 עותקים) בצירוף אישור המנחה כי העבודה הסתיימה וראויה להימסר לשיפוט.
  5. שיפוט
   הוועדה תשלח את החיבור אל מומחים לשם שיפוט. המנחה או המנחים ייכללו בכל מקרה בין מומחים אלה, ועליהם יתווספו לפחות עוד שניים, רצוי שלושה, שאחד מהם אינו חבר סגל בחוג. חווֹת הדעת של השופטים ישמשו את הוועדה בכל הנוגע להכנסת תיקונים או הוספת חלקים לחיבור ובמיוחד לגבי ההחלטה להמליץ על הענקת התואר.
  6. סמינר תֵיזה
   התלמיד ירצה במסגרת הקולוקויום של החוג, על נושא עבודת הדוקטור.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>