ציונים

עודכן: 28.08.2018

הציונים מתפרסמים באתר הבית של הפקולטה למעט ציוני ביניים אשר יפורסמו על לוחות המודעות. הציונים מתפרסמים במידע אישי לתלמיד. ניתן גם לקבל התפלגות ציונים של הציון הסופי בקורס. כמו כן קיים שירות מענה קולי, טל': 03-6428555. חובה על התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך לפרסומם. מחברות הבחינות נסרקות במחשב (בקבצי סריקה) ונשמרות למשך סמסטר אחד בלבד. הן מושמדות כשבוע לפני תחילת מועד הבחינות של הסמסטר העוקב.

 

הרכב ציון סופי בקורס

בתחילת כל קורס, מכל סוג שהוא - שיעור, סמינר, פרויקט, מעבדה או קורס בעל אופי מעורב, יודיע המורה על הרכב הציון הסופי בקורס.

בקורסים פרונטליים רשאי המורה בעת קביעת הציון הסופי, למַצֵעַ בין ציון בחינת המעבר לציוני הבחנים והתרגילים, במגבלה הבאה: משקל הבחנים בציון לא יעלה על 15% מהציון הסופי, ומשקל התרגילים לא יעלה על 10% מהציון הסופי של הקורס. כל זה בהתאם להודעת המורה בתחילת הקורס.

בקורסים פרונטליים שמטלות הסיום בהם הן בחינה ועבודה בסדר גודל של פרויקט, יהיה משקל הבחינה לפחות 50% מהציון הסופי של הקורס, ובהתאם להודעת המורה בתחילת הקורס.

בקורסים מעוטי משתתפים ובמקרים מיוחדים, באישור ועדת ההוראה הפקולטטית, ניתן יהיה לתת משקל גבוה יותר לבחנים. בכל מקרה, המשקל של הבחינה הסופית יהיה לפחות 50% מהציון הסופי.

 

כישלון בקורס

 1. כישלון בבחינת סיום קורס פירושו כישלון בקורס, גם אם הציון המשוקלל עם ציוני הבחנים, התרגילים והעבודות הינו מעל 60. במקרה כזה על התלמיד להיבחן שנית במועד ב'. אם ישיג ציון חיובי במועד ב', ישוקלל ציונו הסופי בקורס עם ציוני המטלות האחרות, כפי שנקבע על ידי המורה בתחילת הקורס. אם התלמיד נכשל או לא ניגש לבחינה במועד ב', יבוטלו שאר הציונים במטלות של הקורס ויהיה על התלמיד לחזור על הקורס שנית.
 2. ציון "נכשל" יובא בחשבון בציון המשוקלל בתום כל סמסטר. תלמיד חייב לתקן ציון "נכשל" במהלך לימודיו, בהתאם לתקנות המעבר.

 

ערעור על ציון

הערעור הוא ענייני ואנונימי ומוגש באמצעות אתר האינטרנט. חל איסור לפנות למורה או למתרגל ולדון עמם בבחינה.

להלן ההנחיות להגשת ערעור:

 1. על הסטודנט המבקש להגיש ערעור, לעשות זאת תוך עשרה ימים מיום סריקת מחברות הקורס, פרט למקצועות שנה א', סמסטר א', בחוג למתמטיקה: 'מבוא להסתברות', 'חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א'', 'אלגברה לינארית 1 א'', 'אלגברה לינארית 1 ב''. בקורסים אלה מועד ההגשה הינו שבוע ימים בלבד מיום הסריקה.
 2. ערעורים מנומקים יש להגיש באמצעות מזכירות הבחינות.
 3. את הבקשות לערעור הבחינה ניתן להעביר גם בפקס 03-6406274 על טופס מיוחד שניתן להדפיס מאתר הבית של הפקולטה (שירותים לתלמיד, פניות לוועדות, טפסים).
 4. אם בעקבות הערעור יגיע המורה למסקנה, כי יש לשנות את ציונו של הסטודנט (להעלותו או להורידו), יודיע על כך למזכירות הבחינות והציון יתוקן בהתאם. הציון לאחר הערעור הוא הציון הקובע. ערעור שלא התקבל ידווח אף הוא למזכירות הבחינות. 
 5. אין זכות ערעור על בחינות שנערכו בע"פ.
 6. בעת בדיקת ערעור, רשאי הבודק לבדוק בשנית את הבחינה בשלמותה ולא רק את השאלה/שאלות נשואת/נשואות הערעור.
 7. ערעור חוזר: במהלך הלימודים לקראת התואר, רשאי תלמיד לשוב ולערער עד 3 פעמים, על ציון שקיבל בבחינה, בחינה שכבר נבדקה בשנית לאחר הגשת ערעור ראשון. הערעור החוזר הוא המשכו של הערעור הראשון ואינו מעלה סוגיות שלא פורטו בעבר. ניתן להגיש ערעור חוזר תוך 7 ימים ממועד התשובה על הערעור הראשון. אם יימצא שהערעור החוזר מוצדק, הוא לא יימנה בין שלושת הערעורים הנ"ל.

 

שיפור ציון בקורס

תלמיד יהיה רשאי להיבחן פעם נוספת לשם שיפור ציון בקורס, בתנאים הבאים:

 1. לא ניתן לשפר ציון בקורסים שנלמדו בשנה קודמת.
 2. לא ניתן, בשום מקרה, לשפר ציון בקורס לאחר שהתלמיד למד קורסים מתקדמים באותו תחום או בתחומים קרובים.
 3. אין אפשרות לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
 4. הרשות לשפר ציון ניתנת פעם אחת בלבד בכל קורס.
 5. טופס בקשה לשיפור ציון נמצא באינטרנט ויש למלאו עד שלושה ימים לפני מועד הבחינה. השתתפות בבחינה מבטלת את הציון הקודם והציון האחרון בקורס הוא הציון הקובע.
 6. לא קיימים מועדים מיוחדים לשיפור ציון, מלבד למשרתים במילואים, בזמן מועד ב'  או מועד א' האמור.
 7. תלמיד שייגש לבחינה במועד הרגיל, תוך כדי שירותו במילואים וירצה לשפר ציון, יוכל להיבחן גם במועד מיוחד אם שירת במילואים לפחות שבוע לפני הבחינה בה השתתף במועד הרגיל, וזאת אך ורק באישור ועדת ההוראה.
 8. בקשה לשפר ציון בעבודה סמינריונית, חייבת באישור ועדת ההוראה.

 

ציוני תום שנת הלימודים

בתום שנת הלימודים נקבע הציון המשוקלל השנתי של התלמיד. שקלול הציון ייעשה לפי התקנון שהיה תקף בשנה בה למד התלמיד בקורס.

משקלו (בנקודות זכות) של הקורס נקבע בהתאם להיקפו (מספר שעות הלימוד השבועיות שלו בסמסטר, פרט למעבדה לפיזיקאים ולכימאים שנה ג').

נקודה    1        1 שעת הרצאה

נקודה    1        1 שעת תרגיל

נקודה    1        1 שעת מעבדה לפיזיקאים

נקודה    ¾       1 שעת מעבדה לפיזיקאים שנה ג'

נקודה    1        1 שעת מעבדה לכימאים

נקודה    1        1 שעת סמינריון

נקודה    1        1 שעת סדנה

נקודה    1        1 שעת חונכות

חישוב הציון הממוצע המשוקלל השנתי ייקבע לפי הנוסחה:

סיכום של (ציון הקורס X משקל הקורס)

___________________________

סיכום של כל משקלי הקורסים

בנוסחת חישוב הציון המשוקלל מובאים בחשבון ציוני כל הקורסים, למעט:

 1. הציונים בקורסי עברית ואנגלית.
 2. ציונים בקורסים שנלמדו בפקולטות אחרות שלא במסגרת המותרת על פי תכנית הלימודים.

חשוב להדגיש כי ציון "נכשל" בקורס, מובא בחשבון בחישוב הציון הממוצע המשוקלל הסמסטריאלי (ראו לעיל בסעיף "כישלון בקורס").

 

שקלול קורסי הבחירה הנלמדים מחוץ לפקולטה

ציוני קורסים כנ"ל, להוציא קורסים הנלמדים בפקולטות להנדסה, מדעי החיים ורפואה, ישוקללו לפי הכללים שנקבעו על ידי יחידות הלימוד, אליהן שייכים קורסים אלה. במקרים בהם לא פורט מפתח לשקלול הציון הסופי לתואר של יחידות הלימוד, יהיה משקלו של הקורס, כמספר שעות הלימוד שלו.

על פי רב, לא יינתנו יותר מארבע נקודות זכות לקורס, גם אם כלל מספר רב יותר של שעות.

שקלול קורסי הבחירה הנלמדים בפקולטות להנדסה, למדעי החיים ולרפואה: קורסי הבחירה במסגרת תכנית הלימודים של הפקולטות הנ"ל, ישוקללו על פי כללי הפקולטה למדעים מדויקים.

 

תעודת הצטיינות

מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות לסטודנטים בעלי הישגים ראויים:

 1. תעודות הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה יקבלו סטודנטים שהישגיהם מוגדרים כהישגים מעולים.
 2. תעודות הצטיינות מטעם דקאן הפקולטה מוענקות לסטודנטים אשר הישגיהם מוגדרים כראויים להערכה.

אמות המידה להערכת ההישגים ומתן תעודות, נקבעות על ידי דקאן הפקולטה מדי שנה. תעודות ההצטיינות מוענקות תמיד על הישגי השנה החולפת, המוערכים יחסית לרמת ההישגים של כל תלמידי הפקולטה באותה שנת לימודים.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>