מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים

עודכן: 28.08.2018

מהלך הלימודים

החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים מקיים תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי כדור הארץ המוצק, במדעי האטמוספירה ובמדעים הפלנטריים. כן עוסקים התלמידים בעלי התואר "מוסמך אוניברסיטה" בעבודות מחקר לתואר "דוקטור לפילוסופיה".

 

תלמידי החוג רוכשים ידע וניסיון בגיאופיזיקה של כדור הארץ, גיאופיזיקה שימושית, גיאולוגיה שימושית, מדעי האטמוספירה, מדעים פלנטריים ופיזיקת החלל. ההוראה מקיפה את התופעות הפיזיקליות והמודלים המתמטיים הקשורים במבנה כדור הארץ, במבנה ובתנועות באטמוספירות, בהבנת התפתחות מזג האוויר וחיזויו, בהתהוות גשם וברקים, באקלים ושינוייו בסקאלות זמן שונות, בעצמים, למעט השמש עצמה, המהווים את מערכת השמש, בראשית החיים על הארץ ובשיטות מדידה המשמשות בפיזיקת החלל. בין העצמים המרכיבים את מערכת השמש המטופלים בתכנית זו נמנים כוכבי הלכת וירחיהם, כוכבי שביט, אסטרואידים והחומר הבין פלנטרי.

 

תלמידי החוג, המתמחים במחקר העיוני, עוסקים באנליזה מתמטית ובבניית מודלים מתמטיים המיושמים לפתרון בעיות בסייסמולוגיה, באטמוספירות של כדור הארץ וכוכבי הלכת, הכוללים מודלים של אקלים, מעבר קרינה, פיזיקת העננים וחשמל אטמוספירי, בחקר התהוותם של כוכבי הלכת, בפיזיקת הפלסמה של מערכת השמש, באינטראקציה שבין עצמים פלנטריים ולוויינים מלאכותיים מחד ופלסמה מאידך.

 

התלמידים המעוניינים בהתמחות ניסויית ותצפיתית יכולים לעסוק בתחומים כדלקמן: סייסמולוגיה; מדידות מגנטיות לבחינת שכבות קרום כדור הארץ; מדידות מעבדה ומדידות בשדה על התהוות העננים והגשם; מדידות אירוסולים ותכונותיהם; חקר הדינמיקה של מערכות סינופטיות; חיזוי מזג אוויר; בחינתם של שינויי אקלים בעולם ובאזורנו; ספקטרוסקופיה של האטמוספירה ושל פני השטח לצורך הערכת ראות ומאזני אנרגיה; ספקטרוסקופיה של כוכבי הלכת החיצוניים וירחיהם; מדידות אופטיות באטמוספירה - כימיה פלנטרית; פיזיקה וכימיה של קרח בטמפרטורות נמוכות מאוד - לסימולציה של שביטים, וכן אנליזת מדידות שנעשו על ידי לוויינים ורקטות.

 

 

משך הלימודים

בתכנית עם עבודת גמר על התלמיד להכין את עבודת הגמר במהלך שנת לימודים אחת.

משך הלימודים בתכנית המוסמך שנתיים בסך הכול.

 

 

תנאי קבלה

ללימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" יתקבלו בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במגמות מדעי האטמוספירה ומדעי כדור הארץ, מתמטיקה שימושית, פיזיקה או מקצוע קרוב אחר, שציונם הכללי הוא 80 לפחות. תלמידים בתכנית דו-חוגית שלמדו בחוג מחוץ לפקולטה יידרשו לציון 80 בכל אחד מחוגי הלימוד. במקרים מסוימים עשויה ועדת הקבלה לדרוש מתלמיד, שהתקבל ללימודים, להשתתף בלימודי השלמה לפי הצורך.

 

הקבלה מותנית במציאת מנחה מבין מורי החוג לפני תחילת הלימודים, באישור המנחה ובאישור ועדת הוראה לתואר מוסמך של החוג.

 

כמו כן פתוחים הקורסים הניתנים בחוג לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במדעים מדויקים, או בעלי תואר מקביל, המועסקים בתעשייה ובמוסדות מדע והוראה (לאחר סידורים אדמיניסטרטיביים כנדרש). תינתן אפשרות להיבחן בקורסים שלמדו. אם יתקבלו בעתיד ללימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה", יזכו בהכרה בלימודים אלה בהתאם להחלטת ועדת ההוראה.

 

ללימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה" מתקבלים בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" הממלאים אחר דרישת התקנון להענקת תואר "דוקטור לפילוסופיה".  למתעניינם במסלול הישיר לדוקטורט נא לעיין בתקנון הלימודים לקראת תואר "דוקטורט לפילוסופיה" שבהמשך.

 

 

סדרי הלימודים

 1. תלמיד נדרש ללמוד קורסים בהיקף של 28 שעות סמסטריאליות לפחות, שבהן יושם דגש על קבלת בסיס רחב בשטחים השונים של הגיאופיזיקה והמדעים האטמוספיריים והפלנטריים, תוך השלמת הרקע המתמטי-פיזיקלי של התלמיד. הקורסים לתארים המתקדמים בחוג ניתנים בדרך כלל אחת לשנתיים. על הסטודנט להיות נוכח ב- 2/3 מההרצאות בקולוקויום החוגי במשך שלושה סמסטרים, ויקבל נקודת זכות אחת בגין נוכחות זו. תכנית הלימודים תיקבע בתיאום עם המנחה ובאישור ועדת הוראה.
   
 2. משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא ארבעה סמסטרים, ולכל היותר שישה סמסטרים. במקרים מיוחדים ניתן יהיה ללמוד תכנית לימודים חלקית. תלמיד המעוניין בכך יגיש בקשה מנומקת באמצעות מזכירות התלמידים לוועדת ההוראה לתואר מוסמך.
   
 3. תלמיד שלא למד לתואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים באוניברסיטת תל-אביב יחויב ללמוד קורסי השלמה מתוך הקורסים המוצעים על ידי החוג, לפי החלטת ועדת ההוראה.
   
 4. תלמיד רשאי להשתתף גם בקורסים מתכניות הלימודים בחוגי הפקולטה האחרים ובפקולטה להנדסה. השתתפות בקורסים אלו טעונה אישור ועדת ההוראה החוגית. על התלמיד להרכיב עם תחילת שנת הלימודים תכנית לימודים בתיאום עם היועץ החוגי.
   
 5. תלמיד אשר במסגרת לימודיו לתואר "בוגר אוניברסיטה" השתתף בקורסים שניתנים על ידי החוג, מעבר למכסה הדרושה לתואר "בוגר אוניברסיטה", רשאי לבקש הכרה בקורסים אלו כהשלמה או במסגרת התכנית ללימודי התואר "מוסמך אוניברסיטה". אם תינתן הכרה כזו, היא תינתן בגין קורסים משנים ב' ו-ג' של התואר "בוגר אוניברסיטה", ובהיקף של עד 9 שעות סמסטריאליות.
   
 6. תלמידים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הנדרשים להשלים קורסים מהתכנית לתואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג יוכלו לקבל הכרה עליהם בהיקף של עד 9 שעות סמסטריאליות, בתנאי שהקורסים הם משנים ב' או ג' ובאישור המנחה וועדת הוראה.
   
 7. ועדת ההוראה רשאית לפי שיקוליה להפסיק את לימודיו של תלמיד, אשר נכשל בשני קורסים או יותר.
   
 8. במהלך כל הלימודים חייב התלמיד להשיג ממוצע ציונים מצטבר של 70 לפחות. אם ממוצע הציונים נמוך מ-70, יקבל הסטודנט התראה ויחויב לשפר את הממוצע בסמסטר העוקב. אם לא יצליח, יופסקו לימודיו.
   
 9. התלמיד זכאי להשתתף בקורסים מרוכזים הניתנים במסגרת מרכז גורדון ללימודי אנרגיה באוניברסיטת תל-אביב והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת, כחלק מקורסי הבחירה, ויקבל קרדיט של עד 3 ש"ס, בתנאי שלימודים אלה לא יזכו אותו, במקביל, בקרדיט ללימודי תעודה במרכז גורדון ללימודי אנרגיה או במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת.
   
 10. תלמידים שלא סיימו תואר "בוגר אוניברסיטה" בחוג יידרשו ללמוד קורסי השלמה לכל תחום התמחות (אלא אם למדו קורסים מקבילים במקום אחר, ובאישור ועדת הוראה) כדלהלן:
   
  1. בתחום הגיאופיזי-גיאולוגי:'אנליזה נומרית לגיאופיזיקאים' (4 ש"ס), 'שיטות מחקר גיאופיזיות' (3 ש"ס) ו'שיטות סייסמיות' (3 ש"ס).
    
  2. בתחום מדעי האטמוספירה:'מבוא למדעי האטמוספירה' (4 ש"ס), 'פיזיקת עננים ומשקעים' (3 ש"ס) ו'מבוא למטאורולוגיה דינמית' (3 ש"ס).
    
  3. בתחום המדעים הפלנטריים:'מבוא למדעים פלנטריים' (3 ש"ס), 'מערכת השמש' (4 ש"ס) ו'פיזיקה של כוכבים' (4 ש"ס).

 

 

עבודת גמר

העבודה תיעשה בהדרכתו של מנחה מבין אנשי הסגל של החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים באחד מתחומי ההתמחות המפורטים בידיעון.

על התלמיד להוכיח בהכנת עבודת הגמר דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי ובסיכומו.

 

 

בחינת גמר

לאחר הגשת העבודה ואישורה תתקיים בחינת גמר בעל פה. הבחינה כוללת בין השאר נושאים הקשורים בעבודת הגמר. בחינת הגמר תיערך רק לאחר שהשלים התלמיד את כל חובותיו האחרים.

 

 

ציון הגמר

הציון הסופי יורכב כדלקמן:

עבודת הגמר - 40%

בחינת הגמר  - 30%

ממוצע ציונים בקורסים - 30%

 

עיין גם בתקנון הלימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי בידיעון זה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>