תכנית הלימודים

עודכן: 20.07.2014

תכנית הלימודים המחייבת לתואר

 1. לכל חוג תכנית משלו שנבנתה בכפוף לתקנות ולדרישות קדם, המחייבות את הלומד באותו חוג. התכנית המחייבת את התלמיד הינה זו של השנה בה החל ללמוד. אם יימשכו לימודיו מעל שלוש שנים, רשאית ועדת ההוראה לחייבו ללמוד על פי תכנית הלימודים השוטפת, גם אם היא שונה מזו שהייתה תקפה בתחילת לימודיו.
 2. ועדת ההוראה רשאית לקבוע שינויים בתכניות הלימודים. שינויים אלו יחולו על תלמידים הלומדים במערכת, רק אם לא יאריכו את לימודיהם מעבר לשלוש שנים.
 3. תכנית הלימודים המחייבת תלמיד המחליף חוג/מסלול לימודים, הינה התכנית התקפה בשנה בה החליף את החוג/המסלול ולא התכנית שהייתה נהוגה בשנה בה החל את לימודיו לתואר.
 4. תכנית הלימודים המחייבת היא זו המתפרסמת בידיעון (במקרה שקיימת סתירה בין אישור/הנחיות היועץ לבין המתחייב מהידיעון).
 5. קורסים חופפים הם קורסים הניתנים ביחידות לימוד שונות (בפקולטה או מחוצה לה) אך תכניהם דומים או זהים. תלמיד שתכנית לימודיו כוללת קורסי חובה חופפים, יוכל ללמוד רק אחד משני הקורסים, ויקבל "פטור" מהקורס האחר. על התלמיד להשלים את מכסת שעות הלימוד בהתאם לדרישות מסלול לימודיו.

    
תכנית לימודים שנתית

 1. תלמיד שסיים את תכנית הלימודים השנתית שאושרה לו, עמד בכל הדרישות האקדמיות וציוניו בבחינות היו 60 לפחות, רשאי להמשיך בלימודיו, בכפוף לתקנות המעבר של בית הספר/המגמה בהם הוא לומד.
 2. תלמיד החייב להשלים קורסים משנה קודמת, רשאי ללמוד בו זמנית קורס/ים משנה מתקדמת, בתנאים הבאים:
  1. עליו לעמוד בדרישות הקדם של הקורס/ים, בכפוף לתקנות הלימוד של החוג, או באישור ועדת ההוראה, בתנאי ששעות הקורסים אינן חופפות.
  2. במקרה של חפיפה במועדי בחינות המעבר של הקורסים מהשנים השונות, חובה להיבחן תחילה בקורסים אותם יש להשלים משנה קודמת.
 3. קורסי חובה שאינם נלמדים בסמסטר מסוים או באותה שנה, יינתנו במתכונת של קריאה מודרכת. בתום הקורס תתקיים בחינת מעבר.
 4. לא כל קורסי הבחירה ניתנים כל שנה. יש לעיין במערכת השעות.
 5. תלמיד שזכאי למועד בחינה נוסף בקורס (מועד ב' או מועד מיוחד) או הגיש עבודה בקורס ועדיין לא קיבל ציון, יהיה רשאי, באישור ועדת הוראה, להשתתף בקורס המשך על תנאי. הציון בקורס ההמשך יוכר רק לאחר מילוי חובות הקורס המהווה דרישת קדם.
 6. תכנית הלימודים של שנה א'  קבועה ולפיכך לא ניתן ייעוץ לתלמידי שנה זו.

 


לימודים לאחר תואר ובמקביל לתואר

 1. "חוג לאחר תואר"
  בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" אשר מעוניינים ללמוד תכנית לימודים חלקית נוספת (חוג אחד מתוך תכנית דו-חוגית) לקראת התואר בוגר, יוכלו לעשות זאת בכפוף לאישור ועדת הקבלה היחידתית, לאחר שעברו תהליכי רישום וקבלה רגילים.  עם סיום לימודיו יקבל התלמיד אישור מיוחד על לימודיו.
 2. תכנית לימודים נוספת במקביל ללימודי תואר
  תלמיד הלומד תכנית לימודים במתכונת חד-חוגית דוגמת משפטים, או שני חוגים במתכונת דו-חוגית דוגמת ביולוגיה-כימיה, ואושר לו ללמוד במקביל תכנית לימודים חלקית נוספת (חוג אחד מתוך תכנית דו-חוגית) לקראת התואר בוגר, יקבל עם סיום לימודיו אישור מיוחד על לימודיו, בנוסף על התואר בוגר אוניברסיטה בביולוגיה - כימיה.

פרטים נוספים: ראה פרק "לימודי התואר הראשון", סעיף 4 ב"תמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה".            

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>