ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה - מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

עודכן: 28.08.2018

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה מציע את תכניות הלימודים הבאות:

 1. תכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה.
 2. תכנית לימודים לתואר כפול בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
 3. תכנית לימודים במסלול המשולב מתמטיקה-פיזיקה.
 4. תכנית לימודים בפיזיקה - חוג ראשי, ובמתמטיקה - חוג משני.
 5. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי החיים.
 6. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת.
 7. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב.
 8. תכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובגיאופיזיקה.
 9. תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובכימיה.

 

פרופ' א' סופר - יו"ר ועדת קבלה
פרופ' א' אייזנברג - יו"ר ועדת ההוראה לתואר בוגר
פרופ' י' דגן - יועץ לתלמידי השנה הראשונה
פרופ' א' נקר - יועץ לתלמידי השנה השנייה
פרופ' נ' יצחקי - יועץ לתלמידי השנה השלישית

 

מידע כללי לכל תלמידי ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה (בכל המסלולים)

התלמידים נדרשים להגיש לפחות 70% מן התרגילים בכל קורס, אלא אם הודיע המורה אחרת. המורה רשאי לדרוש הגשת אחוז גבוה יותר של תרגילים ובתנאי שהודיע על כך בתחילת הסמסטר. כמו כן רשאי המורה לא לאשר לתלמיד, אשר לא ימלא דרישה זאת, להשתתף בבחינת המעבר בקורס. השתתפות חוזרת בקורס מחייבת הגשת תרגילים בשנית.

בקורסים מסוימים תוטלנה על התלמיד עבודות (במקום בחינה או בנוסף לבחינה). מועד מסירת העבודות הוא בהתאם לקביעת המורה, אך לא יאוחר מ- 13.5.2014 בקורסים של סמסטר א', ו- 1.10.2014 בקורסים של סמסטר ב'.

 

מעבר לתכנית דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

סטודנט שנה א' בפיזיקה בעל הישגים גבוהים בסמסטר א', יהיה רשאי להגיש בקשה ללמוד את הקורס 'מתמטיקה בדידה' * בסמסטר ב'.

הבקשות תטופלנה באופן מתואם על ידי ועדות ההוראה של שני בתי הספר.

המעבר לתכנית דו-חוגית יאושר בתום שנה א' על ידי ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המחשב, למי ששמר על רמת הישגים גבוהה בסמסטר ב' והשיג ציון סביר ב'מתמטיקה בדידה' (תלמידים שיורשו ללמוד את הקורס יוכלו לקבל היתר מוועדת ההוראה לדחות את לימוד הקורס 'מחשבים לפיזיקאים', שאינו קורס חובה בתכנית הדו-חוגית עם מדעי המחשב).

 

פגישות "צהרי יום"

מזה שנים מתקיימות בימי ראשון בסמסטר ב', פגישות בין תלמידים לבין מורי החוג. בפגישות אלה ניתנות הרצאות בתחומי המחקר העדכניים ביותר של מדעני ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. הודעה על מועדי המפגשים ועל נושא המפגש תפורסם מראש.

 

הנחייה בפיזיקה

תלמידי שנה א' ו-ב' ישולבו בקבוצת חונכות, שתונחה ע"י מורה בכיר.  תוכן ההנחיה יתואם באופן אישי בין התלמיד והמורה. ההנחיה, בקבוצות קטנות, תשמש לעזרה בחומר הלימודים, ליצירת קשר אישי בין התלמידים ובין אנשי הסגל האקדמי, לדיוני העשרה בנושאים מודרניים בפיזיקה ועוד.

בתחילת הסמסטר תישלח הודעה לתלמידים ובה הפנייה לחונך מתאים.

בנוסף, ניתן להירשם לשיעורי עזר הניתנים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים (פרויקט חונכות).

 

תנאי המעבר

 1. תלמיד אשר נכשל בקורס אחד יוכל להמשיך בלימודיו, אך יהיה חייב לעמוד בבחינה בקורס בו נכשל עד תום שנת הלימודים הבאה. כישלון חוזר גורר הפסקת לימודים. תלמיד שנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס מתקדם, לא יוכל להירשם לקורס המתקדם אלא באישור מיוחד ומראש של ועדת הוראה. לדוגמה, מי שלא עבר את הקורס 'קוונטים 1', לא יוכל להירשם לקורס 'קוונטים 2', ללא אישור, ויהיה עליו לחזור תחילה (לימוד ובחינה) על הקורס 'קוונטים 1' בסמסטר העוקב.
 2. תלמיד אשר נכשל בשני קורסים יהיה חייב לפצל את לימודיו, זאת כיון שהקורסים בהם נכשל לא יחשבו לצורך מילוי דרישת הקדם בקורסים אחרים. תלמיד כזה יהיה חייב לחזור על הקורסים בהם נכשל (לימוד ובחינה) עד תום שנת הלימודים העוקבת. כישלון חוזר באחד משני הקורסים גורר הפסקת לימודים.
 3. תלמיד אשר נכשל בשלשה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו. בשנת הלימודים העוקבת יוכל התלמיד רק לחזור (לימוד ובחינה) על הקורסים בהם נכשל ("הקפאת לימודים"). כישלון חוזר באחד משלשת הקורסים גורר הפסקת לימודים.
 4. תלמיד אשר נכשל בארבעה קורסים או יותר, יופסקו לימודיו.
 5. לעניין הסעיפים הקודמים ייחשב כנכשל כל תלמיד הרשום לקורס ולא סיים אותו בציון עובר, בין אם נבחן בקורס ובין אם לאו.
 6. התקנה בדבר ערעור על ציונים מובאת ב"מידע הכללי" תחת הכותרת: "ערעור על ציונים".
 7. תלמיד שציונו הסופי בקורס בחירה הוא "נכשל" יוכל לבחור, באישור היועץ, בקורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשל, או לחזור פעם נוספת על קורס זה, בתנאים המופיעים בסעיפים 4-1 לעיל. אם המיר התלמיד קורס בחירה בו נכשל בקורס בחירה אחר, יופיעו הכישלונות בבחינות של הקורס המומר ברשומת הלימודים, ויימנו במניין הכישלונות.
 8. תלמיד אשר סיים את לימודי שנה ג' ולא עמד בכל הבחינות בציון 60 לפחות, חייב לפנות בכתב לוועדת ההוראה, תוך שנה אחת, בקשר לסיום לימודיו.
 9. קורסים ובחינות של שנים קודמות, קודמים לקורסים ובחינות של השנים הבאות.
 10. תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית בפרק הזמן הנדרש לא יהיה זכאי להמשיך בלימודיו.
 11. תלמיד אינו רשאי להירשם שוב ולהיבחן  בקורס משנה קודמת אותו עבר, על מנת לשפר ציון.
 12. על אף דרישות הקדם להרשמה לכל קורס, תלמידים מצטיינים רשאים להגיש בקשה לוועדת ההוראה להירשם לקורסים בהם אין הם עומדים בדרישות הקדם, כל בקשה תישקל לגופה.

 

הערכת ההישגים עם תום שנת הלימודים

 1. עם תום הלימודים נקבע ציון ממוצע סופי לתואר.
 2. לכל קורס מייחסים משקל בהתאם למספר שעות הלימוד, למעט 'מעבדה בפיזיקה א'' ו'מעבדה בפיזיקה ג'', שבה, לדוגמה, שעת לימוד מזכה ב- 0.75 נקודה. כמו כן קורס מהפקולטות: מדעי הרוח, מדעי החברה, ניהול, משפטים, אומנויות ומבית הספר לחינוך, משוקלל כ- 0.5 נקודה לשעת לימוד.
 3. בחישוב הציון המשוקלל לא יובאו בחשבון הציונים בשפה זרה ובעברית.
 4. בחישוב הציון המשוקלל יובא בחשבון גם הציון "נכשל".
 5. בכל הקורסים לתואר בוגר הנלמדים לקרדיט חייבת להיות בחינת מעבר ולא עבודה.
  עם זאת, המתכונת בקורסים הניתנים בבית הספר למדעי המתמטיקה או בבית הספר למדעי המחשב לתלמידי התכניות המשולבות מתמטיקה-פיזיקה, פיזיקה-ראשי ומתמטיקה-משני, ופיזיקה ומדעי המחשב, תהיה על פי המקובל בבתי ספר האלה.


 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>